Thơ: Tin Vui

0

Tin vui vĩ đại bất ngờ
Khiến trời đất cũng như ngơ ngẩn nhìn
Một điều lạ khó mà tin
Nhưng là sự thật hiển nhiên, nhiệm mầu
Ngôi Hai – Con Chúa tối cao
Đã xuống ngự vào lòng Đức Nữ Trinh
Ngài là Thiên Chúa uy linh
Hóa thành nhục thể, hy sinh cứu đời
Một trang sử đẹp giữa đời
Thiên Chúa làm người ở giữa chúng nhân
Tin vui vĩ đại vô ngần
Thế gian tuyệt vọng hân hoan bất ngờ
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Tạ ơn Đức Mẹ khiêm nhu nhận lời
Làm Thân Mẫu của Chúa Trời
Tội nhân cũng được đổi đời, vui thay!

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.