Thơ: Giữ luật

0


[Niệm ý Mt 5:17-19]

Đến thế gian Chúa không bãi bỏ Luật
Nhưng Ngài đến làm cho Luật kiện toàn
Làm cho Luật hoàn hảo, trọn vẹn hơn
Ngài dạy yêu kẻ thù và tha thứ

Cách giữ Luật cho biết ai lớn, nhỏ
Điều luật nhỏ cũng có thể hóa to
Chấm hay phết xem ra chẳng đáng gì
Thế nhưng sai một ly đi một dặm

Luật cần có để mà biết giới hạn
Sự tự do cũng ấn định khoảng riêng
Lớn hay nhỏ ở trên Nước Thiên Đàng
Tùy vào cách tuân giữ điều khoản Luật

       TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Banaba tông đồ, 11-6-2019

Comments are closed.