Video: Thánh Lễ Tiên khấn và Tạ ơn Mừng Ngân – Kim khánh Khấn Dòng, năm 2017

0

VIDEO: THÁNH LỄ TIÊN KHẤN
MỪNG NGÂN – KIM KHÁNH KHẤN DÒNG
NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2017

Ban truyền thông

Comments are closed.