Chớ xao lãng công bình, lòng thương xót và đức tin – SN Song ngữ 25.8.2020

0

Tuesday (August 25):  Do not neglect justice, mercy and faith

Scripture:  Matthew 23:23-26

23 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you tithe mint and dill and cummin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith; these you ought to have done, without neglecting the others. 24 You blind guides, straining out a gnat and swallowing a camel! 25 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you cleanse the outside of the cup and of the plate, but inside they are full of extortion and rapacity. 26 You blind Pharisee! first cleanse the inside of the cup and of the plate, that the outside also may be clean.

Thứ Ba 25-8          Chớ xao lãng công bình, lòng thương xót và đức tin

Mt 23,23-26

23 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.25 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

Meditation: 

Do you allow any blind-spots to blur your vision of God’s kingdom and his ways? Jesus went to the heart of the matter when he called the religious leaders of his day blind Pharisees and hypocrites! A hypocrite is an actor or imposter who says one thing but does the opposite or who puts on an outward appearance of doing good while inwardly clinging to wrong attitudes, selfish desires and ambitions, or bad intentions. Many scribes and Pharisees had made it a regular practice to publicly put on a good show of outward zeal and piety with the intention of winning greater honors, privileges, and favors among the people. Jesus had a very good reason for severely rebuking the scribes and Pharisees, the religious teachers and leaders, for misleading people and neglecting the heart and essence of God’s law – love of God and love of neighbor

What forms our outward practices and habits?

The scribes in particular devoted their whole lives to the study of God’s law contained in the five books of Moses (Torah). As the religious experts of their day, they took great pride in their knowledge and outward observance of the commandments and precepts of the law of Moses. They further divided the 613 precepts of the Law of Mosesinto thousands of tiny rules and regulations. They were so exacting in their interpretations and in trying to live them out, that they had little time for much else. By the time they finished compiling their interpretations it took no less than fifty volumes to contain them! Jesus chastised them for neglecting the more important matters of religion, such as justice and the love of God. In their misguided zeal they had lost sight of God and of his purpose for the law.

God’s law of love reveals what is truly important and necessary

Jesus used the example of tithing to show how far they had missed the mark. God had commanded a tithe of the first fruits of one’s labor as an expression of thanksgiving and honor for his providential care for his people (Deuteronomy 14:22; Leviticus 27:30). The scribes, however, went to extreme lengths to tithe on insignificant things (such as tiny plants) with great mathematical accuracy. They were very attentive to minute matters of little importance, but they neglected to care for the needy and the weak. Jesus admonished them because their hearts were not right. They were filled with pride and contempt for others who were not like themselves. They put unnecessary burdens on others while neglecting to show charity, especially to the weak and the poor.

The scribes and Pharisees meticulously went through the outward observance of their religious duties and practices while forgetting the realities of God’s intention and purpose for the law – his love and righteousness (justice and goodness). Jesus used a humorous example to show how out of proportion matters had gotten with them. Gnats were considered the smallest of insects and camels were considered the largest of animals in Palestine. Both were considered ritually impure. The scribes went to great lengths to avoid contact with gnats, even to the point of straining the wine cup with a fine cloth lest they accidentally swallowed a gnat. The stark contrast must have drawn chuckles as well as groans.

God’s love shapes our minds and transforms our hearts and actions

What was the point of Jesus’ humorous and important lesson? The essence of God’s commandments is rooted in love – love of God and love of neighbor, righteousness (justice and goodness), and mercy. God is love and everything he does, including his justice and goodness, flows from his love for us. True love is costly and sacrificial – it both embraces and lifts the burdens of others. Do you allow the love of God to shape and transform the way you live your daily life – including the way you think of others, speak of them, and treat them?

“Lord Jesus, fill me with your love and mercy that I may always think, speak, and treat others with fairness, loving-kindness, patience, and goodness.”

Suy niệm:

Bạn có cho phép điểm tối nào làm mờ cái nhìn về vương quốc của Chúa và những đường lối của Người không? Đức Giêsu đi vào trọng tâm của vấn đề khi Người gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó là những người Pharisêu mù quángđạo đức giả! Hạn từ đạo đức giả nghĩa là diễn viên hay kẻ lừa đảo nói một đàng làm một nẻo, hay người mang vẻ bề ngoài làm điều tốt trong khi bên trong đầy dẫy các thái độ sai trái, ước muốn ích kỷ, hay ý định xấu xa. Nhiều kinh sư và Pharisêu thường xuyên bày tỏ trước công chúng sự nhiệt thành và đạo đức bên ngoài để gây sự chú ý, kính trọng, đặc ân đặc lợi giữa mọi người. Đức Giêsu đã có lý do chính đáng để nghiêm khắc khiển trách các kinh sư và người Pharisêu, những thầy dạy và lãnh đạo tôn giáo, về việc hướng dẫn sai lạc và bỏ qua trọng tâm và ý nghĩa của luật Chúa – luật mến Chúa và yêu người.

 

Điều gì hình thành các hành xử và thói quen bên ngoài của chúng ta?

Các kinh sư dành trọn cuộc đời của mình để nghiên cứu học hỏi lề luật Thiên Chúa được viết trong 5 sách của Môisen (Torah). Là các chuyên gia đạo đức đương thời, họ rất kiêu hãnh về sự hiểu biết và sự giữ các điều răn và luật Môisen bên ngoài của mình. Họ còn chia 613 điều luật của Môisen thành hàng ngàn luật lệ nhỏ nhặt khác. Họ quá khắt khe trong những lời giải thích của mình và trong việc thi hành chúng, đến nỗi họ chẳng còn thời gian để lo những chuyện khác. Với thời gian họ hoàn tất việc biên soạn những lời giải thích của họ phải mất không dưới 50 quyển sách viết về chúng! Đức Giêsu khiển trách họ về việc bỏ qua những điều quan trọng hơn của đạo, như công lý và tình yêu Thiên Chúa. Trong sự nhiệt thành lầm lạc của họ, họ đã đánh mất cái nhìn về Thiên Chúa và về mục đích của lề luật.

 

 

Luật yêu thương của TC bày tỏ những gì thật sự quan trọng và cần thiết

Đức Giêsu dùng dẫn chứng của việc đóng thuế thập phân để cho thấy họ đã lạc lối biết chừng nào. Thiên Chúa ra lệnh đóng thuế thập phân về những hoa màu của lao công con người như sự diễn tả lòng biết ơn và kính phục đối với sự quan phòng của Chúa dành cho dân Người (Đnl 14,22; Lv 27,30). Tuy nhiên, các kinh sư đã đi xa tới mức độ đóng thuế thập phân trên những thứ nhỏ nhặt không quan trọng (chẳng hạn như những cây rau bé tí) với sự chính xác theo toán học. Họ chăm chú vào những vấn đề nhỏ mọn của điều kém quan trọng, nhưng họ lại bỏ qua sự quan tâm săn sóc cho những người thiếu thốn và yếu đuối. Đức Giêsu khiển trách họ bởi vì họ quá vô tâm. Lòng họ đầy sự kiêu ngạo và coi thường người khác. Họ chất những gánh nặng không cần thiết lên vai người khác, trong khi họ lại bỏ qua việc bày tỏ lòng bác ái, đặc biệt đối với những người nghèo khổ và yếu đuối.

Các kinh sư và người Pharisêu đã quá tuân giữ tỉ mỉ qua sự tuân giữ bên ngoài về những bổn phận và thực hành đạo đức, trong khi đó họ lại quên đi những thực tại ý định và mục đích của TC cho lề luật – tình yêu và sự công chính của Người (công bình và lòng nhân). Đức Giêsu đã dùng ví dụ khôi hài để tỏ cho thấy những vấn đề tương xứng phải có với chúng. Muỗi được coi là những con ký sinh trùng nhỏ nhất và lạc đà được coi là những con vật lớn nhất ở Palestine. Cả hai được coi là ô uế theo nghi thức. Các kinh sư đi đến chỗ nghĩ rằng để tránh tiếp xúc với muỗi, thậm chí tới mức căng miếng vải tốt trên chén rượu, kẻo sợ rằng sẽ vô tình nuốt lấy con muỗi. Sự tương phản nổi bật chắc phải làm cho người ta phì cười cũng như xầm xì.

Tình yêu TC hình thành tâm trí ta và biến đổi tâm hồn và hành động chúng ta

Đâu là trọng điểm của bài học hài hước của Đức Giêsu? Bản chất của các điều răn của Thiên Chúa là tình yêu – mến Chúa và yêu người, sự công chính (công bình và lòng nhân), và lòng thương xót. Thiên Chúa là tình yêu và mọi sự Người làm, kể cả sự công lý và lòng nhân của Người, đều xuất phát từ tình yêu của Người dành cho chúng ta. Tình yêu đích thật thì vô điều kiện, trả giá, và hy sinh – nó vừa đón nhận và nâng đỡ những gánh nặng của người khác. Bạn có cho phép tình yêu của TC biến đổi trọn cuộc đời bạn – kể cả cách bạn suy nghĩ về người khác, nói về họ, và đối xử với họ không?

Lạy Chúa Giêsu, xin đổ đầy lòng con tình yêu và lòng thương xót của Chúa để con luôn luôn suy nghĩ, nói năng, và đối xử với người khác bằng sự công bình, nhân hậu, kiên nhẫn, và tốt lành.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.