Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 23.12

0

Thứ Hai ngày 23/12/2013

Lc 1,57-66

“Tên cháu là Gioan” (Lc 1,63).

Như Mẹ: Khi xuống trần gian để cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã chọn một vị ngôn sứ là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đi trước Chúa để loan báo cho người ta biết Đấng Cứu Thế sắp hạ sinh, kêu gọi họ giục lòng ăn năn sám hối mà chuẩn bị đón Con Một Chúa. Ông được Thiên Chúa chúc lành và coi là vị ngôn sứ cao trọng hơn hết các ngôn sứ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cũng được Chúa kêu gọi làm sứ giả loan Tin Mừng. Xin dạy chúng con biết học theo gương thánh Gioan, dùng cả cuộc đời và không ngại hy sinh để đem Chúa đến với những ai chưa nhận biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành cùng con trên bước đường làm sứ giả Tin Mừng. Xin nâng đỡ và giúp con vượt qua mọi thử thách để đem được nhiều người về với Chúa hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Comments are closed.