Chấm Nối Chấm: ngày 19/5/2016 – Giữ muối trong lòng

0

Chấm Nối Chấm: ngày 19/5/2016
GIỮ MUỐI TRONG LÒNG

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.