Thơ: Dám

0

DÁM


“Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người” (Thánh Phanxicô Assisi)

Dám nghèo nên dám khổ
Năm dấu Chúa trao cho
Tất cả đều vì Chúa
Kỳ lạ Phan-xi-cô

Đẹp thay tình bạn hữu
Phan-sinh với Cla-ra
Tình thiêng liêng cao cả
Cùng nên giống Giê-su

Đời nghèo mà giàu có
Gia tài cả thiên nhiên
Dám lánh xa trần thế
Sống với Chúa ngày đêm

Dám nhận mình hèn mọn
Để bỏ ý riêng mình
Âm thầm đời cô tịch
Đẹp lời Kinh Hòa Bình

Xin cởi bỏ mọi sự
Để theo Chúa nhân từ
Xin cởi bỏ tất cả
Để giống Thầy Giê-su

Xin cầu thay nguyện giúp
Lạy Phan-sinh thánh nhân
Xin giúp con cương quyết
Giũ sạch hết bụi trần

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Phan-sinh Nghèo Khó – 2018

Comments are closed.

phone-icon