A man will leave his father and mother… – Suy niệm theo WAU ngày 18.08.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

A man will leave his father and mother and be joined to his wife (Mt 19:5)

In today’s Gospel, Jesus speaks about the mystery and grace of a sacramental marriage in which a man and a woman “become one flesh” (Matthew 19:5). It’s a gift that God gave to us “from the beginning” (19:4, 8). Yet we have all known the tragedy and heartbreak of divorce, whether we’ve seen it in our own family or among friends or perhaps even experienced it ourselves. Because of the effects of sin in the world, relationships-including marriages-sometimes fail.

But God never fails us. If you have been through a divorce or if you are in a difficult marriage, the Lord wants you to know how much he cares for you and your situation. He wants you to experience his compassion, his encouragement, and most of all, his healing love. Know that he has not left you alone to untangle any sense of failure you might have. He is walking with you and longs to help you heal from the wounds left by a broken relationship or betrayal or abuse. He longs to free you from worrying about what other people think of you. God is always by your side. He will never abandon you.

If you’re not going through a divorce or experiencing difficulties in your marriage but know someone who is, try to reach out to that person. As a brother or sister in Christ, you can radiate the love and mercy of Jesus as you accompany that person through their trials. Try to give them a listening ear without being judgmental of them or their spouse. You might also want to encourage that person to meet with their pastor for help and advice. If they are already divorced, a wise and compassionate priest can be a source of healing and can guide them if they want to seek an annulment.

Today, let’s pray for all who are in pain over a divorce or broken relationship. They are our brothers and sisters in Christ, and God loves them deeply. Let’s also lift up all married couples. May the Lord be with them and sustain them through all the ups and downs of life.

“Lord, help all who are facing marital challenges. May they experience your comfort, your presence, and your wisdom.”

Người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ để kết hợp với vợ mình (Mt 19,5)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về mầu nhiệm và ân sủng của bí tích hôn nhân, trong đó người nam và người nữ “trở nên một xương một thịt” (Mt 19,5). Đó là ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta “ngay từ đầu” (19,4. 8). Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết bi kịch và sự đau lòng của việc ly hôn, cho dù chúng ta đã chứng kiến điều đó trong chính gia đình của mình hay giữa bạn bè hay thậm chí có lẽ chính chúng ta đã trải qua điều đó. Vì những ảnh hưởng của tội lỗi trên thế gian, các mối liên hệ – kể cả hôn nhân – đôi khi thất bại.

Nhưng Chúa không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Nếu bạn vừa trải qua một cuộc ly hôn hoặc nếu bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân khó khăn, Chúa muốn bạn biết rằng Ngài quan tâm đến bạn và hoàn cảnh của bạn biết bao. Ngài muốn bạn kinh nghiệm lòng trắc ẩn, sự khích lệ của Ngài và trên hết là tình yêu chữa lành của Ngài. Hãy biết rằng Ngài không để bạn một mình để gỡ rối bất kỳ cảm giác thất bại nào mà bạn có thể có. Ngài đang đồng hành với bạn và mong muốn giúp bạn chữa lành vết thương do một mối liên hệ tan vỡ, sự phản bội hoặc lạm dụng để lại. Ngài mong muốn giúp bạn không phải lo lắng về những gì người khác nghĩ về bạn. Thiên Chúa luôn ở bên cạnh bạn. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.

Nếu bạn không trải qua một cuộc ly hôn hoặc gặp khó khăn trong hôn nhân nhưng biết một người nào đó, hãy cố gắng liên hệ với người đó. Là anh chị em trong Chúa Kitô, bạn có thể chiếu tỏa tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu khi bạn đồng hành với người đó qua những thử thách của họ. Cố gắng lắng nghe họ mà không phán xét họ hoặc vợ / chồng của họ. Bạn cũng có thể muốn khuyến khích người đó đến gặp cha xứ của họ để được giúp đỡ và cho lời khuyên. Nếu họ đã ly hôn, một linh mục khôn ngoan và từ bi có thể là nguồn chữa lành và có thể hướng dẫn họ nếu họ muốn xin tiêu hôn.

Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau đớn vì ly dị hoặc mối quan hệ tan vỡ. Họ là anh chị em của chúng ta trong Đức Kitô, và Thiên Chúa yêu thương họ sâu sắc. Chúng ta cũng hãy nâng đỡ tất cả các cặp vợ chồng. Xin Chúa ở cùng và nâng đỡ họ vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống.

“Lạy Chúa, xin giúp đỡ tất cả những ai đang gặp thử thách trong hôn nhân. Cầu mong họ trải nghiệm được sự an ủi, sự hiện diện và sự khôn ngoan của Chúa.”

Joshua 24:1-13
Giôsuê tập họp tất cả các chi tộc Israel ở Sikhem (Gs 24,1)

Yesterday, today, and tomorrow. These are the only days that we read from the Book of Joshua at Mass. And a lot goes on in these three passages! Yesterday, Joshua led the Israelites through the Jordan River into the Promised Land. Tomorrow, a dying Joshua will exhort the people to choose to serve the Lord as they settle into that land. And today, Joshua lays an important foundation for their new life in the land. He reminds them that through all those years of wandering, through all the battles and conquests, in every situation through their entire history, God took the initiative.

Just listen to what the Lord, speaking through Joshua, tells his people in today’s first reading. Hear how many times he acted on their behalf: “I brought your father Abraham from the region beyond the River. . . . I made his descendants numerous. . . . I sent Moses and Aaron, and smote Egypt. . . . I led you out of Egypt. . . . I brought you into the land. . . . I delivered [its inhabitants]into your power. . . . I gave you a land that you had not tilled and cities that you had not built, to dwell in” (Joshua 24:3, 5, 8, 13). Wow!

As the Israelites looked forward to a settled life in the Promised Land, they needed to see that the Lord was the constant guiding force through all their victories and progress. They needed to know how precious they were to him. That awareness would be the foundation on which they would build their new lives. It would inspire them to rely on God and follow him.

That foundation is important for us, too. As Joshua shows, the story of our faith is not the story of our grueling quest for God. It’s the story of God taking the initiative and reaching out to us, protecting and providing for us, and calling us to himself. As we look back over our lives, we can see how God has been involved even in the smallest details. He initiated the victories we won, and he walked with us and held us through the difficulties.

So rejoice in God’s unrelenting and loving pursuit of you! Like the Israelites, make his faithfulness the foundation for everything you do.

“Thank you, Lord, for all that you have done for me!”

Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Đây là những ngày duy nhất mà chúng ta đọc từ Sách Giôsuê trong Thánh lễ. Và rất nhiều điều xảy ra trong ba đoạn này! Hôm qua, Giôsuê dẫn dân Israel qua sông Giođan vào Đất Hứa. Ngày mai, một Giôsuê hấp hối sẽ khuyên dân chúng chọn phục vụ Chúa khi họ định cư tại vùng đất đó. Và hôm nay, Giôsuê đặt nền móng quan trọng cho cuộc sống mới của họ trên đất. Ông nhắc nhở họ rằng trong suốt những năm tháng lưu lạc, qua tất cả những trận chiến và chinh phục, trong mọi tình huống trong toàn bộ lịch sử của họ, Thiên Chúa đã chủ động.

Chỉ cần lắng nghe những gì Chúa, qua Giôsuê, nói với dân Ngài trong bài đọc một hôm nay. Hãy nghe biết bao nhiêu lần Ngài hành động vì họ: “Ta đã đem tổ phụ các ngươi là Abraham từ miền bên kia sông… Ta đã làm cho con cháu của ông ấy đông đảo… Ta đã sai Môisen và Aaron đến đánh Ai Cập… Ta đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai Cập… Ta đã đưa các ngươi vào đất hứa… Ta đã giao [cư dân của nó] vào quyền lực của các ngươi… Ta đã ban cho các ngươi một xứ mà các ngươi chưa cày cấy và các thành mà các ngươi chưa xây để ở” (Gs 24,3. 5. 8. 13). Ồ!

Khi dân Israel mong đợi một cuộc sống ổn định ở Đất Hứa, họ cần thấy rằng Chúa là lực lượng hướng dẫn liên tục trong mọi chiến thắng và tiến bộ của họ. Họ cần biết họ quý giá như thế nào đối với Ngài. Nhận thức đó sẽ là nền tảng để họ xây dựng cuộc sống mới. Nó sẽ thôi thúc họ trông cậy vào Thiên Chúa và đi theo Ngài.

Nền tảng đó cũng quan trọng đối với chúng ta. Như Giôsuê cho thấy, câu chuyện về đức tin của chúng ta không phải là câu chuyện về cuộc tìm kiếm Thiên Chúa gian khổ của chúng ta. Đó là câu chuyện về việc Chúa chủ động vươn tới chúng ta, bảo vệ và cung cấp cho chúng ta, đồng thời gọi chúng ta đến với Ngài. Khi nhìn lại cuộc sống của mình, chúng ta có thể thấy Thiên Chúa đã can thiệp như thế nào ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất. Ngài đã khởi xướng những chiến thắng mà chúng ta đã giành được, và Ngài đã đi cùng chúng ta và giúp chúng ta vượt qua những khó khăn.

Vì vậy, hãy vui mừng trong sự theo đuổi không ngừng và đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho bạn! Giống như dân Israel, hãy lấy sự thành tín của Ngài làm nền tảng cho mọi việc bạn làm.

“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã làm cho con!”

Comments are closed.

phone-icon