Suy niệm với Mẹ – ngày 03.11

0

Thứ Hai, ngày 03.11.2014

Thánh Martinô Porres, tu sĩ 

Lc 14,12-14

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người
nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”
(Lc 14,13)

Như Mẹ: Lòng bác ái thương người không chỉ giới hạn trong gia đình, hàng xóm láng giềng nhưng phải mở rộng ra với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ trong xã hội. Hãy thi ân cho người mà không cần đáp trả, giúp đỡ người mà không cần tính toán.

Với Mẹ: Chúa muốn chúng con yêu người khác như chính Chúa vì tình yêu đích thật phải phát xuất từ lòng chân thành vô vị lợi. Xin mở lòng ích kỷ hẹp hòi của chúng con để chúng con sẵn sàng yêu thương mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn sống chân thành quảng đại bằng một tình yêu chân thành và vô vị lợi. Xin cho chúng con biết trao ban những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.