Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về…- SN theo WAU ngày 25.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

What an honor! The servant’s task in this parable from Jesus was to make sure that each of the fellow servants was properly cared for in the master’s absence. He was given all the authority he needed to meet the needs of the household. But the longer the master was delayed, the less focused the servant became on doing his master’s will. Perhaps he stopped believing that his master would ever return. Or maybe his complacency slipped into unfaithfulness, and instead of caring for his fellow servants, he abused them.

While most of us would never behave this way, there may be other ways that we might delay or neglect God’s call to care for others. For example, perhaps we feel the Spirit prompting us to visit a sick neighbor, but we put it off because we are too busy. After a time, we even forget about the inspiration we had to visit that person. Maybe we delay calling an old friend who is going through a hard time because it might feel awkward. Or we become so focused on our own family and friends that we don’t see the needs of the poor among us.

God has given each of us various gifts to use freely to serve his people until he comes again. He has equipped us with all the grace we need to love our neighbor as he loves us. He has promised to help us as we reach out and try to care for someone on his behalf.

This is more than a duty or command; it’s a privilege to carry out the master’s will while he is away. And while the servant in Jesus’ parable had the privilege of running the household, the privilege for us as Christians is much greater. Because through the love and care we show someone, we can reveal Christ to that person.

So don’t delay! Look at the needs that are within your reach today, and then get to work. Even small acts can reveal God’s presence to another person. One phone call, one email, one kind word, one hug, or one act of service—these are all ways of showing that you care. Then do something else the next day. Let love be your guide as you prepare for the Lord’s return.

“Lord Jesus, thank you for the privilege of caring for your people!”

Thật là một vinh dự! Nhiệm vụ của người đầy tớ trong dụ ngôn này của Chúa Giêsu là đảm bảo rằng từng người trong số các đầy tớ được chăm sóc đúng cách khi chủ vắng mặt. Anh ta được trao mọi quyền hạn cần thiết để đáp ứng các nhu cầu của toàn bộ người nhà. Nhưng chủ càng trì hoãn lâu, người đầy tớ càng ít tập trung vào việc làm theo ý chủ. Có lẽ anh ta không còn tin rằng chủ nhân của mình sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hoặc có thể sự tự mãn của anh ta đã biến thành sự bất trung, và thay vì quan tâm đến những người hầu cận của mình, anh ta lại lạm dụng họ.

Mặc dù hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ cư xử theo cách này, nhưng có thể có những cách khác mà chúng ta có thể trì hoãn hoặc bỏ qua lời kêu gọi của Thiên Chúa là quan tâm đến người khác. Ví dụ, có lẽ chúng ta cảm thấy Thánh Linh thúc giục chúng ta đến thăm một người hàng xóm bị ốm, nhưng chúng ta đã tạm dừng vì quá bận. Sau một thời gian, chúng ta thậm chí quên mất cảm hứng mà chúng ta có để thăm viếng người đó. Có thể chúng ta trì hoãn việc gọi điện cho một người bạn cũ đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn vì có thể cảm thấy khó xử. Hoặc chúng ta trở nên quá tập trung vào gia đình và bạn bè của chúng ta đến nỗi chúng ta không nhìn thấy nhu cầu của những người nghèo trong chúng ta.

Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta những ân sủng khác nhau để họ tự do sử dụng hầu phục vụ dân Ngài cho đến khi Ngài tái lâm. Ngài đã trang bị cho chúng ta tất cả ân sủng mà chúng ta cần để yêu thương người lân cận như Ngài yêu thương chúng ta. Ngài đã hứa sẽ giúp đỡ chúng ta khi chúng ta tiếp cận và cố gắng chăm sóc cho ai đó thay mặt Ngài.

Đây không chỉ là một nhiệm vụ hay mệnh lệnh; đó là một đặc ân để thực hiện ý muốn của chủ nhân khi ông chủ vắng nhà. Và trong khi người đầy tớ trong dụ ngôn của Chúa Giêsu có đặc ân điều hành gia đình, thì đặc ân dành cho chúng ta với tư cách là Kitô hữu còn lớn hơn nhiều. Bởi vì qua tình yêu thương và sự quan tâm mà chúng ta bày tỏ cho ai đó, chúng ta có thể bày tỏ Đức Kitô cho người đó.

Vì vậy, đừng trì hoãn! Hãy xem xét những nhu cầu nằm trong tầm tay của bạn ngày hôm nay và sau đó bắt đầu làm việc. Ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể tiết lộ sự hiện diện của Thiên Chúa cho người khác. Một cuộc điện thoại, một email, một lời nói tử tế, một cái ôm hoặc một hành động phục vụ – tất cả đều là những cách thể hiện rằng bạn quan tâm. Sau đó làm việc khác vào ngày hôm sau. Hãy để tình yêu thương làm người dẫn đường cho bạn khi bạn chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đặc ân chăm sóc cho dân Chúa!

Romans 6:12-18
Anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa (Rm 6,13)

Perhaps home improvement shows are so popular today because everyone enjoys seeing a master craftsman transform an old house. And he doesn’t just restore it to its former glory; he takes it to the next level. The final product is the fruit of his vision and work.

Jesus is our Master Craftsman. He has transformed us by giving us a new life through Baptism. That’s why, as St. Paul tells us in today’s first reading, we need to present ourselves to God “as raised from the dead to life” (Romans 6:13). That means we’ve already been “renovated,” already created anew! As Paul reminds us, sin doesn’t have to have any power over us now because we have access to God’s grace (6:14). We can now live according to the blueprint that he has designed for us.

What is this blueprint? It’s Jesus himself. It’s his life in us that enables us to say no to temptation and sin and that gives us the freedom to love, to forgive, and to serve generously. And it is his example that is the “pattern of teaching” that St. Paul says we have been entrusted with (Romans 6:17).

The more we pattern ourselves after Jesus, the more we become like him. And the good news is that we don’t have to do this work alone! Jesus, the Master Craftsman, still lives in our “house” and is still at work renovating our hearts and minds. His grace flows freely, so we can be confident that he will build on, strengthen, and expand any effort we make to live our new life. This is the joint venture of a lifetime, but what a privilege it is to work beside the Master Craftsman and learn from him!

We tend to see the “disrepair” in our lives, especially when we stray from the Lord. What we don’t often see is the transformation that God has already done in us through Christ—as well as the work he is still doing. Today in prayer, present yourself to God as the new creation you are. Then praise him for giving you access to all the grace you need to live this new life in him.

“Lord Jesus, I present myself to you today, free to live as your new creation!”

Có lẽ các buổi biểu diễn cải tạo nhà cửa ngày nay rất phổ biến vì mọi người đều thích xem người thợ bậc thầy biến đổi một ngôi nhà cũ. Và ông không chỉ khôi phục lại vinh quang trước đây của nó; ông đưa nó lên cấp độ tiếp theo. Sản phẩm cuối cùng là thành quả của tầm nhìn và công việc của ông.

Chúa Giêsu là Người Thợ Bậc Thầy của chúng ta. Ngài đã biến đổi chúng ta bằng cách ban cho chúng ta một cuộc sống mới qua Bí tích Rửa tội. Đó là lý do tại sao, như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc một hôm nay, chúng ta cần phải trình diện trước mặt Thiên Chúa “như đã sống lại từ cõi chết” (Rm 6,13). Điều đó có nghĩa là chúng ta đã được “đổi mới”, đã được sinh ra một lần nữa! Như Phaolô nhắc nhở chúng ta, bây giờ tội lỗi không cần phải có bất kỳ quyền lực nào trên chúng ta vì chúng ta có quyền tiếp cận với ân sủng của Thiên Chúa (6,14). Bây giờ chúng ta có thể sống theo kế hoạch chi tiết mà Ngài đã thiết kế cho chúng ta.

Bản thiết kế này là gì? Chính Chúa Giêsu. Chính sự sống của Ngài trong chúng ta giúp chúng ta nói không với cám dỗ và tội lỗi, đồng thời cho chúng ta tự do để yêu thương, tha thứ và phục vụ một cách quảng đại. Và chính tấm gương của Ngài là “mẫu mực dạy dỗ” mà Thánh Phaolô nói rằng chúng ta đã được giao phó (Rm 6,17).

Càng noi gương Chúa Giêsu, chúng ta càng trở nên giống Ngài. Và tin tốt là chúng ta không phải làm công việc này một mình! Chúa Giêsu, Người Thợ Bậc Thầy, vẫn sống trong “ngôi nhà” của chúng ta và vẫn đang làm việc để đổi mới tâm hồn và tâm trí của chúng ta. Ân sủng của Ngài tuôn chảy tự do, vì vậy chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài sẽ xây dựng, củng cố và mở rộng mọi nỗ lực của chúng ta để sống đời sống mới. Đây là công việc liên doanh của cả cuộc đời, nhưng thật vinh dự biết bao khi được làm việc bên cạnh Người Thợ Bậc Thầy và học hỏi từ Ngài!

Chúng ta có xu hướng nhìn thấy “sự hư hỏng” trong cuộc sống của mình, đặc biệt là khi chúng ta đi lạc khỏi Chúa. Điều chúng ta không thường thấy là sự biến đổi mà Thiên Chúa đã thực hiện trong chúng ta qua Đức Kitô – cũng như công việc Ngài vẫn đang làm. Hôm nay, trong lời cầu nguyện, hãy trình diện bạn với Chúa như một tạo vật mới. Sau đó, hãy ca ngợi Ngài vì đã cho bạn tiếp cận với tất cả ân sủng mà bạn cần để sống cuộc sống mới này trong Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con trình diện với Chúa, tự do sống như tạo vật mới của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon