If you understand this… – Suy niệm theo WAU ngày 04.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

If you understand this, blessed are you if you do this (John 13:17)

Why did Jesus wash the feet of the apostles on the night before he died? That task was reserved for slaves-and the apostles’ feet were probably no dirtier on that night than on any other.

The answer lies with Jesus himself. Though he is more than a prophet, his foot washing was a prophetic action in the tradition of some of the great Old Testament prophets. Consider, for example, Hosea, who married an unfaithful woman to symbolize God’s faithfulness to Israel (1:1-2). Or Ezekiel, who cut off his beard with a sword to signify the exile of his people (5:1-4). Or Jeremiah, who smashed a clay pot to illustrate Judah’s fate if they persisted in sin (19:1-15). Their actions spoke volumes to the people they were meant for-often far more than their words.

Jesus’ washing of the apostles’ feet speaks volumes to us as well. It tells us that he, the Lord of the universe, came to serve and not to be served. It also tells us that he expected his disciples to follow his example and become servants, too. And they did, proclaiming the good news of salvation far and wide, even at the cost of their lives.

Whose feet are you washing today? Maybe you are a parent of small children, and your day is filled with acts of service-even literally washing your child’s feet! Maybe you serve at your parish, scheduling lectors or bringing Communion to the sick. Maybe you aren’t able to leave your home very often, so you spend your time interceding for the needs of your family or the world. In all of these ways, you are doing what Jesus commanded. You are washing people’s feet!

For Christians, service is a way of life. It’s the way God wants us to approach the world: paying attention to the needs around us and trying to meet them. It’s also a privilege because we are imitating our Master. So on those days when you are tired of serving, when you can’t seem to take even a small break, picture Jesus kneeling down to wash the feet of his apostles. Let his example give you the strength to keep on serving in any way the Lord is calling you.

“Jesus, I want to serve your people today. Give me the grace to do it.”

Nếu anh em hiểu điều này, phúc cho anh em nếu anh em làm điều này (Ga 13,17)

Tại sao Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ vào đêm trước khi Ngài chết? Công việc đó được dành cho nô lệ – và chân của các tông đồ đêm đó có lẽ không dơ bẩn hơn bất kỳ đêm nào khác.

Câu trả lời nằm ở chính Chúa Giêsu. Mặc dù Ngài không chỉ là một nhà tiên tri, nhưng việc rửa chân của Ngài là một hành động tiên tri theo truyền thống của một số nhà tiên tri vĩ đại trong Cựu Ước. Chẳng hạn, hãy xem trường hợp của ngôn sứ Hôsê, người đã kết hôn với một người phụ nữ không chung thủy để tượng trưng cho sự thành tín của Thiên Chúa đối với dân Israel (1,1-2). Hay ngôn sứ Êdêkien, người dùng gươm cắt râu mình để báo hiệu sự lưu đày của dân tộc mình (5,1-4). Hoặc ngôn sứ Giêrêmia, người đã đập vỡ một cái bình bằng đất sét để minh họa cho số phận của Giuđa nếu họ cứ tiếp tục phạm tội (19,1-15). Hành động của họ nói lên rất nhiều điều đối với những người mà họ dành cho – thường nhiều hơn lời nói của họ.

Việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ cũng nói lên nhiều điều cho chúng ta. Nó nói với chúng ta rằng Ngài, Chúa tể của vũ trụ, đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Nó cũng cho chúng ta biết rằng Ngài mong muốn các môn đệ của mình noi gương Ngài và cũng trở thành tôi tớ. Và họ đã làm như vậy, rao truyền tin mừng cứu rỗi khắp nơi, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Hôm nay bạn đang rửa chân cho ai? Có thể bạn là cha mẹ của những đứa con nhỏ, và một ngày của bạn tràn ngập những hành động phục vụ – ngay cả việc rửa chân cho con bạn theo đúng nghĩa đen! Có thể bạn phục vụ tại giáo xứ của mình, lên lịch đọc sách hoặc cho người bệnh rước lễ. Có thể bạn không thể rời khỏi nhà thường xuyên, vì vậy bạn dành thời gian để cầu thay cho nhu cầu của gia đình mình hoặc thế giới. Bằng tất cả những cách này, bạn đang làm theo điều Chúa Giêsu đã truyền. Bạn đang rửa chân cho mọi người!

Đối với các Kitô hữu, phục vụ là một lối sống. Đó là cách Chúa muốn chúng ta tiếp cận thế giới: chú ý đến những nhu cầu xung quanh chúng ta và cố gắng đáp ứng chúng. Đó cũng là một đặc ân vì chúng ta đang bắt chước Thầy của mình. Vì vậy, vào những ngày khi bạn mệt mỏi vì phải phục vụ, khi bạn dường như không thể nghỉ ngơi dù chỉ một chút, hãy hình dung Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các tông đồ. Hãy để tấm gương của Ngài cho bạn sức mạnh để tiếp tục phục vụ theo bất kỳ cách nào mà Chúa đang kêu gọi bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con muốn phục vụ người của Chúa. Xin ban cho con ân sủng để làm điều đó.”

Comments are closed.

phone-icon