Many are invited, but few are chosen – Chúa Nhật 28 TN A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: The Word Among us

DAILY MEDITATION: MATTHEW 22:1-14

Many are invited, but few are chosen. (Matthew 22:14)

This is a sobering parable. None of us want to end up like those villagers who became victims of the violence they had visited upon the king’s servants (Matthew 22:7). And we certainly don’t want to be like that poorly dressed wedding guest (22:13)! So how should we respond?

Jesus told this parable to those chief priests and Pharisees in Jerusalem who had been seeking to destroy him (Matthew 21:45). Despite the malice he encountered from them, Jesus loved them deeply. So he told them a jarring story to warn them about the stark consequences they risked if they continued down the path of unbelief and hatred they had started on. He wanted them instead to find their way into his kingdom, just as so many “tax collectors and sinners” had done (9:11).

Jesus wants everyone to enter his kingdom. His invitation is open to his enemies as well as his disciples, “bad and good alike” (Matthew 22:10). He welcomes all who come to him in humility, faith, and repentance – including you. And when you come, he showers you with mercy. He offers you his Bread of Life. He heals your wounds and gives you peace. Whether you are more like the chief priests or the tax collectors, he removes all of your sins and gives you a seat of honor at his banquet table.

Choosing the kingdom is not just once and done. It’s an ongoing vocation. Today and every day, you will encounter many invitations from the Lord. They will come through the people you interact with: will you love them as Christ does? They will come as you scan the headlines: will you intercede for all the suffering in the world? They will come as you spot opportunities to share your faith: will you witness to the Lord, whether through your words or actions?

You are among the “many” who are invited (Matthew 22:14). Choose Jesus!

“Lord, thank you for inviting me into your kingdom!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 21,28-32

“Nhiều người được mời, nhưng chỉ ít người được chọn” (Mt 22,14)

Đây là một dụ ngôn nghiêm túc. Không ai trong chúng ta muốn kết cục giống như những người dân làng trở thành nạn nhân của bạo lực mà họ đã gây ra cho những người đầy tớ của nhà vua (x. Mt 22,7). Và chắc chắn chúng ta không muốn giống như người khách ăn mặc đồ cưới nghèo nàn kia (x. Mt 22,13)! Vậy chúng ta nên ứng xử thế nào?

Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn này cho những thượng tế và Pharisêu ở Giêrusalem đang tìm cách tiêu diệt Người (x. Mt 21,45). Bất chấp sự ác ý nơi họ, Chúa Giêsu vẫn yêu thương họ cách sâu sắc. Vì thế, Người đã kể cho họ câu chuyện chói tai để cảnh cáo họ về những hậu quả ghê gớm họ có nguy cơ gặp phải nếu họ tiếp tục đi theo con đường cứng tin và oán hận mà họ đã bắt đầu. Thay vào đó, Người muốn họ tìm kiếm con đường vào vương quốc của Người, giống như rất nhiều người “thu thuế và tội lỗi” đã làm (x. Mt 9,11).

Chúa Giêsu muốn mọi người đều bước vào vương quốc của Người. Lời mời gọi của Người mở ra cho các kẻ thù cũng như các môn đệ của Người, “bất luận xấu tốt” (Mt 22,10). Người đón tiếp tất cả những ai đến với Người trong sự khiêm nhường, tin tưởng và sám hối – bao gồm cả bạn nữa. Và khi bạn đến, Người tưới gội bạn bằng lòng thương xót. Người ban cho bạn Bánh Sự Sống của Người. Người chữa lành những vết thương của bạn và ban cho bạn sự bình an. Cho dù bạn giống với các thượng tế hay những người thu thuế hơn, Người sẽ xóa bỏ tất cả mọi tội lỗi của bạn và ban cho bạn một chỗ vinh dự tại bàn tiệc của Người.

Lựa chọn vương quốc Thiên Chúa không chỉ một lần là xong. Đó là một ơn gọi tiếp diễn. Hôm nay và mỗi ngày, bạn sẽ gặp nhiều lời mời gọi của Chúa. Những lời mời ấy sẽ đến qua những người bạn gặp gỡ: bạn sẽ yêu thương họ như Chúa Kitô chứ? Những lời mời ấy sẽ đến khi bạn lướt những tiêu đề: bạn sẽ cầu nguyện thay cho tất cả những người đang đau khổ trên thế giới chứ? Những lời mời ấy sẽ đến khi bạn nhận ra những cơ hội để chia sẻ đức tin của bạn: bạn sẽ làm chứng cho Chúa, bất kể qua lời nói hay hành động của bạn chứ?

Bạn đang ở trong số “nhiều” người được mời (Mt 22,14). Hãy chọn Chúa Giêsu!

“Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì đã mời con vào vương quốc của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon