Thơ: Lý Lo Lắng

0


[Niệm ý Mt 6:24-34 ≈ Lc 12:22-31]

Rằng lo thì vẫn cứ lo
Dẫu không thể tránh nguy xa, họa gần
Có tiền chưa chắc bình yên
Nhưng lại có quyền, mạnh miệng nói năng [*]
Thế nên Chúa bảo coi chừng
Kẻo rồi hối hận thì không kịp rồi
Lọc lừa, lươn lẹo, lắm lời
Đủ điều đày đọa để đời đớn đau
Chim trời chẳng gặt, chẳng gieo
Thế mà chúng vẫn vui reo hằng ngày
Đời người Chúa định ngắn – dài
Chẳng ai có thể thêm giây phút nào
Lo nhiều thì lắm khổ đau
Phận mình vẫn thế chứ nào đổi thay
Ngoài đồng hoa dại có đầy
Sa-lô-môn cũng giơ tay vái chào
Con người được Chúa thương yêu
Vững tin thì chẳng ưu sầu, lắng lo
Chưa xin mà Chúa đã cho
Mọi điều Ngài liệu từ xa tới gần
Lo toan thì cứ lo toan
Làm người phải biết thiệt – hơn rạch ròi
Trước tiên tìm kiếm Nước Trời
Ngày mai cứ để ngày mai liệu phần
Trần gian khổ đã đầy tràn
Đừng gieo oan trái mà làm khổ nhau

TRẦM THIÊN THU
[*] “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.” (tục ngữ Việt Nam)

✠ Chớ Lo Ngày Mai – https://youtu.be/EZ_2o3xvy4s

Comments are closed.

phone-icon