Jesus transfigured in glory – Suy niệm song ngữ Anh – Việt Chúa Nhật II Mùa Chay – C

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday (March 13)
Jesus transfigured in glory

Gospel Reading:   Luke 9:28-36

28 Now about eight days after these sayings he took with him Peter and John and James, and went up on the mountain to pray. 29 And as he was praying, the appearance of his countenance was altered, and his raiment became dazzling white. 30 And behold, two men talked with him, Moses and Elijah, 31 who appeared in glory and spoke of his departure, which he was to accomplish at Jerusalem. 32 Now Peter and those who were with him were heavy with sleep, and when they wakened they saw his glory and the two men who stood with him. 33 And as the men were parting from him, Peter said to Jesus, “Master, it is well that we are here; let us make three booths, one for you and one  for Moses and one for Elijah” — not knowing what he said. 34 As he said this, a cloud came and overshadowed them; and they were afraid as they entered the cloud. 35 And a voice came out of the cloud, saying, “This is my beloved Son [my Chosen]; listen to him!” 36 And when the voice had spoken, Jesus was found alone. And they kept silence and told no one in those days anything of what they had seen.

Chúa Nhật ngày 13.3.2022
Đức Giêsu biến hình trong vinh quang
Lc 9,28-36

 28 Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì.34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! “36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

 

Meditation: What can blind us or keep us from recognizing God’s glory in our lives? Sin and unbelief for sure! Faith enables us to see what is hidden or unseen to the naked eye. Through the eyes of faith Abraham recognized God and God’s call on his life. He saw from afar not only what God intended for him, but for his descendants as well – an everlasting covenant of friendship and peace with the living God (Genesis 15:18). Abraham is the father of faith because he put his hope in the promises of God. Faith makes us taste in advance the light of God’s glory when we shall see him face to face (1 Corinthians 13:12; 1 John 3:2).

The Lord Jesus reveals his glory in fulfilling his Father’s will

Are you prepared to see God’s glory? God is eager to share his glory with us! We get a glimpse of this when the disciples see Jesus transfigured on the mountain. Jesus’ face changed in appearance and his clothing became dazzling white (Mark 9:2,3). 

When Moses met with God on Mount Sinai the skin of his face shone because he had been talking with God (see Exodus 34:29). Paul says that the Israelites could not look at Moses’ face because of its brightness (2 Corinthians 3:7). In the Gospel account Jesus appeared in glory with Moses, the great lawgiver of Israel, and with Elijah, the greatest of the prophets, in the presence of three of his beloved apostles – Peter, James, and John. 

What is the significance of this mysterious appearance? Jesus went to the mountain knowing full well what awaited him in Jerusalem – his betrayal, rejection and crucifixion. Jesus very likely discussed this momentous decision to go to the cross with Moses and Elijah. God the Father also spoke with Jesus and gave his approval: This is my beloved Son; listen to him. The Father glorified his son because he obeyed. The cloud which overshadowed Jesus and his apostles fulfilled the dream of the Jews that when the Messiah came the cloud of God’s presence would fill the temple again (see Exodus 16:10, 19:9, 33:9; 1 Kings 8:10; 2 Maccabees 2:8). 

The Lord wants to share his glory with each of us

The Lord Jesus not only wants us to see his glory – he wants to share this glory with us. And Jesus shows us the way to the Father’s glory: follow me – obey my words – take the path I have chosen for you and you will receive the blessings of my Father’s kingdom – your name will be written in heaven.

 Jesus succeeded in his mission because he went to Calvary so that Paradise would be restored to us once again. He embraced the cross to obtain the crown of glory that awaits each one of us, if we will follow in his footsteps.

Origen (185-254 AD), an early church bible scholar and writer, shows us how the transfiguration can change our lives: 

“When he is transfigured, his face also shines as the sun that he may be manifested to the children of light who have put off the works of darkness and put on the armor of light, and are no longer the children of darkness or night but have become the sons of day, and walk honestly as in the day. Being manifest, he will shine unto them not simply as the sun, but as demonstrated to be the sun of righteousness.”

Stay awake spiritually – Don’t miss God’s glory and action

Luke’s Gospel account tells us that while Jesus was transfigured, Peter, James, and John were asleep (Luke 9:32)! Upon awakening they discovered Jesus in glory along with Moses and Elijah. How much do we miss of God’s glory and action because we are asleep spiritually?  There are many things which can keep our minds asleep to the things of God: Mental lethargy and the “unexamined life” can keep us from thinking things through and facing our doubts and questions. The life of ease can also hinder us from considering the challenging or disturbing demands of Christ.  Prejudice can make us blind to something new the Lord may have for us. Even sorrow can be a block until we can see past it to the glory of God. 

Are you spiritually awake? Peter, James, and John were privileged witnesses of the glory of Christ. We, too, as disciples of Christ are called to be witnesses of his glory. We all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being changed into his likeness from one degree of glory to another; for this comes from the Lord who is the Spirit (2 Corinthians 3:18). The Lord wants to reveal his glory to us, his beloved disciples. Do you seek his presence with faith and reverence?

“Lord Jesus, keep me always alert to you, to your presence in my life, and to your life-giving word that nourishes me daily. Let me see your glory.”

 

Suy niệm:  Ðiều gì có thể che mắt hay ngăn cản chúng ta nhận ra vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta? Chắc chắn là tội lỗi và sự cứng lòng! Ðức tin giúp chúng ta nhìn thấy những gì bí ẩn hay không thể nhìn thấy đối với mắt trần và tâm hồn không thể tiếp nhận. Ngang qua đôi mắt đức tin, Abraham đã nhận ra Thiên Chúa và ơn gọi của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Ông đã nhìn thấy trước không chỉ những gì Thiên Chúa đã dự định cho ông, mà còn cho hậu duệ của ông nữa – giao ước bằng hữu vĩnh cửu và sự bình an với Thiên Chúa hằng sống (St 15,5-6.17). Abraham là cha của niềm tin bởi vì ông đã đặt niềm hy vọng của mình vào những lời hứa của Thiên Chúa. Ðức tin cho chúng ta cảm nếm trước ánh sáng vinh quang của TC như chúng ta sẽ nhìn thấy mặt đối mặt Người thế nào (1 Cor 13,12; Ga 3,2).

Chúa Giêsu mặc khải vinh quang của Người trong việc thực hiện ý Cha

Bạn có chuẩn bị để nhìn thấy vinh quang của Chúa không? TC tha thiết chia sẻ vinh quang của Người với chúng ta! Chúng ta thoáng biết điều này khi vài môn đệ nhìn thấy Ðức Giêsu biến hình trong vinh quang trên núi. Mặt của Ðức Giêsu thay đổi bên ngoài và y phục của Người trở nên trắng và sáng chói (Mc 9,2-3).

Khi ông Môisen gặp Thiên Chúa trên núi Sinai, khuôn mặt ông chiếu sáng bởi vì ông đã nói chuyện với Thiên Chúa (Xh 34,29). Thánh Phaolô nói rằng dân Israel không thể nhìn vào mặt của ông Môisen bởi vì nó ánh hào quang sáng chói của nó (2Cor 3,7). Trong biến cố này Ðức Giêsu biểu lộ vinh quang với ông Môisen, nhà lập luật vĩ đại của dân Israel và với ông Êlia, vị ngôn sứ vĩ đại nhất, trước sự hiện diện của ba vị tông đồ thân cận của Người là Phêrô, Giacôbê, và Gioan.

Ý nghĩa của sự xuất hiện thần bí này là gì? Ðức Giêsu đi lên núi và biết rõ những gì đang đợi Người ở Giêrusalem: sự phản bội, chống đối, và đóng đinh. Ðức Giêsu dường như đã thảo luận sự quyết định quan trọng đi tới thập giá này với ông Môisen và Êlia. Chúa Cha cũng ngỏ lời với Ðức Giêsu để tỏ sự đồng thuận của mình: Đây là Con yêu dấu của Ta, các ngươi hãy vâng nghe lời Người (Lc 9,35; Mc 9,7). Đám mây che phủ Ðức Giêsu và các môn đệ đã ứng nghiệm giấc mơ của người Do thái là khi Đấng Mêsia đến, đám mây sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ che phủ đền thờ một lần nữa (Xh 16,10- 19,9 – 33,9 – 1V 8,10 – 2Mac 2,8).

Chúa muốn chia sẻ vinh quang của Người với chúng ta

Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta nhìn thấy vinh quang của Người – Người muốn chia sẻ vinh quang này với chúng ta. Và Đức Giêsu tỏ cho chúng ta con đường tới vinh quang của Cha: theo Ta – vâng lời Ta – theo con đường Ta đã chọn cho ngươi và ngươi sẽ nhận được phúc lành thiên quốc của Cha – tên ngươi sẽ được ghi trên trời.

Đức Giêsu đã thành công trong sứ mạng của Người vì Người đi tới đồi Calvary để Thiên đàng được trả lại cho chúng ta một lần nữa. Người đã đón nhận thập giá để đạt lấy triều thiên vinh quang đang chờ đợi mỗi người chúng ta nếu chúng ta đi theo vết chân của Người.

Origen (185-254 AD), một nhà học giả Kinh thánh thời Giáo hội sơ khai và là nhà văn, chỉ cho chúng ta cách thức sự biến hình có thể thay đổi cuộc đời chúng ta như sau:

“Khi Người biến hình, mặt Người cũng chiếu sáng như mặt trời để Người có thể được chứng tỏ với con cái ánh sáng, những người đã từ bỏ các việc làm của bóng tối và mặc lấy áo giáp ánh sáng, không còn là con cái của bóng tối hay đêm đen nữa, nhưng trở nên con cái của ban ngày và bước đi thẳng thắn như giữa ban ngày. Hiển dung, Người sẽ chiếu trên họ không chỉ như mặt trời mà còn như biểu lộ là ánh sáng của sự công chính”

Hãy tỉnh thức về tâm linh – Đừng bỏ qua vinh quang và hành động của Thiên Chúa

Tin mừng Luca nói với chúng ta rằng khi Đức Giêsu biến hình, Phêrô, Giacôbê, và Gioan đang ngủ say (Lc 9,22)! Khi tỉnh dậy, họ khám phá ra rằng Ðức Giêsu đang biến hình trong vinh quang với ông Môisen và Êlia. Đã bao nhiêu lần chúng ta bỏ lỡ vinh quang và hành động của Thiên Chúa bởi vì chúng ta mê ngủ về mặt thiêng liêng? Có nhiều thứ có thể làm cho tâm trí chúng ta ngủ mê không thiết gì đến những việc của Thiên Chúa. Tính thờ ơ tinh thần và “đời sống không xét mình” có thể ngăn cản chúng ta không suy xét các vấn đề thông suốt và đối diện với những nghi ngờ và nghi vấn của mình. Cuộc sống dễ dãi có thể ngăn cản chúng ta không quan tâm đến sự mệnh lệnh thách đố hay trái ý của Đức Kitô. Thành kiến có thể làm cho chúng ta mù quáng trước những điều mới mẻ mà Chúa muốn cho chúng ta biết. Thậm chí đau khổ có thể là chướng ngại vật cho tới khi chúng ta nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa đàng sau nó.

Bạn có tỉnh thức về mặt thiêng liêng không? Phêrô, Giacôbê, và Gioan đã được diễm phúc chứng kiến vinh quang của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta là các môn đệ của Đức Kitô cũng được mời gọi làm chứng cho vinh quang của Người. Tất cả chúng ta, mặt không che màn, phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa như một bức gương. Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí (2Cor 3,18). Chúa muốn tỏ lộ vinh quang của Người cho chúng ta là các môn đệ yêu dấu của Người. Bạn có tìm kiếm sự hiện diện của Người với lòng tin và tôn kính không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn luôn tỉnh thức với Chúa, với sự hiện diện liên tục của Chúa trong cuộc đời con, và với lời ban sự sống của Chúa nuôi sống con mỗi ngày. Xin cho con được thấy vinh quang của Chúa.

Comments are closed.