Go – Suy niệm theo WAU ngày 12.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Go (Mt 10:6)

The apostles had spent months traveling with Jesus and learning from him. Jesus had explained parables and answered their questions. He even performed miracles right in front of their eyes. It was all so wonderful, but now he was sending them out to heal the sick and proclaim the kingdom of God themselves. Imagine their swirling thoughts. How could they go without him? What would they do or say?

What would you do? Remember, you are also a disciple of Jesus. And since you are his follower, he is sending you out just as he sent out the Twelve. This might make your own thoughts swirl: “What would I even say? Could Jesus work through me?” Put your thoughts to rest and trust that Jesus knows you. He has empowered you through your baptism. By his word and the sacraments, he has been deepening your faith in him. He has been preparing you each day.

As Jesus gathered his apostles and gave them authority, he helped them see that they were not going out on their own power. He would be working through them. You, too, have received his light, his words, and his authority. And that means that Jesus promises to give you the words you will need (Matthew 10:19-20). It means that as you pray for people, it will be Jesus’ own healing presence that will touch those in need.

Take a moment now to imagine that Jesus is sending you out. Let him know how you are feeling. Tell him if you feel ill-equipped. Tell him if you feel reluctant to take the first step and if you are anxious about being rejected. Bring it all to him. Then listen to what he might say to you. He might remind you of a particular Scripture: My light is in you. Don’t keep it hidden (Matthew 5:16). You are mine (Isaiah 43:1). He might bring to your mind a time when he blessed you with peace or healing. He might convince you that he is with you.

So don’t be afraid when an opportunity to share your faith arises. Remember that Jesus has called you, just as he called the Twelve, to proclaim God’s kingdom in your midst. He has given you a share in his own authority. Take courage and go!

“Jesus, I believe you have called me. I’m ready to go, Lord. Be with me.”

Hãy đi (Mt 10,6)

Các tông đồ đã dành nhiều tháng đồng hành với Chúa Giêsu và học hỏi từ Ngài. Chúa Giêsu đã giải thích các dụ ngôn và trả lời các câu hỏi của họ. Ngài thậm chí còn làm phép lạ ngay trước mắt họ. Tất cả thật tuyệt vời, nhưng bây giờ Ngài sai họ đi chữa lành người bệnh và tự mình công bố vương quốc của Thiên Chúa. Hãy tưởng tượng những suy nghĩ quay cuồng của họ. Làm thế nào họ có thể đi mà không có Ngài? Họ sẽ làm gì hoặc nói gì?

Bạn sẽ làm gì? Hãy nhớ rằng, bạn cũng là một môn đệ của Chúa Giêsu. Và vì bạn là môn đệ của Ngài, nên Ngài sẽ phái bạn đi giống như Ngài đã phái Nhóm Mười Hai. Điều này có thể khiến suy nghĩ của bạn quay cuồng: “Tôi thậm chí sẽ nói gì đây? Chúa Giêsu có thể hành động qua tôi không?” Hãy để suy nghĩ của bạn được nghỉ ngơi và tin tưởng rằng Chúa Giêsu biết bạn. Ngài đã trao quyền cho bạn qua phép rửa của bạn. Bằng lời nói và các bí tích của mình, Ngài đã đào sâu đức tin của bạn vào Ngài. Ngài đã chuẩn bị cho bạn mỗi ngày.

Khi Chúa Giêsu tập hợp các tông đồ lại và trao quyền cho họ, Ngài giúp họ thấy rằng họ không tự ý ra ngoài. Ngài sẽ làm việc thông qua họ. Bạn cũng đã nhận được ánh sáng, lời nói và uy quyền của Ngài. Và điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu hứa ban cho bạn những lời bạn cần (Mt 10,19-20). Điều đó có nghĩa là khi bạn cầu nguyện cho mọi người, chính sự hiện diện chữa lành của Chúa Giêsu sẽ chạm đến những người đang cần giúp đỡ.

Bây giờ hãy dành một chút thời gian để tưởng tượng rằng Chúa Giêsu đang sai bạn đi. Hãy cho Ngài biết bạn đang cảm thấy thế nào. Nói với Ngài nếu bạn cảm thấy không được trang bị đầy đủ. Nói với Ngài nếu bạn cảm thấy miễn cưỡng thực hiện bước đầu tiên và nếu bạn lo lắng về việc bị từ chối. Hãy đem tới hết cho Ngài. Sau đó lắng nghe những gì Ngài có thể nói với bạn. Ngài có thể nhắc bạn về một câu Kinh thánh cụ thể: Ánh sáng của Ta ở trong con. Đừng che giấu nó (Mt 5,16). Con là của Ta (Is 43,1). Ngài có thể khiến bạn nhớ lại thời điểm khi Ngài ban phước cho bạn bằng sự bình an hoặc sự chữa lành. Ngài có thể thuyết phục bạn rằng Ngài ở bên bạn.

Vì vậy, đừng sợ khi có cơ hội chia sẻ niềm tin của bạn. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã kêu gọi bạn, cũng như Ngài đã gọi Nhóm Mười Hai, để công bố Nước Thiên Chúa ở giữa bạn. Ngài đã cho bạn một phần trong thẩm quyền của mình. Hãy can đảm và ra đi!

“Lạy Chúa Giêsu, con tin là Chúa đã gọi con. Con đã sẵn sàng ra đi, Chúa ơi. Hãy ở bên con.”

Comments are closed.

phone-icon