Thơ: Điềm đời

0


[Niệm ý Lc 21:5-33 ≈ Mt 24:1-19, 29-35; Mc 13:1-17, 24-31]

Thấy thời tiết biết mưa hay nắng
Nhìn sự đời biết đúng hoặc sai
Hôm nay tiên báo ngày mai
Chúa cho biết rõ điều này, điều kia

Ngài chẳng có điều chi giấu giếm
Nhưng bất ngờ Ngài đến lần hai
Đó là sự thật, chẳng sai
Giữ niềm tin vững, chớ lay chuyển lòng!

Hãy tỉnh thức và mau sám hối
Chấn chỉnh ngay đường lối kẻo nguy
Đất trời rồi sẽ qua đi
Nhưng lời Chúa nói chẳng hề qua đâu

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.