Sao anh em lo lắng? Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước của Người – SN song ngữ 19.6.2021

0

Saturday (June 19):  “Why are you anxious – seek first his kingdom”

Scripture: Matthew 6:24-34

24 “No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other.  You cannot serve God and mammon. 25 “Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? 26 Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more  value than they? 27 And which of you by being anxious can add one cubit to his span of life? 28 And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither toil nor spin; 29 yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. 30 But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O  men of little  faith? 31 Therefore do not be anxious, saying, `What shall we eat?’ or `What shall we drink?’ or `What shall we wear?’ 32 For the Gentiles seek all these things; and your heavenly Father knows that you need them all. 33 But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well. 34 “Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Let the day’s own trouble be sufficient for the day.

 

Thứ Bảy 19-6     Sao anh em lo lắng? Tiên vàn hãy tìm kiếm nước của Người

Mt 6,24-34

24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Meditation: 

What does the expression “serving two masters” and “being anxious” have in common? They both have the same root problem – being divided within oneself. The root word for “anxiety” literally means “being of two minds.” An anxious person is often “tossed to and fro” and paralyzed by fear, indecision, and insecurity. Fear of some bad outcome cripples those afflicted with anxiety. It’s also the case with someone who wants to live in two opposing kingdoms – God’s kingdom of light, truth, and goodness or Satan’s kingdom of darkness, sin, and deception – following God’s standards and way of happiness or following the world’s standards of success and happiness.

Who is the master of your life?

Who is the master in charge of your life? Our “master” is whatever governs our thought-life, shapes our ideals, and controls the desires of our heart and the values we choose to live by. We can be ruled by many different things – the love of money and possessions, the power of position and prestige, the glamor of wealth and fame, and the driving force of unruly passions, harmful desires, and addictive cravings. Ultimately the choice of who is our master boils down to two: God or “mammon”. What is mammon? “Mammon” stands for “material wealth” or “possessions” or whatever tends to control our appetites and desires.

The antidote to fear, pride, and greed

There is one master alone who has the power to set us free from slavery to sin, fear, pride, and greed, and a host of other hurtful desires. That master is the Lord Jesus Christ who alone can save us from all that would keep us bound up in fear and anxiety. Jesus used an illustration from nature – the birds and the flowers – to show how God provides for his creatures in the natural order of his creation. God provides ample food, water, light, and heat to sustain all that lives and breathes. How much more can we, who are created in the very image and likeness of God, expect our heavenly Father and creator to sustain not only our physical bodies, but our mind, heart, and soul as well? God our Father is utterly reliable because it is his nature to love, heal, forgive, and make whole again.

 

 

Jesus – our daily bread

Jesus taught his disciples to pray with confidence to their heavenly Father: Give us this day our daily bread. What is bread, but the very staple of life and symbol of all that we need to live and grow. Anxiety is neither helpful nor necessary. It robs us of faith and confidence in God’s help and it saps our energy for doing good. Jesus admonishes his followers to put away anxiety and preoccupation with material things and instead to seek first the things of God – his kingdom and righteousness. Anxiety robs the heart of trust in the mercy and goodness of God and in his loving care for us. God knows our needs even before we ask and he gives generously to those who trust in him. Who is your master – God or mammon?

“Lord Jesus, free me from needless worries and help me to put my trust in you. May my first and only concern be for your glory and your kingdom of peace and righteousness. Help me to live each day and moment with trust and gratitude for your providential care for me.”

Suy niệm:  

Câu ngạn ngữ “Làm tôi hai chủ” và “lo lắng” có điểm tương đồng nào? Cả hai đều có chung vấn đề chính – tự bản thân mình bị phân chia. Hạn từ gốc của “lo lắng” theo nghĩa đen là “có hai lòng”. Một người lo lắng thường “lắc qua lắc lại” như con lật đật, và bị bại liệt vì không thể quyết định. Sự sợ hãi hậu quả xấu thường làm què quặt những ai buồn phiền vì lo lắng. Nó cũng là vấn đề với những ai muốn sống giữa hai vương quốc đối nghịch nhau –vương quốc ánh sáng, sự thật, và tốt lành của Thiên Chúa hoặc vương quốc tối tăm, tội lỗi, và giả dối – đi theo những tiêu chuẩn và đường lối hạnh phúc của Thiên Chúa, hoặc đi theo những tiêu chuẩn thành công và hạnh phúc của thế gian.

Ai là chủ cuộc đời bạn?

Ai là chủ quản lý cuộc đời bạn? “Chủ” của chúng ta là những gì cai quản những suy nghĩ, che phủ những lý tưởng, kiềm chế những ước muốn của linh hồn và những giá trị chúng ta chọn để sống. Chúng ta có thể bị quản thúc bởi nhiều thứ – sự yêu thích tiền của, quyền thế, sức quyến rũ của giàu có và uy tín, sức lôi kéo của những đam mê và nghiện ngập phóng túng. Cuối cùng, sự chọn lựa rút lại còn hai: Thiên Chúa và “tiền của”. Mammon – tiền của – là gì? Tiền của tượng trung cho “sự giàu có vật chất hay những sở hữu” hay bất cứ những gì có khuynh hướng “khống chế những khát vọng và đam mê của chúng ta”.

 

Thuốc trị sợ hãi, kiêu ngạo, và tham lam

Chỉ có một người Thầy duy nhất, có quyền năng giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, sợ hãi, kiêu ngạo, tham lam, và nhiều các đam mê tai hại khác. Người Thầy ấy chính là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng duy nhất có thể cứu chúng ta thoát khỏi mọi điều trói buộc chúng ta trong sự sợ hãi và lo lắng. Ðức Giêsu đã sử dụng sự minh họa của thiên nhiên – chim và hoa – để cho thấy Thiên Chúa quan phòng cho chúng thế nào trong trật tự tự nhiên của sự tạo dựng của Người. Thiên Chúa ban phát dư dật lương thực, nước uống, ánh sáng, và sức nóng để duy trì mọi sinh vật hít thở. Vậy thì chúng ta là những người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa càng phải mong đợi Cha trên trời và Đấng tạo hoá duy trì không chỉ thân xác thể lý mà cả tâm, trí, linh hồn nhiều hơn biết chừng nào? Thiên Chúa, Cha chúng ta hoàn toàn đáng tin cậy bởi vì bản tính của Người là yêu thương, chữa lành, tha thứ, và phục hồi.

Đức Giêsu – lương thực hằng ngày của chúng ta

Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện với sự tin tưởng vào Cha trên trời: Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Lương thực là gì, nếu không phải là điều chủ yếu của cuộc sống, và là biểu tượng của tất cả mọi sự chúng ta cần để sống và tăng trưởng. Lo lắng chẳng có ích cũng chẳng cần thiết. Nó cướp khỏi chúng ta đức tin và lòng trông cậy nơi sự giúp đỡ của Thiên Chúa và sức sống để làm việc lành. Lo lắng cướp khỏi lòng chúng ta sự tin cậy vào lòng thương xót và tốt lành của Chúa và trong sự quan tâm yêu thương của Người dành cho chúng ta. Thiên Chúa biết những nhu cầu của chúng ta, thậm chí trước khi chúng ta cầu xin và Người ban một cách quảng đại cho những ai tin cậy nơi Người. Ai là chủ nhân của bạn? Thiên Chúa hay tiền bạc?

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi những lo lắng vô ích và xin giúp con đặt Chúa làm hàng đầu trong những suy nghĩ và quan tâm của con. Chớ gì con tìm kiếm nước Trời và sự công chính trên hết mọi sự và sống mỗi ngày với lòng biết ơn và tin cậy vào sự săn sóc quan phòng của Chúa dành cho con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon