Thơ: Chuỗi phúc

0

CHUỖI PHÚC
[Niệm khúc Lc 11:27-28]

Có con là có phúc rồi
Không con nên hóa buồn đời nhân gian
Có con mà nó hiền ngoan
Đó là mức phúc bội phần tăng thêm
Nhưng còn mối phúc lớn hơn
Lắng nghe Lời Chúa và luôn thực hành
Cầu xin Thiên Chúa nhân lành
Giúp con thấu hiểu Thánh Kinh rạch ròi
Để con sống trọn kiếp người
Chia sẻ cho đời kiến thức Ngài ban

TRẦM THIÊN THU
Sáng 12-10-2018

Comments are closed.

phone-icon