This, rathere, is the fasting that I wich – Suy niệm theo The WAU Thứ Sáu sau Lễ tro (04.03.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022  

Friday March 4th 2022
Meditation:  Isaiah 58: 1-9

This, rathere, is the fasting that I wich  (Isaiah 58:6)

“Just do it!” is a popular catchphrase meaning, “Stop thinking about it and take some action.” It could be doing something fun like taking a vacation, or it could be tackling a job you’re putting off, like laundry, yard work, or cleaning the kitchen.

But “just do it” isn’t always the right attitude to take when it comes to our Lenten practices. The Israelites in today’s first reading were just doing it—they were fasting. But it wasn’t changing their hearts or minds. God didn’t want them to fast for the sake of fasting; he wanted their sacrifices to bear fruit in how they loved and cared for other people.

That’s what all of us want as well. So how might your prayer, fasting, and almsgiving bear fruit this Lent? How can you move beyond a “just do it” approach?

You start by spending some extra time in prayer—whether minutes or hours—so that the Lord can fill you with his love and mercy. Then, when you fast, you can focus on emptying yourself of even legitimate worldly pleasures—whether that’s food, screen time, or something else you enjoy—so that you can create more space for the Lord to fill you up.

Now, in your almsgiving, you can share with other people the riches that God has given you. You can ask, “How might I release those bound unjustly, set free the oppressed, share my bread with the hungry, or clothe the naked?” (Isaiah 58:6, 7). It could mean making a monetary contribution, but it could also mean something more hands-on and personal with someone in your family, parish, or community. God, who is endlessly creative, knows you intimately. He will show you the ways you are uniquely able to share his love.

This Lent, let your prayer, fasting, and almsgiving become a wellspring of God’s love that flows out from you to others. This season is so much more than a time to take off a few pounds, cut out a bad habit, or declutter closets. It’s more than a time to “just do it.” It’s a time to carry out God’s pursuits.

“Father, fill me with your love this Lent, and show me how to share that love with others.”

Thứ Sáu ngày 04.03.2022
Suy niệm:  Is 58, 1-9 

Đúng hơn, đây là cách ăn chay mà Ta ưa thích (Is 58,6)

“Cứ làm đi!” là một câu cửa miệng phổ biến có nghĩa là “Hãy ngừng suy nghĩ do dự về nhưng hãy hành động”. Đó có thể là làm một điều gì đó thú vị như đi nghỉ hoặc có thể giải quyết công việc bạn đang bỏ dở, chẳng hạn như giặt đồ, làm sân vườn hoặc dọn dẹp nhà bếp.

Nhưng “cứ làm đi” không phải lúc nào cũng là thái độ đúng đắn khi áp dụng vào các thực hành Mùa Chay của chúng ta. Dân Israel trong bài đọc một hôm nay chỉ đang làm điều đó – họ đang ăn chay. Nhưng nó không thay đổi tâm hồn hay suy nghĩ của họ. Thiên Chúa không muốn họ nhịn ăn để ăn chay; Ngài muốn sự hy sinh của họ sẽ đơm hoa kết trái trong cách họ yêu thương và quan tâm đến người khác.

Đó cũng là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Vậy làm thế nào để lời cầu nguyện, ăn chay và bố thí của bạn có thể sinh hoa kết quả trong Mùa Chay này? Làm thế nào bạn có thể vượt ra ngoài cách tiếp cận “cứ làm đi”?

Bạn bắt đầu bằng cách dành thêm thời gian để cầu nguyện – dù là vài phút hay vài giờ – để Chúa có thể ban đầy tình yêu và lòng thương xót của Ngài với bạn. Sau đó, khi ăn chay, bạn có thể tập trung vào việc làm cạn kiệt bản thân khỏi những thú vui thế gian hợp pháp – cho dù đó là đồ ăn, thời gian sử dụng thiết bị hay thứ gì khác mà bạn thích – để bạn có thể tạo thêm không gian cho Chúa để lấp đầy bạn.

Bây giờ, trong sự bố thí của mình, bạn có thể chia sẻ với người khác của cải mà Thiên Chúa đã ban cho bạn. Bạn có thể hỏi, “Làm thế nào tôi có thể giải thoát những người bị trói buộc cách bất công, giải thoát những người bị áp bức, cho kẻ đói ăn, hoặc cho kẻ rách rưới ăn mặc?” (Is 58,6-7). Nó có thể có nghĩa là đóng góp bằng tiền, nhưng nó cũng có thể mang ý nghĩa chung tay và cá nhân hơn với ai đó trong gia đình, giáo xứ hoặc cộng đồng của bạn. Chúa, Thiên Đấng sáng tạo không ngừng, biết bạn một cách sâu sắc. Ngài sẽ chỉ cho bạn những cách độc đáo mà bạn có thể chia sẻ tình yêu của Ngài.

Mùa Chay này, hãy để việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí của bạn trở thành một dòng chảy tình yêu thương của Thiên Chúa tuôn chảy từ bạn sang người khác. Mùa này không chỉ là thời gian để giảm một vài cân, cắt bỏ một thói quen xấu, hoặc ăn mặc chỉnh chu. Còn hơn một thời gian để “cứ làm đi”. Đó là thời gian để thực hiện những theo đuổi của Thiên Chúa.

Lạy Cha, xin lấp đầy con bằng tình yêu của Cha trong Mùa Chay này, và chỉ cho con cách chia sẻ tình yêu đó với người khác.

04.03.2022

Suy niệm Tin mừng theo: evangeli.net

Mt 9, 14-15                             Fr. Xavier Pagés i Castañer

Khi nào mới ăn chay?

Hôm nay là thứ Sáu đầu tiên của Mùa Chay, sau khi trải qua sự ăn chay và kiêng cử của ngày thứ Tư Lễ Tro, chúng ta đã cố gắng dâng cho Chúa sự ăn chay và kinh Mân Côi để cầu cho Hòa bình, mà Thế giới của chúng ta đang rất cần. Chúng ta sẵn lòng chăm lo thực hiện Mùa Chay này, Giáo hội, Mẹ và Thầy của chúng ta, đang yêu cầu chúng ta tuân thủ, và hãy nhớ chính Chúa đã nói: “Sẽ đến lúc chàng rể bị đem đi khỏi họ, rồi họ sẽ ăn chay” (Mt 9,15). Chúng ta có mong muốn để trải nghiệm điều đó, không chỉ là việc hoàn thành nghĩa vụ bắt buộc đối với chúng ta, mà – trên hết – là khả năng tìm thấy tinh thần giúp chúng ta sống thực hành Mùa Chay này trong khi giúp chúng ta cải thiện tâm linh.

Bằng cách tìm kiếm cảm giác sâu sắc này, chúng ta có thể tự hỏi mình: đâu là cách ăn chay thực sự? Tiên tri Isaia, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, cho chúng ta biết đâu là sự ăn chay mà Thiên Chúa ưa thích: “Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi” (Is 58,7-8). Thiên Chúa ưa thích và mong đợi ở chúng ta bất cứ điều gì đang đưa chúng ta đến một tình yêu đích thực dành cho tất cả anh em của chúng ta.

Hằng năm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết cho chúng ta một thông điệp cho Mùa Chay. Một trong những thông điệp này, theo phương châm “Cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35); đã giúp chúng ta khám phá ra cùng một chiều kích bác ái của việc ăn chay, mà từ tận đáy lòng, cho phép chúng ta chuẩn bị cho Lễ Phục sinh, trong nỗ lực xác định bản thân, ngày càng nhiều hơn, với tình yêu của Chúa Kitô đã đưa Ngài đến chỗ chết, chết trên thập tự giá vì chúng ta. Nói tóm lại, “những gì mà mọi tín hữu phải làm mọi lúc, thì nay Ngài phải thực hiện nó cách cẩn thận hơn và tận tụy hơn” (Thánh Lêo Cả, Giáo hoàng).

Comments are closed.