Suy niệm với Mẹ, ngày 19.01

0

Chúa Nhật 19/01/2014

Tuần II TN – Năm A

Ga 1,29-34

“Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29).


Như Mẹ: Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Đây là Chiên Thiên Chúa. Hành trình của Gioan cũng là hành trình của mỗi người chúng ta: dọn đường cho Chúa. Vì thế, chúng ta cần thường xuyên làm mới lại cái biết về Chúa Giêsu, để có tương quan mật thiết với Người qua việc tìm đến với Lời Chúa và Thánh Thể.

Với Mẹ: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con… Chúng con xin tạ ơn Chúa vì ơn cứu độ dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết đem ơn đó đến với mọi người chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa giúp chúng con chu toàn sứ vụ này!

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cùng con lên đường rao giảng Tin Mừng của Chúa cho những người chưa biết và chưa tin theo Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.