Will you be exalted to heaven? – Suy niệm ngày 18.07.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, July 18, 2023  

Will you be exalted to heaven?

Scripture:  Matthew 11:20-24

20 Then he began to upbraid the cities where most of his mighty works had been done, because they did not repent. 21 “Woe to you, Chorazin! woe to you, Bethsaida! for if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. 22 But I tell you, it shall be more tolerable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. 23 And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You shall be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. 24 But I tell you that it shall be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you.”

Thứ Ba, ngày 18.07.2023

Ngươi tưởng mình sẽ được nâng lên tới trời ư?

Mt 11, 20-24

20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối:21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

Meditation: If Jesus were to visit your community today, what would he say? Would he issue a warning like the one he gave to Chorazin and Bethsaida? And how would you respond? Wherever Jesus went he did mighty works to show the people how much God had for them. Chorazin and Bethsaida had been blessed with the visitation of God. They heard the good news and experienced the wonderful works which Jesus did for them. Why was Jesus upset with these communities? The word woe can mean misfortune, calamity, distress, sorrow, sadness, misery, grief, or wretchedness. It is as much an expression of sorrowful pity and grief as it is of dismay over the calamity and destruction which comes as a result of human folly, sin, and ignorance.

Why does Jesus lament and issue a stern warning? The people who heard the Gospel here very likely responded with indifference. Jesus upbraids them for doing nothing! Repentance demands change – a change of heart and way of life. God’s word is life-giving and it saves us from destruction – the destruction of heart, mind, and soul as well as body. Jesus’ anger is directed toward sin and everything which hinders us from doing the will of God. In love he calls us to walk in his way of truth and freedom, grace and mercy, justice and holiness. Do you receive his word with faith and obedience or with doubt and indifference?

“Most High and glorious God, enlighten the darkness of our hearts and give us a true faith, a certain hope and a perfect love. Give us a sense of the divine and knowledge of yourself, so that we may do everything in fulfillment of your holy will; through Jesus Christ our Lord. (Prayer of Francis of Assisi, 1182-1226) “

Suy niệm: Nếu như Ðức Giêsu viếng thăm cộng đoàn bạn hôm nay, Người sẽ phải nói gì? Có phải Ngài sẽ đưa ra lời cảnh báo giống như lời cảnh báo dành cho thành Chorazin và Bethsaida không? Bạn sẽ phản ứng thế nào? Bất cứ nơi nào Ðức Giêsu đi đến, Người đã bày tỏ cho người ta biết Thiên Chúa đã làm nhiều điều lạ lùng cho họ. Thành Chorazin và Bethsaida được chúc phúc vì được Thiên Chúa viếng thăm. Họ lắng nghe Tin mừng và cảm nghiệm những phép lạ Ðức Giêsu đã làm cho họ. Tại sao Ðức Giêsu lại bực mình với những thành phố này? Hạn từ “khốn” cũng có nghĩa là bất hạnh, tai ương, đau khổ, buồn phiền, khổ cực, nghèo khó, đau buồn, hay cùng khốn. Nó diễn tả sự đáng tiếc và nỗi khổ buồn phiền cũng như sự mất hết tinh thần về thiên tai và sự phá huỷ xảy đến như là hệ quả của sự điên rồ, tội lỗi, và ngu dốt của con người.

Tại sao Ðức Giêsu than trách và đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc? Những người nghe Tin mừng ở đây dường như với thái độ thờ ơ. Ðức Giêsu quở trách họ không làm gì cả! Thống hối đòi buộc sự thay đổi – sự thay đổi tâm hồn và cách sống. Lời Chúa là lời ban sự sống và cứu chúng ta khỏi sự hủy diệt – sự hủy diệt của tâm hồn, lý trí, và linh hồn cũng như thể xác. Sự giận dữ của Ðức Giêsu nhắm đến tội lỗi và mọi thứ ngăn cản chúng ta không thực hiện ý của Thiên Chúa. Trong tình yêu, Người kêu gọi chúng ta bước đi trong đường lối sự thật và tự do, ơn sủng và lòng thương xót, công bình và thánh thiện của Người. Bạn có đón nhận lời Người với lòng tin và sự vâng phục, hay với sự nghi ngờ và thờ ơ?

“Lạy Thiên Chúa vinh hiển và là Đấng Tối cao, xin chiếu sáng vào bóng tối tâm hồn chúng con và ban cho chúng con đức tin chân thật, đức cậy vững chắn, và đức mến tuyệt hảo. Xin ban cho chúng con ý thức về Chúa và sự hiểu biết về chính Chúa, để chúng con có thể làm mọi việc trong sự hoàn thành thánh ý Chúa; nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con (Lời cầu nguyện của thánh Phanxicô Assisi, 1182-1226).”

Comments are closed.

phone-icon