Thơ: Xin Tình

0

[Niệm ý Mt 20:20-28 ≈ Mc 10:35-45]

Mẹ nào cũng rất thương con
Muốn con hay chữ, được phần thanh cao
Chữ Tình liền với chữ Yêu
Cho con tất cả, mẹ đâu cần gì
Bởi vì chẳng có để cho
Nên mẹ xin Chúa Giê-su uy quyền
Cho hai đứa ở hai bên
Thì lòng mẹ mới bình an đêm ngày
Thế nhưng Chúa ghét kiểu này
Tham quyền, ham chức, chẳng hay chút nào
Vấn đề là phải thương yêu
Vì yêu mà chịu khổ đau, quên mình
Dấn thân mà chẳng hy sinh
Là thứ giả hình chứ tốt lành chi
Khóc rồi mới được hoan ca
Thích cười cho thỏa, mong gì mai vui? [*]
Có quyền đâu phải chuyện chơi
Ung dung thỏa chí, đừng đòi phúc vinh
Thuận ngôn thật nhói tai mình
Xin gì thì chớ, xin tình thì hơn

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ – 2020
[*] Tv 126:5 – “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.”

Comments are closed.