Suy niệm với Mẹ, ngày 08.4

0

Thứ Ba 08/04/2014 

Ga 8,21-30

“Các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết” (Ga 8,24)

Như Mẹ: Nhìn lại cuộc sống ở thời đại này, chúng ta đã để cho tội lỗi thống trị mình, chỉ mưu cầu danh vọng, hưởng thụ. Điều làm cho chúng ta xa cách Chúa là tội lỗi, nhưng có một điều giúp chúng ta gần Chúa và thoát mọi tội lỗi, đó là Lời Chúa. Tin vào Lời Chúa, Lời Hằng Sống và Sự Thật. Chính Lời Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích tội lỗi, và làm cho chúng ta thành con cái tự do của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe và ở lại trong Lời Chúa, để Lời Chúa dẫn bước chúng con và giải thoát chúng con khỏi sự dữ và đưa đến hạnh phúc muôn đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ được chúc phúc vì đã luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, xin Mẹ giúp chúng con học theo gương của Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.