Say the word and my servant will be healed – Suy niệm ngày 01.07.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, July 1, 2023

“Say the word and my servant will be healed”

Scripture:  Matthew 8:5-17   

5 As he entered Capernaum, a centurion came forward to him, beseeching him 6 and saying, “Lord, my servant is lying paralyzed at home, in terrible distress.”  7 And he said to him, “I will come and heal him.” 8 But the centurion answered him, “Lord, I am not worthy to have you come under my roof; but only say the word, and my servant will be healed.  9 For I am a man under authority, with soldiers under me; and I say to one, `Go,’ and he goes, and to another, `Come,’ and he comes, and to my  slave, `Do this,’ and he does it.”  10 When Jesus heard him, he marveled, and said to those who followed him, “Truly, I say to you, not even in Israel have I found such faith. 11 I tell you, many will come from east and west and sit at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, 12 while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness; there men will weep and gnash their teeth.” 13 And to the centurion Jesus said, “Go; be it done for you as you have believed.” And the servant was healed at that very moment.  14 And when Jesus entered Peter’s house, he saw his mother-in-law lying sick with a fever; 15 he touched her hand, and the fever left her, and she rose and served him. 16 That evening they brought to him many who were possessed with demons; and he cast out the spirits with a word, and healed all who were sick.  17 This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah, “He took our infirmities and bore our diseases.”

Thứ Bảy, ngày 01.07.2023

Xin chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh

Mt 8, 5-17

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp:8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! “, là nó đi, bảo người kia: “Đến! “, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! “, là nó làm.”10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! ” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau,17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

Meditation: What kind of expectant faith and trust does the Lord Jesus want you to place in him? In Jesus’ time the Jews hated the Romans because they represented everything the Jews stood against – including pagan beliefs and idol worship, immoral practices such as abortion and infanticide, and the suppression of the Israelites’ claim to be a holy nation governed solely by God’s law. It must have been a remarkable sight for the Jewish residents of Capernaum to see Jesus conversing with an officer of the Roman army.

The power to command with trust and respect

Why did Jesus not only warmly receive a Roman centurion but praise him as a model of faith and confidence in God? In the Roman world the position of centurion was very important. He was an officer in charge of a hundred soldiers. In a certain sense, he was the backbone of the Roman army, the cement which held the army together. Polybius, an ancient write, describes what a centurion should be: “They must not be so much venturesome seekers after danger as men who can command, steady in action, and reliable; they ought not to be over-anxious to rush into the fight, but when hard pressed, they must be ready to hold their ground, and die at their posts.”

Faith in Jesus’ authority over sickness and power to heal

The centurion who approached Jesus was not only courageous, but faith-filled as well. He risked the ridicule of his associates as well as mockery from the Jews by seeking help from a wandering preacher from Galilee. Nonetheless, he approached Jesus with great confidence and humility. He was an extraordinary man because he loved his slave. In the Roman world slaves were treated as property and like animals rather than people. The centurion was also an extraordinary man of faith. He believed that Jesus could heal his beloved slave. Jesus commended him for his faith and immediately granted him his request. Are you willing to suffer ridicule in the practice of your faith? And when you need help, do you approach the Lord Jesus with expectant faith?

“Heavenly Father, you sent us your Son Jesus that we might be freed from the tyranny of sin and death. Increase my faith in the power of your saving word and give me freedom to love and serve others with generosity and mercy as you have loved me.”

Suy niệm: Loại tin cậy nào Chúa Giêsu muốn bạn đặt để nơi Người? Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái rất ghét người Rôma bởi vì họ tượng trưng cho mọi thứ mà người Do Thái chống đối – kể cả niềm tin ngoại giáo và sự thờ phượng ngẫu tượng, các việc làm vô luân như phá thai và giết trẻ con, và sự đàn áp về lời tuyên xưng của dân Israen là một dân tộc được thống trị chỉ bởi lề luật của Thiên Chúa. Chắc hẳn là một hình ảnh đáng chú ý đối với người Do Thái thành Caphanaum khi thấy Đức Giêsu nói chuyện với một sĩ quan quân đội Roma.

Quyền năng ra lệnh với sự tin cậy và kính trọng

Tại sao Đức Giêsu không chỉ đón tiếp niềm nở viên sĩ quan Rôma, mà còn ca ngợi ông ta là mẫu mực cho niềm tin và sự tín thác vào Thiên Chúa? Trong thế giới La mã, vai trò người lính rất quan trọng. Ông là một viên sĩ quan cai quản cả trăm quân lính. Trong một ý nghĩa nào đó, ông là cột trụ của quân đội Rôma, là xi măng gắn chặt đội quân lại với nhau. Polybius, một tác giả thời cổ mô tả về đội quân La mã như sau: Họ không phải là những người liều lĩnh đi tìm nguy hiểm khi người ta có thể ra lệnh, bình tĩnh hành động, và đáng tin cậy. Họ không quá lo lắng về chiến đấu, nhưng khi đang gặp cảnh nguy khốn, họ quyết tâm gìn giữ mảnh đất của mình, và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nhiệm vụ.

Niềm tin vào uy quyền của Đức Giêsu vượt trên bệnh tật và có sức chữa lành

Viên sĩ quan đến gần Đức Giêsu không chỉ với lòng can đảm, mà còn có lòng tin tràn đầy. Ông dám chịu sự chế nhạo của bạn bè đồng nghiệp qua việc tìm kiếm sự giúp đỡ của một thầy giảng lưu động ở Galilê, cũng như sự mỉa mai từ những người Do Thái. Tuy nhiên, ông đã đến với Đức Giêsu với lòng tự tin và khiêm nhường. Viên sĩ quan là một người đặc biệt, bởi vì ông yêu mến người nô lệ của mình. Trong thế giới Rôma, người ta coi những người nô lệ như súc vật hơn là con người. Viên sĩ quan La mã cũng có một niềm tin lạ thường. Ông tin rằng Đức Giêsu có quyền năng chữa lành người tôi tớ yêu dấu của mình. Đức Giêsu khen ngợi lòng tin của ông ấy, và ngay lập tức ban cho ông điều mà ông cầu xin. Bạn có sẵn sàng chịu sự nhạo báng khi thực hành đức tin của mình không? Khi bạn cần sự trợ giúp, bạn có đến gần Đức Giêsu với lòng tin tha thiết không?

“Lạy Cha trên trời, Cha đã sai Con Cha đến với chúng con, để chúng con có thể được giải thoát khỏi sự nô lệ tội lỗi và sự chết. Xin Cha gia tăng lòng tin của con vào quyền năng lời cứu độ của Người, và ban cho con tự do yêu thương và phục vụ tha nhân với lòng quảng đại và thương xót nhưng Cha đã yêu thương con.”

Comments are closed.

phone-icon