Thơ: Xuân Lộc

0

Cây XUÂN lại nở LỘC trời
Nhà thờ mở cửa, vui đời tín nhân [*]
Đừng quên những lúc khó khăn
Đừng quên thế giới vẫn còn cách ly
Sợ gần rồi lại lo xa
Tai bay vạ gió, quỷ ma rập rình
Nhân tai chứ chẳng vô tình
Sinh học vũ khí do mình tạo ra
Đó là vi-rus Chi-na
Vô thần chính hiệu, quỷ ma đỏ lòm
Cầu xin Thiên Chúa uy quyền
Ngăn loài quỷ dữ và ban an lành
Xin cho thế giới an bình
Tự do đích thực, đẹp tình mến tin

TRẦM THIÊN THU
Đêm 25-08-2020
[*] Sinh hoạt tôn giáo lại bình thường hóa từ 25-08-2020.

Comments are closed.