Children are exempt – Suy niệm theo WAU ngày 14.08.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Children are exempt (Mt 17:26)

Peter was in a quandary. Some officials had demanded to know whether Jesus had paid the annual Temple tax-as if Peter had any idea! Probably surprised by the question, Peter answered with a brief yes and continued on his way (Matthew 17:25).

Clearly, though, Peter had no idea, because when he returned home, Jesus used a parable to tell him that no, he hadn’t paid. He was “exempt” from the tax (Matthew 17:26). He then arranged for a little miracle so that Peter could pay the tax-for both of them.

We can read today’s Gospel as a simple story about a fish miraculously dispensing a coin, but this wasn’t a magic trick. Jesus was giving Peter an illustration of what a life of discipleship meant:

Yes, there would be challenges, like the one Peter had just experienced with the tax collectors.

Yes, there would be missteps, as when, just a couple of days prior, God himself had to correct Peter for wanting to build a monument to Jesus’ transfiguration (Matthew 17:4-5).

And yes, there would be times when Peter would get things spectacularly wrong, as when he tried to keep Jesus from the cross (Matthew 16:21-23).

But through it all, one thing would never change: Peter was still a citizen of the kingdom of heaven.

Imagine how Peter must have felt when he pulled that coin from the mouth of the fish-especially given all the recent drama he had experienced! Jesus hadn’t performed this miracle to keep the authorities happy; they had no idea where the money had come from. He did it to give Peter a simple sign to encourage and reassure him.

As he did for Peter, Jesus will give us signs occasionally to reassure us and to remind us that we belong to him. These don’t have to be big miracles like a healing. They’re often little things like a word of affirmation from a friend or a song on the radio or the reappearance of a cherished item you thought you had lost forever-or a million other “little miracles.”

Especially when we are going through our own rough times, Jesus will reach out to us. The signs will be there; we just need to see them for what they are: generous gifts from a loving God.

“Jesus, thank you for always surrounding me with your love!”

Con cái thì được miễn (Mt 17,26)

Phêrô đã ở trong một tình thế khó khăn. Một số quan chức đã yêu cầu được biết liệu Chúa Giêsu có nộp thuế Đền thờ hằng năm hay không – như thể Phêrô có ý kiến gì không! Có lẽ ngạc nhiên trước câu hỏi này, Phêrô trả lời có ngắn gọn và tiếp tục lên đường (Mt 17,25).

Tuy nhiên, rõ ràng là Phêrô không biết, vì khi ông trở về nhà, Chúa Giêsu đã dùng một câu chuyện dụ ngôn để nói với ông rằng không, Ngài đã không trả tiền. Ngài được “miễn” thuế (Mt 17,26). Sau đó, Ngài sắp đặt một phép lạ nhỏ để Phêrô có thể nộp thuế – cho cả hai người.

Chúng ta có thể đọc bài Tin Mừng hôm nay như một câu chuyện đơn giản về một con cá nhả đồng xu một cách thần kỳ, nhưng đây không phải là một trò ảo thuật. Chúa Giêsu cho Phêrô một minh họa về ý nghĩa của đời sống môn đệ:

Đúng vậy, sẽ có những thử thách, giống như điều mà Phêrô vừa trải qua với những người thu thuế.

Vâng, sẽ có những bước đi sai lầm, như khi chỉ vài ngày trước đó, chính Chúa đã phải sửa sai Phêrô vì muốn xây dựng một tượng đài cho sự biến hình của Chúa Giêsu (Mt 17,4-5).

Và vâng, sẽ có những lúc Phêrô phạm sai lầm một cách ngoạn mục, chẳng hạn như khi ông cố gắng giữ Chúa Giêsu khỏi thập tự giá (Mt 16,21-23).

Nhưng qua tất cả, có một điều không bao giờ thay đổi: Phêrô vẫn là công dân của vương quốc thiên đàng.

Hãy hình dung Phêrô hẳn đã cảm thấy thế nào khi rút đồng xu ra khỏi miệng con cá – đặc biệt là trước tất cả những bi kịch mà ông đã trải qua gần đây! Chúa Giêsu đã không thực hiện phép lạ này để làm cho các nhà cầm quyền hài lòng; họ không biết tiền đến từ đâu. Ngài làm điều đó để cho Phêrô một dấu hiệu đơn giản để khích lệ và trấn an ông.

Như đã làm với Phêrô, Chúa Giêsu thỉnh thoảng cho chúng ta những dấu hiệu để trấn an và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thuộc về Ngài. Đây không phải là những phép lạ lớn như một sự chữa lành. Chúng thường là những điều nhỏ nhặt như một lời khẳng định từ một người bạn hoặc một bài hát trên radio hoặc sự xuất hiện trở lại của một món đồ quý giá mà bạn nghĩ rằng mình đã đánh mất vĩnh viễn – hoặc hàng triệu “phép màu nhỏ” khác.

Đặc biệt là khi chúng ta đang trải qua thời kỳ khó khăn của chính mình, Chúa Giêsu sẽ chìa tay ra với chúng ta. Các dấu hiệu sẽ ở đó; chúng ta chỉ cần nhìn thấy bản chất của chúng: những món quà quảng đại từ một Thiên Chúa yêu thương.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã luôn bao bọc con bằng tình yêu của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon