Dự thảo Chương trình & Thánh lễ Khai giảng Năm học Giáo lý 2019-2020

0

Tông huấn Dạy Giáo lý số 16 nói rằng: “Việc dạy giáo lý luôn luôn và sẽ luôn luôn là một công tác mà toàn thể Hội thánh phải cảm thấy có trách nhiệm và muốn chịu trách nhiệm”. Vì vậy, trước mùa khai giảng năm học Giáo lý, nữ tu Theresa Nguyễn Thị Phượng, dòng Đa Minh Tam Hiệp đã biên soạn bản Dự thảo Chương trình và Thánh lễ Khai giảng Năm học Giáo lý 2019-2020. 

Xin nhấn vào đây để tải tài liệu bản dự thảo khai giảng năm học giáo lý 2019

Ban truyền thông

Comments are closed.

phone-icon