Thơ: Bà còng

0

BÀ CÒNG
[Niệm khúc Lc 13:10-17]

Quỷ ma độc ác mưu mô
Hại người ngay thẳng, lọc lừa, tà tâm
Làm cho một phụ nữ hiền
Mười tám năm liền tàn tật, còng lưng
Thấy bà, Chúa chạnh lòng thương
Cứu bà thoát khỏi lưng cong tật nguyền
Làm ơn mà bị oán than
Thời nào cũng vậy, gian trần khốn thay!
Người làm từ thiện ngày nay
Cũng bị đọa đày, có thể tù oan
Việc lành là việc từ nhân
Không cần phép tắc, chẳng cần xin ai
Giả hình nên mới giả nai
Bày ra đủ thứ luật này, luật kia
Cốt là ngăn chặn nhân từ
Nghĩa là ngăn cản người ta làm lành
Satan lắm chước yêu tinh
Hại người vì muốn lợi mình mà thôi
Bà còng nhưng chẳng cong đời
Thẳng lưng mà cúi khom người, khốn thay!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 28-10-2018

Comments are closed.

phone-icon