Suy niệm với Mẹ, ngày 20.4

0

Chúa Nhật 20/04/2014 

Mừng Chúa Sống Lại

Ga 20,1-9

“Ông đã thấy và ông đã tin” (Ga 20,8)

Như Mẹ: Đức tin là một ơn ban của Chúa, không phải tự sức con người có thể có được, nhưng Thiên Chúa cũng đòi buộc con người cộng tác vào ơn của Chúa để có được đức tin. “Thấy và tin” là sự cảm nhận từ bên ngoài vào bên trong, nhưng Chúa cũng nói: phúc cho ai không thấy mà tin. Như vậy, cái thấy bên trong tâm hồn mới quan trọng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay chỉ tin vào những gì người ta thấy và giải thích được bằng lí luận của loài người. Vì thế, chúng con ngày càng xa rời Chúa và trở nên kiêu căng, ích kỉ, vô tâm. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng ra, để chúng con thấy mà tin Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ thêm sức mạnh để chúng con luôn biết bám vào Chúa trước bao cám dỗ của cuộc đời.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.