Video: Đại hội mừng Lễ Cha Thánh Đaminh (08.8.2020)

0

CHỦ ĐỀ:
THÁNH ĐA MINH
 CON NGƯỜI CẦU NGUYỆN

1. Chào mừng
2. Thánh hóa
3. Múa: Đuốc sáng Đa Minh
4. Tiểu sử Cha Thánh Đa Minh
5. Kịch: Tòa Án Phong Thánh + Múa: 9 cách cầu nguyện của Cha Thánh Đa Minh
6. Múa: Gia đình Đa Minh dưới áo choàng Đức Mẹ
7. Huấn từ – Cám ơn và kết thúc

Ban Truyền Thông

Comments are closed.