I have not come to bring peace, but a sword – Suy niệm ngày 17.07.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, July 17, 2023 

I have not come to bring peace, but a sword

Scripture:  Matthew 10:34 – 11:1

34 “Do not think that I have come to bring peace on earth; I have not come to bring peace, but a sword. 35 For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law; 36 and a man’s foes will be those of his own household. 37 He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me; 38 and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. 39 He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. 40 “He who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. 41 He who receives a prophet because he is a prophet shall receive a prophet’s reward, and he who receives a righteous man because he is a righteous man shall receive a righteous man’s reward. 42 And whoever gives to one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly, I say to you, he shall not lose his reward.” (Matthew 11) 1 And when Jesus had finished instructing his twelve disciples, he went on from there to teach and preach in their cities.

Thứ Hai, ngày 17.07.2023

Thầy không đến để mang bình an nhưng là gươm giáo

Mt 10, 34-11,1

34 “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” 1 Ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Đức Giê-su rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

Meditation: Why does Jesus describe his mission and the coming of God’s kingdom in terms of conflict, division, and war? Jesus told his disciples that he did not “come to bring peace, but a sword” (Matthew 10:34). The “sword” which Jesus speaks of here is not a physical weapon that cuts people down, but a spiritual weapon that cuts through the inner core of our being to expose the corruption of sinful thoughts and intentions as well as the lies and deception of Satan and his kingdom of darkness.

Sword of the Spirit

Scripture describes God’s word as a sharp two-edged sword that “pierces to the division of soul and spirit… discerning the thoughts and intentions of the heart” (Hebrews 4:12, Revelations 19:15). Scripture also describes “God’s word” as the “sword of the Spirit” which has power to destroy every spiritual stronghold that keep people in bondage to sin, deception, and Satan (Ephesians 6:17). Jesus came to rescue us from slavery to sin and to set us free to live as citizens of God’s kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17).

Spiritual warfare

Jesus’ mission was an act of war against the spiritual forces who oppose the kingdom of God and his rule over the earth. That is why Jesus identified Satan as the ruler of this world whom he will cast out (John 12:31). The battle Jesus had in mind was not an earthly conflict between individuals and nations, but a spiritual warfare between the forces of Satan and the armies of heaven. Jesus came to wage war against the spiritual powers of this present world that turn the minds and hearts of people away from God and his kingdom of joy, peace, and goodness.

Kingdom of light versus kingdom of darkness

The Scriptures make clear that there are ultimately only two kingdoms or powers and that they stand in opposition to one another – God’s kingdom of light and Satan’s kingdom of darkness. John the Apostle contrasts these two opposing kingdoms in the starkest of terms: We know that we are of God, and the whole world is in the power of the evil one (1 John 5:19). The Scriptures describe the “world” as that society of people who are opposed to God and his kingdom of righteousness, truth, and goodness. Jesus came to overthrow Satan’s power and to set us free from everything that would hold us back from knowing, loving, and serving God who has loved each one of us with boundless mercy, compassion, and goodness.

God must take first place in our lives

Jesus told his disciples that if they followed him it would be costly because they must put God’s kingdom first and obey his word. Whenever a great call is given it inevitably causes division between those who accept and reject it. When Jesus remarked that division would cut very close to home his listeners likely recalled the prophecy of Micah: a man’s enemies are the men of his own household (Micah 7:6). The love of God compels us to choose who will be first in our lives. To place any relationship or any other thing above God is a form of idolatry. Jesus challenges his disciples to examine who they love first and foremost. A true disciple loves God above all else and is willing to forsake all for Jesus Christ. Jesus insists that his disciples give him the loyalty which is only due to God, a loyalty which is higher than that owed to spouse or kin. It is possible that family and friends can become our enemies if the thought of them keeps us from doing what we know God wants us to do.

The just reward

True love for God compels us to express charity towards our neighbor who is created in the image and likeness of God. Jesus declared that any kindness shown and any help given to the people of Christ will not go unrewarded. Jesus never refused to give to anyone in need who asked for his help. As his disciples we are called to be kind and generous as he is. Jesus sets before his disciples the one goal in life that is worth any sacrifice and that goal is the will of God which leads to everlasting life, peace, and joy with God. Does the love of Jesus Christ compel you to put God first in all you do (2 Corinthians 5:14)?

“Lord, no eye has seen, no ear has heard, no heart has conceived the things you have prepared for those who love you. Set us ablaze with the fire of the Holy Spirit, that we may love you in and above all things and so receive the rewards you have promised us through Christ our Lord. (from A Christian’s Prayer Book) “

Suy niệm: Tại sao Ðức Giêsu diễn tả sứ mạng của mình và nước Thiên Chúa sắp đến trong những hạn từ của mâu thuẫn, chia rẽ, và chiến tranh? Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng Người không “đến để mang bình an nhưng là gươm giáo” (Mt 10,34). Hạn từ “gươm giáo” mà Đức Giêsu nói ở đây không phải là vũ khí vật chất để chém người ta, nhưng là vũ khí thiêng liêng để cắt xẻ nội tâm con người để phơi bày sự mục nát của những tư tưởng và ý định tội lỗi, cũng như những dối trá của Satan và vương quốc tối tăm của nó.

Gươm của Thần Khí

Kinh thánh nói lời Thiên Chúa như lưỡi gươm hai lưỡi sắc bén để “xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh… phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Hr 4,12; Kh 19,15). Kinh thánh cũng mô tả “lời Chúa” như “gươm của Thần Khí” có sức mạnh mọi thành trì thiêng liêng mà kiềm hãm người ta trong sự ràng buộc với tội lỗi, sự dối trá, và Satan (Ep 6,17). Đức Giêsu đến để cứu chúng ta được tự do để sống như những công dân vương quốc công chính, bình an của Thiên Chúa, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần (Rm 14,17).

Lợi ích thiêng liêng

Sứ mạng của Đức Giêsu là hành động chiến tranh chống lại sức mạnh thiêng liêng kình địch với vương quốc của Thiên Chúa và sự cai quản của Người cả trời và đất. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu đã mô tả Satan như kẻ thống trị thế gian, kẻ sẽ bị tống ra ngoài (Ga 12,31). Trận chiến Ðức Giêsu nói tới không phải là sự xung đột trần thế giữa các quốc gia, nhưng là trận chiến thiêng liêng giữa lực lượng của Satan và đạo binh của thiên quốc. Đức Giêsu đến để khơi dậy chiến tranh chống lại sức mạnh thiêng liêng của thế giới hiện tại này đã khiến lòng trí con người ta xa cách Thiên Chúa và vương quốc bình an và sự thật của Người.

Vương quốc ánh sáng và vương quốc tối tăm

Kinh thánh xác định rõ ràng rằng cuối cùng chỉ có hai quyền lực hay vương quốc đối chọi với nhau – vương quốc ánh sáng của Thiên Chúa và vương quốc của tối tăm của Satan. Thánh Gioan tông đồ làm tương phản hai vương quốc này trong những lời lẽ mạnh mẽ nhất: Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn cả thế giới ở trong quyền lực của ma quỷ (1Ga 5,19). Kinh thánh mô tả “thế gian” như là xã hội của những người chống đối Thiên Chúa và vương quốc công chính, sự thật, và nhân hậu của Người. Đức Giêsu đến để lật đỗ quyền lực của Satan và giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ kéo lùi chúng ta khỏi sự hiểu biết, yêu mến, và phụng sự Thiên Chúa, Đấng yêu thương mỗi người chúng ta với lòng thương xót, trắc ẩn, và nhân hậu vô bờ bến.

Thiên Chúa phải ở vị trí hàng đầu

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng nếu họ đi theo Người sẽ phải trả giá đắt bởi vì họ phải đặt để vương quốc của Thiên Chúa lên hàng đầu và phải vâng phục lời Người. Bất cứ khi nào một ơn gọi cao cả được ban, chắc chắn nó sẽ gây ra sự chia rẽ giữa những kẻ đón nhận hay chống đối nó. Khi Ðức Giêsu nói về sự chia rẽ này, chắc hẳn đã khiến cho các thính giả của Người nhớ tới lời tiên đoán của ngôn sứ Mica: Kẻ thù của người ta lại là những người trong gia đình (Mk 7,6). Tình yêu của Thiên Chúa thúc bách chúng ta chọn ai sẽ là người ưu tiên trong cuộc đời chúng ta. Đặt để bất kỳ mối quan hệ hay bất cứ điều gì khác trên Thiên Chúa là một hình thức thờ bụt thần. Ðức Giêsu đòi hỏi các môn đệ xét xem ai là người mà họ yêu thương trước nhất và nhiều nhất. Người môn đệ đích thật yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự luôn sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Ðức Giêsu Kitô. Ðức Giêsu nhấn mạnh rằng các môn đệ phải dành cho Người sự trung thành chỉ dành cho Thiên Chúa, hơn cả với người phối ngẫu hay ruột thịt. Gia đình và bạn bè rất có thể trở nên những kẻ thù nếu như suy nghĩ của họ ngăn cản chúng ta thực hiện những gì chúng ta biết Thiên Chúa muốn chúng ta phải làm.

Phần thưởng đích đáng

Tình yêu thật sự dành cho Thiên Chúa thúc bách chúng ta bày tỏ lòng bác ái đối với tha nhân, những người được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Ðức Giêsu tuyên bố rằng không một việc tốt lành và sự giúp đỡ nào dành cho người của Đức Kitô mà không được trọng thưởng. Ðức Giêsu không bao giờ từ chối ban ơn cho bất kỳ ai cầu xin Người trợ giúp. Giống như các môn đệ, chúng ta cũng được kêu gọi thể hiện lòng tốt và quảng đại như Người. Ðức Giêsu đưa ra cho các môn đệ một mục đích duy nhất trong đời, xứng đáng với bất kỳ sự hy sinh nào, và mục đích đó chính là ý của Thiên Chúa, sẽ dẫn tới sự sống vĩnh cửu, sự bình an, và niềm vui với Thiên Chúa. Tình yêu của Ðức Giêsu Kitô có thúc bách bạn đặt để Thiên Chúa lên hàng đầu trong tất cả những việc bạn làm không (2Cor 5,14)?

“Lạy Chúa, không mắt nào đã thấy, không tai nào đã nghe, không lòng nào hiểu được những điều mà Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Chúa. Xin cho chúng con cháy lên ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, để chúng con có thể yêu mến Chúa trong và trên hết mọi sự, và để lãnh nhận phần thưởng Chúa đã hứa cho chúng con ngang qua Đức Kitô, Chúa chúng con”. (trích từ sách cầu nguyện của người tín hữu).

Comments are closed.

phone-icon