Thơ: Đệ nhất kinh

0

ĐỆ NHẤT KINH
[Niệm khúc Lc 11:1-4 ≈ Mt 6:9-13]

Cách cầu nguyện đúng thế nào?
Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện đi!

Khi cầu nguyện, chớ ba hoa
Đừng bao giờ chảnh mà khoe mẽ mình
Nhìn người mai mỉa, miệt khinh
Tội nhân mà ảo tưởng mình thánh nhân
Cầu xin thì phải thành tâm
Không nên lải nhải chuyện gần, chuyện xa
Xin cho vinh hiển danh Cha
Nước Ngài mau đến, đẹp Mùa Hồng Ân
Xin ban cho thực phẩm cần
Mỗi ngày dùng đủ, chẳng tham sang giàu
Xin tha tội lỗi đã nhiều
Quyết tâm cũng thứ tha mau cho người
Mưu ma chước quỷ khắp nơi
Xin cho thoát khỏi kẻo đời trầm luân
“Lạy Cha” với cả thành tâm
Chúa thương chúc phúc, ban ơn dồi dào

Kinh trưa, kinh sáng, kinh chiều
Kinh nào cũng phải thương yêu cầu hoài
Không yêu, vô ích mà thôi
Cha chung một Đấng – Chúa Trời tối cao

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon