You shall be my special possession – Chúa Nhật XI Thường Niên A

0

Nguồn: WAU, June 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: EXODUS 19:2-6

You shall be my special possession. (Exodus 19:5)

Even before God had said these words to Moses on Mount Sinai, the Israelites must have known how special they were to him. Just three months earlier, God had miraculously delivered them from slavery in Egypt. And as they journeyed through the wilderness, he had given them manna from heaven, water from a rock, and victory in battle (Exodus 16, 17). It was abundantly clear that they were “dearer to me than all other people” (19:5).

Yet how quickly the people lost sight of this amazing truth! In a short time, they would think that the Lord had abandoned them and would make a golden calf to worship instead (Exodus 32). Still, despite their sin, God continued to be with them and guide them (34:10-11).

Through Christ, we, too, have become God’s special possession, and it’s abundantly clear just how dear we are to him. Out of love for us, he sent his only Son to suffer and die for our sins so that we could live with him forever. In love, he offers us himself as the Living Bread from heaven to strengthen us, along with the grace we need to obey his commandments.

Yet like the Israelites, we may sometimes think that God has abandoned us. That’s especially true when things go awry in our lives. But the truth is that the Lord could never forget any one of his beloved children. He has called you, the unique, unrepeatable person he created, to be in a personal, intimate relationship with him. And just as he did with the Israelites, he will continue to love you and forgive you even when you fail.

As you approach the altar at Mass today, remember that you are God’s special possession. He has chosen you. And when you receive the Eucharist, tell him that you are choosing him! As you return to your pew, try to sense his delight at spending this precious time so close to you.

“Father, may I never forget how special I am to you!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Xh 19,2-6

Các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta(Xh 19,5)

Ngay cả trước khi Thiên Chúa phán những lời này với ông Môsê trên Núi Sinai, dân Ítraen hẳn phải biết họ đặc biệt thế nào đối với Người. Chỉ ba tháng trước đó, Thiên Chúa đã giải thoát họ cách kỳ diệu khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Và khi họ hành trình qua sa mạc, Người đã ban cho họ bánh manna từ trời, nước uống từ tảng đá và chiến thắng trong cuộc chiến (x. Xh 16.17). Thật quá rõ ràng là họ “quý giá đối với Ta hơn tất cả mọi dân tộc khác” (Xh 19,5).

Tuy nhiên, dân đã nhanh chóng đánh mất ý thức về sự thật kỳ diệu này! Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, họ nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi họ và họ đã đúc một con bò vàng để thờ lạy nó (x. Xh 32). Tuy vậy, bất chấp tội lỗi của họ, Thiên Chúa đã tiếp tục ở với họ và hướng dẫn họ (x. Xh 34,10-11).

Nhờ Chúa Kitô, chúng ta cũng đã trở nên sở hữu đặc biệt của Thiên Chúa, và thật quá rõ ràng rằng chúng ta quý giá biết bao đối với Người. Vì yêu thương chúng ta, Người đã sai Con duy nhất của Người đến chịu đau khổ và chịu chết vì tội lỗi chúng ta để chúng ta có thể sống với Người mãi mãi. Trong tình yêu, Người đã ban chính mình Người như Bánh Hằng Sống từ trời để ban sức mạnh cho chúng ta, cùng với ân sủng chúng ta cần để tuân giữ các mệnh lệnh của Người.

Giống như dân Ítraen, đôi khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi chúng ta. Điều đó đặc biệt đúng khi mọi thứ xảy ra chẳng mấy tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng sự thật là Chúa không bao giờ có thể quên bất kỳ một ai trong những người con yêu dấu của Người. Người đã kêu gọi bạn, người độc nhất vô nhị, một nhân vị không thể thay thế mà Người đã tạo dựng, để sống trong mối tương quan cá vị, thân mật với Người. Và giống như Người đã làm với dân Ítraen, Người sẽ tiếp tục yêu thương và tha thứ cho bạn ngay cả khi bạn sa ngã.

Khi bạn đến gần bàn thờ trong Thánh Lễ hôm nay, hãy nhớ rằng bạn là sở hữu đặc biệt của Thiên Chúa. Người đã chọn bạn. Và khi bạn lãnh nhận Thánh Thể, hãy thưa với Người rằng bạn đang chọn Người! Khi bạn trở lại chỗ ngồi, hãy cố gắng cảm nhận được niềm vui thích của Người khi trải qua những thời khắc quý báu cận kề bên bạn.

Lạy Cha, xin cho con đừng bao giờ quên con thật quý giá đối với Cha ”.

Comments are closed.

phone-icon