We all fall often – Suy niệm theo WAU ngày 18.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

We all fall often

Peter sure put his foot in his mouth sometimes. Offering to set up tents for Jesus, Elijah, and Moses? It seems Peter needed to say something, but wasn’t sure what. You can just imagine the Father looking down on him with a know­ing smile as he said: “This is my beloved Son. Listen to him” (Mark 9:7) Stop babbling about tents and memorials, Peter, and let Jesus explain what this all means!

This story about Peter touches a chord in our hearts because we all know how prone we are to speak first and think later. We can all remember times when we’ve said the wrong thing, even when we’re trying to share the gospel. It’s just as James says: Our tongue can really get us into trouble (James 3:8).

So what do we do? Do we “tame” the tongue by keeping our mouths shut? At least that way we wouldn’t end up saying the wrong thing. But what would happen to our family if we stayed quiet? Who would teach our children about God? What would happen to our culture if we stopped trying to proclaim the gos­pel, flawed though our attempts may be?

Don’t stop! Keep moving for­ward, and keep growing in wisdom and prudence. The sower in Jesus’ parable must have felt discouraged (Luke 8:4-15). So many of his seeds had no chance to bear any fruit- trampled on the pathway, choked by weeds, parched in shallow soil. But he didn’t dwell on his failures. He kept sowing, and as he sowed, he discovered the best places to plant the seeds. Because he put into prac­tice what he learned, his seeds bore more fruit!

Today, imagine God smiling down at you just as he might have smiled at Peter. With time and prac­tice and patience, you can mature in your faith just as Peter did. Don’t let your missteps stop you. You may be a child of God, but that doesn’t mean that you’re perfect! Allow yourself to laugh at your errors, and then try again.

“Heavenly Father, help me not to be so hard on myself. I want to be able to start over when I make a mistake! Help me to see how you look at me: as a loving Father looks at his growing child.”

Tất cả chúng ta thường hay vấp ngã

Phêrô chắc chắn đôi khi đã bị cái miệng làm hại cái thân. Đề nghị dựng lều cho Chúa Giêsu, Êlia và Môisen? Có vẻ như Phêrô cần phải nói điều gì đó, nhưng không chắc chắn về điều gì. Bạn chỉ có thể tưởng tượng rằng Chúa Cha nhìn xuống ông với một nụ cười đầy hiểu biết khi Ngài nói: “Đây là Con yêu dấu của Cha. Hãy vâng nghe lời Ngài” (Mc 9,7) Hỡi Phêrô, đừng lảm nhảm về lều và đài tưởng niệm nữa, và hãy để Chúa Giêsu giải thích tất cả điều này có nghĩa là gì!

Câu chuyện về Phêrô này đã chạm đến một khúc mắc trong tâm hồn của chúng ta bởi vì chúng ta đều biết mình dễ nói trước và nghĩ sau như thế nào. Tất cả chúng ta đều có thể nhớ những lần chúng ta đã nói sai, ngay cả khi chúng ta đang cố gắng chia sẻ Tin mừng. Đúng như thánh Giacôbê đã nói: Lưỡi của chúng ta thực sự có thể khiến chúng ta gặp rắc rối (Gc 3,8).

Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta có “chế ngự” cái lưỡi bằng cách ngậm miệng không? Ít nhất bằng cách đó, chúng ta sẽ không nói sai. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với gia đình chúng ta nếu chúng ta im lặng? Ai sẽ dạy con cái chúng ta về Thiên Chúa? Điều gì sẽ xảy ra với nền văn hóa của chúng ta nếu chúng ta ngừng cố gắng tuyên bố Tin mừng, mặc dù những nỗ lực của chúng ta có thể là thiếu sót?

Đừng dừng lại! Hãy tiếp tục tiến về phía trước, và tiếp tục phát triển trong sự khôn ngoan và thận trọng. Người gieo giống trong dụ ngôn của Chúa Giêsu hẳn đã cảm thấy nản lòng (Lc 8,4-15). Vì vậy, nhiều hạt giống của ông không có cơ hội kết trái – bị giẫm nát trên lối đi, bị cỏ dại làm nghẹt thở, khô héo trong đất nông cạn. Nhưng ông không chăm chăm vào những thất bại của mình. Ông tiếp tục gieo hạt, và khi ông ấy gieo hạt, ông đã tìm ra những vị trí tốt nhất để gieo hạt. Bởi vì ông áp dụng vào thực hành những gì ông đã học được, hạt giống của ông sẽ sinh nhiều hoa trái hơn!

Hôm nay, hãy tưởng tượng Thiên Chúa đang mỉm cười với bạn cũng giống như Ngài có thể đã mỉm cười với Phêrô. Với thời gian, thực hành và kiên nhẫn, bạn có thể trưởng thành trong đức tin của mình giống như Phêrô đã làm. Đừng để những bước đi sai lầm của bạn ngăn cản bạn. Bạn có thể là con cái của Thiên Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn hoàn hảo! Hãy cho phép bản thân cười vào lỗi của bạn, và sau đó hãy thử lại.

“Lạy Cha trên trời, xin giúp con đừng quá khắt khe với bản thân. Con muốn có thể bắt đầu lại khi con mắc sai lầm! Xin giúp con biết Cha nhìn con như thế nào: như một người Cha nhân từ nhìn đứa con đang lớn của mình.”

Hr 11, 1-7
Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy (Hr 11,1)

What are some of your deepest hopes and dreams? A new house, perhaps? Money to replace your old car? Maybe you’re hoping that all of your children will remain in the Church or that your spouse’s upcoming doctor visit will yield good news. Whatever it is, we all hope for something better than what we now have.

You might say the same thing about faith. Maybe you’re hoping that somehow you’ll discover the secret to having more faith in your life. Well, would it surprise you to hear that you already have enough? It’s true! That’s because faith is a supernatural gift from God. It’s not something that you summon up on your own. It’s a divinely infused virtue that God gave you simply because he loves you.

This gift of faith is what enables you to trust that God is faithful to all his promises. It helps you hold fast to God’s goodness, no matter what your circumstances look like. And it conveys the grace to believe that the God who loved you enough to send his Son for you still loves you and wants you to come to him.

How do you know you have this gift? Well, have you ever experienced a quiet yearning in your heart for something more than what this world offers? That’s your faith giving you “evidence of things not seen” (Hebrews 11:1). Have you ever heard a quiet voice in your conscience urging you to obey God or moving you to turn to him in prayer? That’s the inner proof that you really do believe that there is a God who wants to bless you and fill you with his love.

So whenever you feel your heart tugging you toward the Lord, stop what you’re doing for a moment and give him thanks for this gift of faith. Thank him for this divine “evidence” that the unseen God has chosen you to know him personally and to live in his presence forever.

“Thank you, Father, for the precious gift of faith. Help me to nurture it so that it can grow stronger every day.”

Một số hy vọng và ước mơ sâu sắc nhất của bạn là gì? Có lẽ là một ngôi nhà mới? Tiền để thay thế chiếc xe cũ của bạn? Có thể anh chị em đang hy vọng rằng tất cả con cái của mình sẽ tiếp tục ở lại trong Giáo Hội hoặc rằng cuộc thăm khám bác sĩ sắp tới của vợ/chồng của bạn sẽ mang lại tin vui. Dù đó là gì, tất cả chúng ta đều hy vọng điều gì đó tốt hơn những gì chúng ta đang có.

Bạn có thể nói điều tương tự về đức tin. Có thể bạn đang hy vọng rằng bằng cách nào đó bạn sẽ khám phá ra bí mật để có thêm niềm tin vào cuộc sống của mình. Chà, bạn có ngạc nhiên không khi biết rằng bạn đã có đủ? Đúng rồi! Đó là bởi vì đức tin là một món quà siêu nhiên từ Thiên Chúa. Nó không phải là thứ mà bạn thu thập một mình. Đó là một đức tính thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho bạn chỉ vì Ngài yêu bạn.

Món quà đức tin này là thứ giúp bạn tin tưởng rằng Thiên Chúa thành tín với mọi lời hứa của Ngài. Nó giúp bạn bám chặt vào sự tốt lành của Thiên Chúa, bất kể hoàn cảnh của bạn như thế nào. Và nó chuyển tải ân sủng để tin rằng Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương bạn đến độ gửi Con của Ngài đến cho bạn, vẫn yêu bạn và muốn bạn đến với Ngài.

Làm thế nào để bạn biết bạn có món quà này? Chà, bạn đã bao giờ trải qua một khao khát thầm lặng trong lòng về một điều gì đó hơn những gì thế giới này mang lại chưa? Đó là đức tin của bạn cho bạn “là bằng chứng về những điều không thấy được” (Hr 11,1). Bạn đã bao giờ nghe thấy một tiếng nói thầm lặng trong lương tâm thúc giục bạn vâng lời Thiên Chúa hoặc thôi thúc bạn hướng về Ngài trong lời cầu nguyện chưa? Đó là bằng chứng bên trong rằng bạn thực sự tin rằng có một Thiên Chúa muốn ban phước cho bạn và lấp đầy bạn bằng tình yêu của Ngài.

Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy trái tim mình hướng về Chúa, hãy dừng công việc bạn đang làm trong giây lát và cảm tạ Ngài về món quà đức tin này. Cảm ơn Ngài vì “bằng chứng” thiêng liêng này rằng Thiên Chúa vô hình đã chọn bạn để biết Ngài cách cá vị và sống mãi mãi trong sự hiện diện của Ngài.

“Lạy Cha, con cảm ơn Cha về món quà quý giá là đức tin. Xin giúp con nuôi dưỡng nó để nó lớn mạnh hơn mỗi ngày.”

Comments are closed.

phone-icon