Ai làm và dạy các điều răn này sẽ được gọi là lớn nhất – SN song ngữ Chúa nhật VI TN, năm A

0

Sunday (Fenruary16):  Great are those who teach and obey the commandments

Scripture: Matthew 5:17-19

17 “Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfil them. 18 For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. 19 Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven, but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.

Chúa Nhật   16-02         Ai làm và dạy các điều răn này sẽ được gọi là lớn nhất

Mt 5,17-19

17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Meditation:

Why do people tend to view the “law of God” negatively rather than positively? Jesus’ attitude towards the law of God can be summed up in the great prayer of Psalm 119: “Oh, how I love your law! It is my meditation all the day.”

For the people of Israel, the “law” could refer to the ten commandments or to the five Books of Moses, called the Pentateuch or Torah, which explain the commandments and ordinances of God for his people. The “law” also referred to the whole teaching or way of life which God gave to his people. The Jews in Jesus’ time also used it as a description of the oral or scribal law. Needless to say, the scribes added many more things to the law than God intended. That is why Jesus often condemned the scribal law because it placed burdens on people which God had not intended.

 

The essence of God’s law

Jesus made it very clear that the essence of God’s law – his commandments and way of life, must be fulfilled. God’s law is true and righteous because it flows from his love, goodness, and holiness. It is a law of grace, love, and freedom for us. That is why God commands us to love him above all else and to follow in the way of his Son, the Lord Jesus who taught us how to love by laying down our lives for one another.

 

Reverence and respect

Jesus taught reverence for God’s law – reverence for God himself, reverence for the Lord’s Day, reverence or respect for parents, respect for life, for a property, for another person’s good name, respect for oneself and for one’s neighbour lest wrong or hurtful desires master and enslave us. Reverence and respect for God’s commandments teach us the way of love – love of God and love of neighbour. What is impossible for humans is possible to God who gives generously of his gifts and the Holy Spirit to those who put their faith in him. 

God gives us the grace, help, and strength to love as he loves, to forgive as he forgives, to think and judge as he judges, and to act as he acts with mercy, loving-kindness, and goodness. The Lord loves righteousness and hates wickedness. As his followers, we must love his commandments and hate every form of sin and wrong-doing. Do you seek to understand the intention of his law and to grow in wisdom of his ways?

 

 

 

The Holy Spirit transforms our minds and hearts

Jesus promised his disciples that he would give them the gift of the Holy Spirit who writes God’s law of love and truth in our hearts. The Spirit teaches us God’s truth and gives us wisdom and understanding of God’s ways. The Spirit helps us in our weakness, strengthens us in temptation, and transforms us, day by day, into the likeness of Christ himself. There are great blessing and reward for those who obey God’s commandments and who help others, especially the younger generations, to love, respect, and obey the Lord. Ask the Holy Spirit to fill your heart with a burning love and reverence for God’s word so that you may grow day by day in the wisdom and knowledge of God’s truth and goodness.

 

 

“Lord Jesus, begin a new work of love within me. Instill in me a greater love and respect for your commandments. Give me a burning desire to live a life of holiness and righteousness. Purify my thoughts, desires, and intentions that I may only desire what is pleasing to you and in accord with your will.”

Suy niệm:

Tại sao người ta có xu hướng nhìn “lề luật của Chúa” một cách tiêu cực hơn là tích cực? Thái độ của Ðức Giêsu đối với lề luật Chúa có thể tóm tắt trong lời cầu nguyện của thánh vịnh 119: “Ôi, con yêu mến luật Chúa biết bao! Thánh chỉ Ngài, con suy gẫm đêm ngày.”

Đối với dân Israel, “lề luật” thường ám chỉ mười điều răn hay năm quyển sách của Môisen, được gọi là ngũ thư, các sách giải thích các điều răn và những huấn lệnh của Chúa đối với dân Người. “Lề luật” cũng nhắm tới toàn bộ lời giảng dạy hay cách sống mà Thiên Chúa ban cho dân Người. Người Dothái thời Ðức Giêsu cũng sử dụng nó như sự diễn tả của luật truyền miệng hay văn bản. Không cần phải nói, các kinh sư đã thêm thắt nhiều điều vào lề luật của Chúa. Đó là lý do tại sao Ðức Giêsu thường lên án lề luật của các kinh sư. Nó đặt những gánh nặng trên người ta mà Thiên Chúa đã không đưa ra.

Bản chất lề luật của Thiên Chúa

Tuy nhiên, Ðức Giêsu đã tuyên bố rõ ràng rằng bản chất của luật Chúa – các giới răn và đường lối sống của Người, phải được thực hiện. Luật Chúa là sự thật và công chính vì nó xuất phát từ tình yêu, lòng nhân hậu, và sự thánh thiện của Người. Đó là lề luật của ơn sủng, tình yêu, và tự do cho chúng ta. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa ra lệnh cho chúng ta yêu mến Người trên hết mọi sự và đi theo con đường Con của Người, là Chúa Giêsu, Đấng đã dạy chúng ta cách thức yêu thương bằng việc hiến mạng sống mình cho người khác.

Lòng kính sợ và tôn kính

Ðức Giêsu dạy người ta tôn kính lề luật Chúa – tôn kính chính Thiên Chúa, tôn kính ngày của Chúa, tôn kính hay tôn trọng cha mẹ, tôn trọng sự sống, của cải vật chất, danh tiếng của người khác, tôn trọng chính mình và tha nhân, để những ước muốn sai trái và nguy hại không làm chủ chúng ta. Sự kính sợ và tôn kính các giới răn của Chúa dạy chúng ta cách thức yêu thương – mến Chúa và yêu người. Điều gì không thể đối với con người thì có thể đối với Thiên Chúa, Đấng quảng đại ban các ân sủng và Chúa Thánh Thần cho những ai đặt niềm tin nơi Người.

Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng, sự trợ giúp, và sức mạnh để yêu thương như Người yêu thương, để tha thứ như Người tha thứ, để suy nghĩ và phán đoán như Người phán đoán, và để hành động như Người hành động với lòng thương xót, lòng trìu mến và nhân hậu. Chúa yêu thích sự công chính và ghét sự độc ác. Là những người theo Chúa, chúng ta phải yêu mến các giới răn của Người và ghét mọi hình thức tội lỗi và việc làm sai trái. Bạn có tìm cách để hiểu biết ý định của lề luật Người và lớn lên trong sự khôn ngoan của các đường lối Người không?

Chúa Thánh Thần biến đổi trí óc và tâm hồn chúng ta

Đức Giêsu hứa với các môn đệ rằng Người sẽ ban cho họ ân huệ Chúa Thánh Thần, Đấng viết lề luật yêu thương và sự thật của Thiên Chúa trong lòng chúng ta. Thần Khí dạy chúng ta sự thật của Thiên Chúa và ban cho chúng ta sự khôn ngoan và hiểu biết các đường lối của Thiên Chúa. Thần Khí giúp chúng ta trong sự yếu đuối, củng cố chúng ta trong sự cám dỗ, và biến đổi chúng ta từng ngày nên giống Đức Kitô hơn. Có ơn phúc và phần thưởng lớn lao cho những ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và giúp người khác, đặc biệt các thế hệ trẻ yêu thương, tôn kính, và vâng phục Chúa. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần lấp đầy lòng bạn với tình yêu cháy bỏng và sự tôn kính lời Chúa để bạn có thể lớn lên mỗi ngày trong sự khôn ngoan và hiểu biết sự thật và tốt lành của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin khởi sự hoạt động yêu thương mới trong lòng con. Xin gia tăng trong con tình yêu và lòng tôn kính lớn lao hơn đối với các điều răn của Chúa. Xin ban cho con ước muốn cháy bỏng để sống một đời sống thánh thiện và công chính. Xin thanh tẩy những tư tưởng, ước muốn, và ý định của con, để con chỉ ao ước những gì làm vui lòng Chúa và sống theo thánh ý Chúa mà thôi.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon