Hãy làm việc cho lương thực đem lại sự sống đời đời – SN song ngữ 19.4.2021

0

Monday (April 19): Labor for the food which endures to eternal life

Scripture: John 6:22-29

22 On the next day the people who remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. 23 However, boats from Tiberias came near the place where they ate the bread after the Lord had given thanks. 24 So when the people saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum, seeking Jesus. 25 When they found him on the other side of the sea, they said to him, “Rabbi, when did you come here?” 26 Jesus answered them, “Truly, truly, I say to you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. 27 Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of man will give to you; for on him has God the Father set his seal.” 28 Then they said to him, “What must we do, to be doing the works of God?” 29 Jesus answered them, “This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.”

Thứ Hai    19-4       Hãy làm việc cho lương thực đem lại sự sống đời đời

Ga 6,22-29

22 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi.23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn.24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? “26 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.”28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? “29 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

Meditation: 

What do you most hunger for – wealth, peace, health, love, the good life? Jesus addressed this issue with those who sought him after he performed the miracle of the multiplication of the loaves and the feeding of the 5,000 (John 6:1-15). Were they simply hungry for things which satisfy the body or for that which satisfies the heart and soul? 

Only God can satisfy the deepest hunger we experience

Jesus echoes the question posed by the prophet Isaiah: “Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy” (Isaiah 55:2)? There are two kinds of hunger – physical and spiritual. Only God can satisfy the hunger in our heart and soul – the hunger for truth, for life, and for love.

Believe in Jesus Christ who alone can satisfy us now and forever

Jesus also spoke about the works of God and what we must do to be doing the works of God, namely to believe in God’ Son whom he has sent into the world. Jesus offers a new relationship with God which issues in a new kind of life: A life of love and service, and the forgiveness of others which corresponds to God’s mercy and kindness; a life of holiness and purity which corresponds to God’s holiness; and a life of submission and trust which corresponds to the wisdom of God. This is the work which Jesus directs us to and enables us to perform in the power of the Holy Spirit. Do you hunger for the bread which comes down from heaven and thirst for the words of everlasting life?

“Lord Jesus, you alone can satisfy the deepest longing and hunger in our hearts. May I always hunger for the imperishable bread, that I may be satisfied in you alone as the True Bread of Heaven. Nourish and strengthen me that I may serve you with great joy, generosity, and zeal all the days of my life”.

Suy niệm:

Bạn đói khát cho điều gì nhất – giàu có, bình an, sức khỏe, tình yêu, cuộc sống tốt lành? Ðức Giêsu nói về vấn đề này với những người tìm kiếm Người sau dấu lạ hóa bánh ra nhiều và nuôi cho 5000 người ăn (Ga 6,1-15). Người ta có đơn giản chỉ đói khát cho những điều thỏa mãn cho thân xác hay những gì thỏa mãn cho tâm hồn?

Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm thỏa mãn cơn đói khát sâu thẳm nhất mà chúng ta cảm nghiệm

Ðức Giêsu lập lại vấn đề đã được ngôn sứ Isaia đặt ra: “Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công sức vào thứ chẳng làm chắc dạ no lòng” (Is 55,2)? Có hai loại đói khát – thể lý và thiêng liêng. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm thỏa mãn cơn đói khát thiêng liêng trong tâm hồn – sự đói khát chân lý, sự sống, và tình yêu.

Tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng duy nhất có thể làm thỏa mãn chúng ta bây giờ và mãi mãi

Ðức Giêsu cũng nói về những việc của Thiên Chúa, và những gì chúng ta phải làm để thực hiện những việc của Thiên Chúa, tức là tin tưởng vào Con của Thiên Chúa, Đấng Người đã sai đến trong thế gian. Ðức Giêsu đem lại mối quan hệ mới với Thiên Chúa, mối quan hệ đem lại một loại sự sống mới: Một cuộc sống yêu thương và phục vụ, và sự tha thứ cho người khác, để đáp trả lại lòng thương xót và nhân hậu của Thiên Chúa; một cuộc sống thánh thiện và tinh tuyền, để đáp trả sự thánh thiện của Thiên Chúa; và một cuộc sống vâng phục và tin cậy, để đáp trả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đây là công việc mà Ðức Giêsu hướng dẫn chúng ta và để giúp chúng ta thực hiện trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Bạn có đói khát bánh ban xuống từ trời và khao khát những Lời hằng sống không?

Lạy Chúa Giêsu, chỉ mình Chúa mới có thể làm thỏa mãn cơn đói khát sâu thẳm nhất trong lòng chúng con. Chớ gì con luôn luôn đói khát bánh hằng sống, để con có thể thỏa mãn trong chỉ mình Chúa là Bánh đích thật bởi Trời. Xin nuôi dưỡng và tăng sức mạnh cho con, để con có thể phụng sự Chúa với niềm vui, lòng quảng đại, và nhiệt thành lớn lao trong suốt ngày của đời con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon