For the Father has hidden these… – Suy niệm theo WAU ngày 19.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

For the Father has hidden these things from the wise and learned, but has revealed them to the little ones (Mt 11:25)

Think about the amazing advancements in technology that have come about in the past century. Computers that once took up entire rooms now fit on your wrist. People once doomed to die from horrible diseases now go on to live for many happy and healthy years. Airplanes and high-speed trains have made the globe much smaller. And yet the same problems that have dogged us for centuries-poverty, war, crime, abuse-are still around. Why can’t all this incredible knowledge help us tackle these issues?

The problem is that technology cannot reveal the most important truth of all: that we are all children of God. Those whom Jesus calls “the wise and the learned”-the ones who rely only on brainpower-can’t quite understand this (Matthew 11:25). They can surmise that there is a God, but only God can reveal himself to us. For that to happen, they have to be “childlike” and ask him to show them.

What does it mean to be childlike? It means acknowledging that we were created to have an ongoing relationship with God as our Father: a relationship of love, trust, and dependence. It means believing that God is committed to us as a father is to his children. It means keeping ourselves open to the promptings that our Father gives us.

Here is one way that you can work on being more childlike. Try to take time every day to slow down and sit quietly with Jesus. It’s easy to fill our days with activities, chores, and obligations and miss out on deepening our relationship with him. Of course, there is much that we have to do each day, but it’s also vital that we not let it consume us.

So spend time just enjoying God’s presence. Sit outside and absorb the sun, and thank your Father for the gift of its warmth. Or close your eyes and imagine yourself taking a leisurely walk with Jesus. Put aside all the “grown-up” thoughts for just a short time, and simply enjoy the Lord. Be like a child, and see what your Father reveals to you.

“Father, thank you for calling me your child! Help me to know you, not just as the Almighty, but as my own Father.”

Vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn (Mt 11,25)

Hãy nghĩ về những tiến bộ đáng kinh ngạc trong công nghệ đã xảy ra trong thế kỷ qua. Máy tính từng chiếm cả căn phòng giờ đã nằm gọn trên tay bạn. Những người đã từng chết vì những căn bệnh khủng khiếp nay tiếp tục sống thêm nhiều năm hạnh phúc và khỏe mạnh. Máy bay và tàu cao tốc đã làm cho địa cầu nhỏ hơn rất nhiều. Và những vấn đề tương tự đã đeo bám chúng ta trong nhiều thế kỷ – đói nghèo, chiến tranh, tội phạm, lạm dụng – vẫn còn xung quanh. Tại sao tất cả những kiến ​​thức đáng kinh ngạc này không thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này?

Vấn đề là công nghệ không thể tiết lộ sự thật quan trọng nhất: rằng tất cả chúng ta đều là con của Thiên Chúa. Những người mà Chúa Giêsu gọi là “người khôn ngoan và học thức” – những người chỉ dựa vào trí óc – hoàn toàn không thể hiểu được điều này (Mt 11,25). Họ có thể phỏng đoán rằng có một vị Thiên Chúa, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể bày tỏ chính mình cho chúng ta. Để điều đó xảy ra, họ phải trở nên “trẻ thơ” và cầu xin Ngài bày tỏ cho họ.

Trẻ thơ nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thừa nhận rằng chúng ta được dựng nên để có một mối tương quan liên tục với Thiên Chúa là Cha của chúng ta: mối tương quan yêu thương, tin cậy và lệ thuộc. Nó có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa tận tụy với chúng ta với tư cách là một người cha đối với con cái của Ngài. Nó có nghĩa là luôn mở lòng đón nhận những lời thúc giục mà Cha chúng ta ban cho chúng ta.

Đây là cách mà bạn có thể làm để trở nên giống trẻ thơ hơn. Cố gắng dành thời gian mỗi ngày để sống chậm lại và ngồi yên lặng với Chúa Giêsu. Thật dễ dàng để lấp đầy những ngày của chúng ta với các hoạt động, công việc và nghĩa vụ và bỏ lỡ việc làm sâu sắc hơn mối tương quan của chúng ta với Ngài. Tất nhiên, có nhiều việc chúng ta phải làm mỗi ngày, nhưng điều quan trọng là chúng ta không để nó tiêu hao chúng ta.

Vì vậy, hãy dành thời gian chỉ để tận hưởng sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy ngồi bên ngoài và hấp thụ ánh nắng mặt trời, và cảm ơn Cha của bạn vì món quà ấm áp của nó. Hoặc nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang đi dạo nhàn nhã với Chúa Giêsu. Hãy gạt bỏ tất cả những suy nghĩ “trưởng thành” sang một bên chỉ trong một thời gian ngắn, và đơn giản là tận hưởng Chúa. Hãy giống như một đứa trẻ, và xem những gì Cha bạn mặc khải cho bạn.

“Lạy Cha, con cảm ơn Cha đã gọi con là con của Cha! Xin giúp con biết Cha, không chỉ với tư cách là Đấng Toàn Năng, mà còn là Cha của chính con.”

Exodus 3:1-6, 9-12
Con là ai mà dám đến với Pharaô và đưa con cái Ítraen ra khỏi Ai-cập? (Xh 3,11)

The Scriptures are full of unlikely heroes. Jacob engaged in fraud and trickery to get what he wanted; David was as impulsive as he was zealous; Rahab was a prostitute and belonged to an enemy tribe; and Moses, whose story we begin today, was a murderer who struggled with a speech impediment. Each of these people seemed unfit to serve the Lord, yet each one ended up playing a profound role in salvation history.

While we may view these people as heroes of the faith, we should never forget where and who they were when the Lord first called them. They are proof that, again and again, God chooses people who seem the most unlikely and least equipped rather than the candidates we might be more inclined to select instead. And praise God that this is true! It means there is hope for each of us!

When we feel that the Lord might be calling us to a particular task or to a life of greater love or holiness, we may be tempted to echo Moses’ response: “Who am I” that God should use me (Exodus 3:11)? Like Moses, we might argue that our mistakes, weaknesses, or lack of experience makes us unfit for service. But this is precisely why God calls us! He delights in using ordinary people to accomplish his extraordinary plan. He chooses the foolish, the weak, and the obscure to carry out his will (1 Corinthians 1:27-28). Just look at the Virgin Mary: she considered herself among “the lowly,” and yet God chose her and lifted her up (Luke 1:52)!

God has a beautiful plan for your life. He invites you to share his goodness with the world. He will use your strengths, and even your weaknesses, to lead people closer to him. You don’t need to ask, “But who am I?” Instead, let the Spirit remind you: God has chosen you-and he always pours out grace on those he chooses! That means you can respond just as our Blessed Mother did: “May it be done to me according to your word” (Luke 1:38).

“Yes, Lord, I believe that you can work in and through me today.”

Kinh thánh đầy những anh hùng không thể tin được. Giacóp tham gia vào trò gian lận và thủ đoạn để đạt được điều mình muốn; Đavít vừa bốc đồng vừa nhiệt tình; Raháp là một gái điếm và thuộc về một bộ tộc của kẻ thù; và Môisen, người mà chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, là một kẻ sát nhân phải vật lộn với chứng nói ngọng. Mỗi người trong số những người này dường như không thích hợp để phục vụ Chúa, nhưng cuối cùng mỗi người đều đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ.

Mặc dù chúng ta có thể xem những người này như những anh hùng của đức tin, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên họ là ai và ở đâu khi Chúa kêu gọi họ lần đầu tiên. Họ là bằng chứng cho thấy, hết lần này đến lần khác, Thiên Chúa chọn những người dường như kém cỏi nhất và ít được trang bị nhất thay vì những ứng viên mà chúng ta có thể có xu hướng chọn nhiều hơn. Và hãy chúc tụng Chúa rằng điều này là đúng! Nó có nghĩa là có hy vọng cho mỗi chúng ta!

Khi chúng ta cảm thấy rằng Chúa có thể đang kêu gọi chúng ta thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc sống một cuộc sống yêu thương hơn hoặc thánh thiện hơn, chúng ta có thể bị cám dỗ lặp lại câu trả lời của Môisen: “Tôi là ai” để Thiên Chúa sử dụng tôi (Xh 3,11)? Giống như Môisen, chúng ta có thể lập luận rằng những lỗi lầm, yếu kém hoặc thiếu kinh nghiệm khiến chúng ta không thích hợp để phụng sự. Nhưng đây chính là lý do tại sao Chúa kêu gọi chúng ta! Ngài thích sử dụng những người bình thường để thực hiện kế hoạch phi thường của mình. Ngài chọn những kẻ dại dột, yếu đuối và vô danh để thực hiện ý muốn của Ngài (1Cor 1,27-28). Hãy nhìn Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ tự coi mình là một trong số “những kẻ hèn mọn”, thế mà Thiên Chúa đã chọn Mẹ và nâng Mẹ lên (Lc 1,52)!

Thiên Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời bạn. Ngài mời bạn chia sẻ lòng tốt của Ngài với thế giới. Ngài sẽ sử dụng điểm mạnh và thậm chí cả điểm yếu của bạn để dẫn dắt mọi người đến gần Ngài hơn. Bạn không cần phải hỏi, “Nhưng tôi là ai?” Thay vào đó, hãy để Thánh Linh nhắc nhở bạn: Thiên Chúa đã chọn bạn – và Ngài luôn ban ân sủng cho những người Ngài chọn! Điều đó có nghĩa là bạn có thể đáp lại giống như Đức Mẹ của chúng ta đã làm: “Xin thực hiện nơi tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

“Vâng, Lạy Chúa, con tin rằng Chúa có thể làm việc trong và qua con ngày hôm nay.”

Comments are closed.

phone-icon