Thơ: Tim tình tay thương

0

TIM TÌNH TAY THƯƠNG
[Niệm khúc Lc 10:25-37]

Làm sao để sống đời đời?
Luật yêu giữ trọn, Nước Trời vô ngay
Không yêu không thể nói hay
Không yêu là ách đọa đày mà thôi
Điều răn lớn Chúa dạy rồi
Mến Chúa, yêu người, suốt đời tuân theo
Chu toàn lề luật là yêu
Nghe chừng đơn giản mà sao khó làm!
Dụ ngôn người ngoại nhân lành
Dù không có đạo nhưng tình bao la
Một tư tế, một Lê-vi
Thấy người bị nạn, bỏ đi, chẳng nhìn
Ai là người sống đức tin?
Ai là người giữ trọn tình xót thương?
Đâu cần nói chuyện viển vông
Cứ nhìn đủ biết, khỏi vòng vo chi!
Làm hay thì chẳng nói gì
Nói hay thì chỉ là khoe mẽ mình
Chúa cần người sống trọn tình
Chẳng cần người nói linh tinh đủ điều!

TRẦM THIÊN THU
Đêm 7-10-2018

Comments are closed.

phone-icon