Thơ: Tẩy Uế

0

[Niệm ý Ga 2:13-25 ≈ Mt 21:12-13; Mc 11:15-17; Lc 19:45-46]

Những người sạch sẽ, vệ sinh
Chắc sẽ bực mình thấy bẩn, thấy dơ
Những người bẩn thỉu, bộn bề
Sống không ngăn nắp, bày bừa khắp nơi
Chỉ là chút rác mà thôi
Nhưng ruồi với muỗi sinh sôi thêm nhiều
Vi trùng tăng trưởng rất mau
Đến khi phát bệnh, khổ đau tại mình
Môi trường cơ bản gia đình
Phải luôn ý thức vệ sinh hằng ngày
Phải luôn sạch sẽ bên ngoài
Bên trong mới sạch, khỏi lây vi trùng
Tâm linh quan trọng vô cùng
Quét ngoài cũng phải quét lòng mình luôn
Lúc này dịch bệnh khắp miền
Càng cần ý thức nhiều hơn bao giờ
Khẩu trang cũng chẳng là gì
Nếu vô ý thức vẫn nguy cơ nhiều
Thời nào cũng có kẻ liều
Đền Thờ thành chợ, họ đâu sợ gì
Ngày nay cũng chẳng khác chi
Người ta buôn bán tinh vi hơn nhiều
Ngấm ngầm nhiều kiểu sống liều
Buôn thần bán thánh, ai nào biết chi
Ngày xưa Chúa đuổi họ đi
Ngày nay thiên hạ ù lì công khai
Nhưng Thiên Chúa thấu lòng người
Ngài biết rạch ròi ai dại, ai khôn
Mùa Chay là dịp ăn năn
Khôn thì tẩy uế cả thân lẫn hồn
Chúa ơi, xin sửa dạy con
Giúp con sống sạch dù đêm hay ngày

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật III Mùa Chay – 2021

Comments are closed.