Suy niệm với Mẹ – ngày 04.11

0

Thứ Ba, ngày 04.11.2014

Thánh Carôlô Bôrômêô – lễ nhớ

Lc 14,15-24

“Phúc thay ai được dự tiệc
trong Nước Thiên Chúa”

Như Mẹ: Hạnh phúc Nước Trời được Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Nếu chúng ta nhận ra ân ban quý báu này, mỗi người hãy luôn sẵn sàng tham dự vào bàn tiệc vui của Nước Trời. Còn sự cứng lòng và từ chối là dấu chỉ cho thấy thái độ khước từ ơn cứu độ Chúa ban.

Với Mẹ: Xin cho chúng con biết nhận ra những ân huệ mà Chúa đã ban tặng: ân huệ diễm phúc được làm con Chúa, được mời vào dự tiệc vui với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, mỗi lần tham dự thánh lễ, xin cho chúng con biết mau mắn tham dự tiệc vui Nước Trời với tất cả tấm lòng thành. Xin cho chúng con biết quý trọng ân huệ cao cả này để khỏi bị loại ra khỏi bàn tiệc Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.