Thơ: Đời có như không

0


[Niệm ý Mc 6:7-13 ≈ Mt 10:5-15; Lc 9:1-6]

Bước chân đi để vào đời
Loan báo Nước Trời cho khắp muôn dân
Dép thì mang ở dưới chân
Tay thì cầm gậy, không hành lý chi
Đi vì danh Đức Ki-tô
Không được mang gì kẻo vướng bước chân
Chớ mê vật chất, bạc tiền
Bỏ bê phận sự, làm phiền người ta
Đi truyền giáo phải kiên trì
Cứu linh hồn chẳng phải là kinh doanh
Ăn ngon, mặc đẹp cho mình
Chỉ là ích kỷ, đáng khinh thôi mà
Chúa buồn vì chẳng ích chi
Nói hay, làm chẳng được gì cho ai
Mặc chiên nghèo khổ, lạc loài
Chỉ quen bia rượu lai rai dân giàu
Ông kia, bà nọ nịnh nhau
Linh mục hùa vào, truyền giáo chi đây?
Tay không mà túi thì đầy
Dân khổ thế này còn biết nhờ ai?
Khuyên hay và nói rất dài
Việc dở dang hoài, đời có như không!

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon