Họ sẽ nhìn vào Đấng mà họ đã đâm thâu – SN Lễ Thánh Tâm Chúa 10.6.2021

0

Friday (June 10):  “They shall look on him whom they have pierced”

Scripture:  John 19:31-37 

31 Since it was the day of Preparation, in order to prevent the bodies from remaining on the cross on the Sabbath (for that sabbath was a high day), the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. 32 So the soldiers came and broke the legs of the first, and of the other who had been crucified with him; 33 but when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. 34 But one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once there came out blood and water. 35 He who saw it has borne witness — his testimony is true, and he knows that he tells the truth — that you also may believe. 36 For these things took place that the scripture might be fulfilled, “Not a bone of him shall be broken.” 37 And again another scripture says, “They shall look on him whom they have pierced.”

 

Thứ Sáu     10-6               Họ sẽ nhìn vào Đấng mà họ đã đâm thâu

Ga 19,31-37

31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập.37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

 

 

Meditation: 

Do you know the heart of Jesus – a heart that was pierced for your sake and mine? Of all the Gospel accounts of Jesus’ death, John mentions that the soldiers pierced his heart with a lance. This was a fulfilment of the prophecy of Zechariah 12:10: “when they look on him whom they have pierced, they shall mourn for him.” The heart of Jesus was pierced for our sake. He willingly went to the cross and laid down his life as the atoning sacrifice for our sins. 

Look upon the heart that was pierced for your sake and salvation

If we want to understand the depth and breadth of God’s love for each of us, then look upon the heart that was pierced for you and for me. That is the reason Jesus went to the cross, to redeem us from slavery to sin and death.

True love does not count the cost but gives everything for the beloved. God proved his love for us by sending us his beloved Son who withheld nothing from us but gave everything he had for our sake. Paul the Apostle tells us that “Jesus loved us and gave himself up for us – a fragrant offering and sacrifice to God” (Ephesians 5:2). God’s love is perfect and complete because God is merciful, just, and forgiving. 

The cross shows us the love of Christ broken and pierced for our sake

Do you know the love and mercy of Christ for you? Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) said that “God loves each of us as if there were only one of us to love.” In the cross of Christ, we see the love of God broken and pierced for our sake. The Lord Jesus who died for our sake now reigns triumphant at the right hand of the Father. He has risen in glory and he now intercedes for us in heaven. He stands before the throne of heaven with his marks of victory – his pierced side, hands, and feet. 

Who can fathom the love of God? For all eternity we will gaze upon him who was crucified and who rose – never to die again – for our sake. Only a broken and contrite heart can fathom the mercy of God revealed in Jesus Christ. The Lord Jesus calls us to lay down our lives in sacrificial love for one another. Do you love as Jesus loves, with a broken heart that yearns for all to know the love and mercy of God?

 

“Lord Jesus, your love knows no bounds. Break my heart with the things that break your heart that I may love generously as you love.”

Suy niệm:

Bạn có biết trái tim của Đức Giêsu – trái tim đã bị đâm thâu vì phần rỗi của bạn và tôi không? Trong tất cả các Tin mừng nói về cái chết của Đức Giêsu, Gioan kể lại rằng các tên lính đã đâm thâu trái tim Người với ngọn giáo. Đây là sự ứng nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ Giacaria 12,10: “khi chúng nhìn thấy Đấng mà chúng đã đâm thâu, chúng sẽ than khóc cho Người”. Trái tim của Đức Giêsu đã bị đâm thâu vì phần rỗi chúng ta. Ngài sẵn sàng tiến tới thập giá và phó mạng sống mình làm của lễ đền tội cho những tội lỗi chúng ta.

Hãy nhìn lên trái tim bị đâm thủng vì lợi ích và phần rỗi của bạn

Nếu chúng ta muốn hiểu được bề sâu bề rộng của tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, thì hãy nhìn vào trái tim đã bị đâm thâu đó vì bạn và vì tôi. Đó là lý do Đức Giêsu đi tới thập giá, để cứu chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và sự chết.

Tình yêu thật sự không tính toán, nhưng trao ban mọi sự cho người mình yêu. Đức Giêsu đã minh chứng tình yêu của Người dành cho chúng ta bằng việc sai Con yêu dấu đến, Đấng không từ chối điều gì với chúng ta nhưng ban phát mọi sự vì chúng ta. Thánh Phaolô tông đồ nói với chúng ta rằng “Đức Giêsu yêu thương chúng ta và đã phó mình vì chúng ta – làm hiến lễ hy sinh thơm ngát dâng lên TC” (Ep 5,2). Tình yêu TC hoàn hảo và trọn vẹn bởi vì Người có lòng thương xót, công chính, và tha thứ.

Thập giá bày tỏ cho chúng ta tình yêu của Đức Kitô bị tan vỡ và đâm thâu vì chúng ta

Bạn có biết tình yêu và lòng thương xót của Đức Kitô dành cho bạn không? Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) nói rằng “Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thể chỉ có một người duy nhất trong chúng ta để yêu thương”. Trong thập giá của Đức Kitô, chúng ta nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa bị tan vỡ và đâm thâu vì chúng ta. Đức Giêsu khải hoàn ngự bên hữu Chúa Cha. Người đã sống lại vinh quang vì chúng ta và cầu bầu cho chúng ta trên Thiên đàng. Người đứng trước ngai trời với những dấu tích chiến thắng của Người – cạnh sườn, tay, chân bị đâm thâu.

Ai có thể đo được chiều sâu tình yêu của Thiên Chúa? Vì trong cõi đời đời, chúng ta sẽ nhìn ngắm Đấng đã bị đóng đinh và Đấng đã sống lại vì chúng ta. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta hy sinh mạng sống mình trong tình yêu hy tế cho nhau. Chỉ có một trái tim tan vỡ và thống hối mới có thể đo lường được lòng thương xót của Thiên Chúa, đã được mặc khải trong Đức Giêsu Kitô. Bạn có yêu thương như Đức Giêsu yêu thương, với một trái tim tan nát vì khao khát cho tất cả mọi người nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa không biên giới. Xin làm tan vỡ lòng con với những gì đã làm tan vỡ lòng Chúa để con có thể yêu thương cách quảng đại như Chúa yêu thương.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.