Thơ: Tiếng Vọng Canvê

0

Lời than tiếng thở Giê-su
Từ trên Thập Giá Can-vê ngày nào
Muôn đời còn vọng nỗi đau
Chúa vẫn sớm chiều kêu khát yêu thương
Khổ đau còn mãi vấn vương
Đến cuối con đường trần thế mới thôi
Vượt qua là vượt suốt đời
Quyết tâm cố vượt thì rồi mới qua
Miên man tiếng vọng Can-vê
Gọi mời đáp lại cho vừa xót thương
Tự do Chúa tặng để dùng
Giúp con biết chọn đúng đường, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2021

Comments are closed.