Phúc cho Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến – Suy niệm Song ngữ Chúa Nhật Lễ Lá, 2019

0

Phúc cho Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến

Palm Sunday of the Lord’s Passion (April 14): “Blessed is the king who comes in the name of the Lord”

Gospel Reading: Luke 19:28-40 

28 And when he had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. 29 When he drew near to Bethphage and Bethany, at the mount that is called Olivet, he sent two of the disciples, 30 saying, “Go into the village opposite, where on entering you will find a colt tied, on which no one has ever yet sat; untie it and bring it here. 31 If any one asks you, `Why are you untying it?’ you shall say this, `The Lord has need of it.'” 32 So those who were sent went away and found it as he had told them. 33 And as they were untying the colt, its owners said to them, “Why are you untying the colt?” 34 And they said, “The Lord has need of it.” 35 And they brought it to Jesus, and throwing their garments on the colt they set Jesus upon it. 36 And as he rode along, they spread their garments on the road. 37 As he was now drawing near, at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a  loud voice for all the mighty works that they had seen, 38 saying, “Blessed is the King who comes in the name of the Lord! Peace in heaven and glory in the highest!” 39 And some of the Pharisees in the multitude said to him, “Teacher, rebuke your disciples.” 40 He answered, “I tell you, if these were silent, the very stones would cry out.”

Chúa Nhật Lễ Lá    14-4           Phúc cho Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến

Lc 19,28-40

(28) Ðức Giêsu nói những lời ấy xong, Người đi đầu, tiến lên Giêrusalem. (29) Khi đến gần làng Bếtphaghê, bên triền núi gọi là Ôliu. Người sai hai môn đệ và bảo: (30) “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và dắt nó đi. (31) Và nếu có ai hỏi: “Tại sao các anh tháo lừa người ta ra, thì cứ nói: “Chúa cần đến nó!” (32) Hai người được sai ấy ra đi và thấy y như Người đã nói. (33) Các ông đang tháo dây lừa, thì những người chủ con lừa nói với các ông: “Tại sao các anh lại tháo con lừa ra?” (34) Hai ông đáp: “Chúa cần đến nó”. (35) Các ông dắt lừa về cho Ðức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và đặt Ðức Giêsu lên. (36) Người tới đâu, người ta cũng lấy áo mình trải xuống đường. (37) Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ôliu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. (38) Họ hô lên: Chúng tụng Ðức Vua, Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời! (39) Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy quở trách môn đệ Thầy đi chứ!” (40) Người đáp: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đã cũng sẽ kêu lên!

Meditation: 

Does the King of glory find a welcome entry in your home and heart? Jesus went to Jerusalem knowing full well what awaited him – betrayal, rejection, and crucifixion. The people of Jerusalem, however, were ready to hail him as their Messianic King! Little did they know what it would cost this king to usher in his kingdom. Jesus’ entry into Jerusalem astride a colt was a direct fulfillment of the Messianic prophecy of Zechariah (9:9):

Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem.  Lo, your king comes to you; triumphant and victorious is he, and riding on an donkey and upon a colt the foal of a donkey.

The colt was a sign of peace. Jesus enters Jerusalem in meekness and humility, as the Messianic King who offers victory and peace to his people. That victory and peace would be secured in the cross and resurrection which would soon take place at the time of Passover.

Augustine, the great 5th century church father, comments on the significance of Jesus’ entry into Jerusalem:

“The master of humility is Christ who humbled himself and became obedient even to death, even the death of the cross.  Thus he does not lose his divinity when he teaches us humility… What great thing was it to the king of the ages to become the king of humanity? For Christ was not the king of Israel so that he might exact a tax or equip an army with weaponry and visibly vanquish an enemy. He was the king of Israel in that he rules minds, in that he gives counsel for eternity, in that he leads into the kingdom of heaven for those who believe, hope, and love.  It is a condescension, not an advancement for one who is the Son of God, equal to the Father, the Word through whom all things were made, to become king of Israel.  It is an indication of pity, not an increase in power.” (Tractates on John 51.3-4)

Psalm 24 is another prophetic passage which echoes this triumphal procession of the King of glory:

Lift up your heads, O gates! and be lifted up, O ancient doors!  that the King of glory may come in.

Jesus Christ came to bring us the kingdom of God. He is the true King who offers peace, joy, and everlasting life for those who accept his kingship. Does the King of glory find a welcome entry in your heart and home? Do your walls echo with the praise of his glory?

 

 

“Lord Jesus, be the King and Ruler of my heart, mind, life, and home. May my life reflect your meekness and humility that you may be honored as the King of glory!”

Suy niệm:

Đức Vua vinh hiển có tìm được sự đón tiếp khi bước vào gia đình và tâm hồn của bạn không? Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem và biết rõ những gì đang chờ đợi Người – sự phản bội, chống đối, và sự đóng đinh. Tuy nhiên, dân thành Giêrusalem đang chờ đợi tung hô Người như Vị Vua Mêsia! Ít người biết được điều gì mà vị Vua này sẽ phải trả giá để mở ra vương quốc của Người. Sự tiến vào thành Giêrusalem của Đức Giêsu ngồi trên lưng lừa con là sự ứng nghiệm lời tiên báo trực tiếp của ngôn sứ Giacaria (9,9) về Đấng Mêsia:

Hãy vui mừng hoan hỷ, hỡi thiếu nữ Sion. Hãy vui sướng reo hò, hỡi thiếu nữ Giêrusalem. Vì Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi; Người là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.

Lừa là dấu hiệu của sự bình an. Đức Giêsu vào thành Giêrusalem trong sự hiền lành và khiêm nhường, với tư cách là Vị Vua Mêsia, Đấng đem lại chiến thắng và bình an cho dân mình. Sự chiến thắng và bình an đó sẽ được bảo đảm trong thập giá và sự phục sinh, sẽ diễn ra trong dịp lễ Vượt Qua.

Thánh Augustine thành Hippo nhận định về ý nghĩa của việc vào thành Giêrusalem của Ðức Giêsu như sau:

“Vị Thầy của sự khiêm nhường là Đức Kitô, Đấng tự hạ và trở nên vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Do đó, Người không đánh mất sự thánh thiện của mình khi dạy chúng ta về sự khiêm nhường. Điều lạ lùng nào đã khiến cho Đức Vua của các thế hệ phải trở nên vị Vua khiêm tốn như vậy? Vì Đức Kitô không phải là Vua của dân Israel, để Người có thể bắt người ta nộp thuế, hay để trang bị quân đội với vũ khí để đánh bại kẻ thù. Người là Vua của Israel, trong đó Người điều khiển tâm trí, trong đó Người hướng dẫn về sự sống đời đời, trong đó Người dẫn dắt những ai tin tưởng, hy vọng, và yêu mến vào vương quốc Thiên đàng. Đó là sự hạ mình, không phải là sự thăng tiến cho Đấng là Con Thiên Chúa, ngang hàng với Chúa Cha, là Ngôi Lời mà qua Người, tất cả mọi sự được tạo thành, trở nên Vua của dân Israel. Đó là dấu chỉ của lòng thương xót, chứ không phải để gia tăng quyền lực.” (Khảo luận về Tin mừng Gioan 51,3-4)

Thánh vịnh 24 là một lời tiên tri khác, nói lên cuộc rước chiến thắng này của Đức Vua vinh hiển: 

Ngẩng đầu lên, hỡi cửa thành! Cao lên nữa, hỡi cửa thành cổ kín! Vì Đức Vua vinh hiển ngự vào.

 

Đức Giêsu Kitô đến để đem lại cho chúng ta vương quốc của Thiên Chúa. Người là Đức Vua đích thật, Đấng ban sự bình an, niềm vui, và sự sống vĩnh cửu cho những ai đón nhận vương quyền của Người. Đức Vua vinh hiển có tìm được sự đón tiếp khi bước vào tâm hồn và gia đình của bạn không? Những bức tường của bạn có vang lên lời ngợi khen vinh quang của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm Vua và làm Đấng cai quản linh hồn con, tâm trí con, và gia đình con. Chớ gì cuộc đời của con phản ánh sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa để Chúa có thể được kính trọng như Đức Vua vinh quang!

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.