The Spirit of the Lord is upon me – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 6.1.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Thursday January 6.1.2022
“The Spirit of the Lord is upon me”

Scripture: Luke 4:14-22

14 And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and a report concerning him went out through all the surrounding country. 15 And he taught in their synagogues, being glorified by all. 16 And he came to Nazareth, where he had been brought up; and he went to the synagogue, as his custom was, on the Sabbath day. And he stood up to read; 17 and there was given to him the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the place where it was written, 18 “The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, 19 to proclaim the acceptable year of the Lord.”20 And he closed the book, and gave it back to the attendant, and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed on him. 21 And he began to say to them, “Today this scripture has been fulfilled in your hearing.” 22 And all spoke well of him, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth; and they said, “Is not this Joseph’s son?”

Thứ Năm ngày 6.1.2022
Thần Khí Chúa ngự trên tôi

Lc 4, 14-22    

14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người; và họ nói “Người này chẳng phải là con trai ông Giuse đó sao?”      

Meditation: What can bring us true freedom and joy? In Jesus we see the healing power of God’s love and mercy in action. Wherever Jesus went, people gathered to hear him speak about the kingdom of heaven and God’s promise to bring freedom and healing to those who put their trust in God. His gracious words brought hope, joy, and favor to those who were ready to receive him.

Jesus began his public ministry in his own land of Galilee where he was reared. His proclamation of the fulfillment of the Messianic prophecy of Isaiah brought wonder to the people. Isaiah had prophesied that the Messiah would come in the power of the Holy Spirit to bring freedom to those oppressed by sin and evil (see Isaiah 61:1-2). Jesus awakened their hope in the promises of God. They, in turn, received his words favorably and wondered what would become of “Joseph’s son”. Their hearts were hungry for the word of life and they looked to Jesus with anticipation and wonder. Do you look to Jesus with confidence and hope in the fulfillment of all God’s promises?

The word “gospel” literally means “good news”. Isaiah had prophesied that the Messiah would come in the power of the Holy Spirit to bring freedom to those who suffered from physical, mental, or spiritual oppression (see Isaiah 61:1-2). Jesus came to set people free, not only from their infirmities, but from the worst affliction of all – the tyranny of slavery to sin, Satan, and the fear of losing one’s life. God’s power alone can save us from dejection, hopelessness, and emptiness of life. The Gospel of salvation is “good news” for everyone who will receive it. Do you know the joy and freedom of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God who came to bring us the kingdom of heaven?

“Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and dreams. Through the gift of your Holy Spirit you bring us truth, freedom, and abundant life. Fill me with the joy of the Gospel and inflame my heart with love and zeal for you and for your kingdom of peace and righteousness”.

Suy niệm: Điều gì có thể đem lại cho chúng ta sự tự do và niềm vui đích thật? Nơi Ðức Giêsu, chúng ta nhìn thấy tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong hành động. Bất cứ nơi nào Đức Giêsu đến, dân chúng tụ tập để lắng nghe Người nói về vương quốc của Thiên Chúa. Những lời nói an ủi của Người đem lại niềm hy vọng, niềm vui, và ơn sủng cho những ai sẵn sàng tiếp nhận Người.

 

Ðức Giêsu đã bắt đầu sứ mệnh công khai nơi vùng đất quê hương Galilê của Người, nơi Người đã lớn lên. Lời tuyên bố của Người về sự ứng nghiệm lời tiên báo Ðấng Mêsia của ngôn sứ Isaia khiến mọi người kinh ngạc. Ngôn sứ Isaia đã tiên báo rằng Đấng Mêsia sẽ đến trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để giải thoát những ai đang bị đè bẹp bởi tội lỗi và ma quỷ (Is 61,1-2). Ðức Giêsu khơi dậy niềm hy vọng của họ vào những lời hứa của Thiên Chúa. Đáp lại, họ đón nhận những lời tốt đẹp và gây kinh ngạc của Người, những điều trở thành người “con trai của ông Giuse”. Tâm hồn họ đói khát lời sự sống và họ nhìn Ðức Giêsu với sự dè dặt và kinh ngạc. Bạn có nhìn Ðức Giêsu với lòng tin cậy trong sự hoàn thành tất cả những lời hứa của Thiên Chúa không?

Hạn từ “Tin mừng” theo nghĩa đen là “tin vui”. Isaia đã tiên báo rằng Ðấng Mêsia sẽ đến trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để đem lại sự giải thoát cho những ai đau khổ từ sự áp lực của thể lý, trí óc, hay tinh thần (Is 61,1-2). Ðức Giêsu đến để giải thoát con người – không chỉ về những yếu đuối thuộc thể lý, trí óc, và tinh thần – mà còn từ tất cả những đau khổ tệ hại nhất – tình trạng nô lệ cho tội lỗi, Satan, và sự sợ hãi mất đi sự sống của mình. Duy chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi sự tuyệt vọng, chán nản, và trống trải của cuộc đời. Tin mừng cứu độ là “tin vui” cho mọi người biết đón nhận nó. Bạn có biết niềm vui và sự giải thoát của Tin mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã đến để đem lại cho chúng ta nước trời không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự hoàn thành tất cả niềm hy vọng và mơ ước của chúng con. Ngang qua ơn sủng của Thánh Thần Chúa, Chúa mang lại cho chúng con cuộc sống đích thật,  tự do, và sung mãn. Xin lấp đầy lòng con niềm vui của Tin mừng và đốt lên trong lòng con ngọn lửa tình yêu và nhiệt thành dành cho Chúa và cho vương quốc bình an và công chính của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon