Hãy cầu nguyện luôn,… – Suy niệm theo WAU ngày 18.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Don’t we all love having someone listen to us? Children and teens want their parents’ attention. Married people can sense when their spouse is distracted and only half listening to them. And often the main heartache of the lonely and elderly is that there is no one around who patiently listens to their concerns.

Unlike the coldhearted judge whom Jesus describes in today’s Gospel reading, however, our heavenly Father is always listening. He is attentive to our every word and sensitive to our every need. That’s why Jesus told us this story—to show us why we shouldn’t give up when we are offering prayers of petition.

Yet we can still grow weary when we pray for long periods of time and fail to see any change in our situation. We might even think that God is distant or indifferent to our concerns. Or maybe we start to think that he has more important people and issues to deal with than ours!

That’s not who God is. He is our Father, and we are his beloved sons and daughters. He hears us when we call out to him. In fact, he knows our needs even before we tell him. And not only does he listen to us when we pray; he is also at work in our hearts. As we draw closer to him by “pray[ing]always” (Luke 18:1), he draws us to himself. Then, as our relationship with him deepens, we experience just how much he loves us, and that helps us to grow in trust of his goodness and care for us.

So if you are feeling weary, let this widow in today’s parable be your inspiration to persevere in prayer. Whatever you’re struggling with, believe that God hears you every time you turn to him. And whether or not you receive the answer you’re looking for, you can trust that he is doing a work of transformation in your heart that will last into eternity.

“Lord, I know that you always hear my prayers. Help me to pray with faith in your goodness and care for me.”

Không phải tất cả chúng ta đều thích có ai đó lắng nghe mình sao? Trẻ em và thanh thiếu niên muốn được cha mẹ chú ý. Những người đã kết hôn có thể cảm nhận được khi nào người phối ngẫu của họ mất tập trung và chỉ lắng nghe họ một nửa. Và thường nỗi đau khổ chính của những người cô đơn và người già là không có ai xung quanh kiên nhẫn lắng nghe những tâm sự của họ.

Tuy nhiên, không giống như vị thẩm phán lạnh lùng mà Chúa Giêsu mô tả trong bài Tin Mừng hôm nay, Cha trên trời của chúng ta luôn lắng nghe. Ngài chú ý đến từng lời nói của chúng ta và nhạy cảm với mọi nhu cầu của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu kể cho chúng ta câu chuyện này – để cho chúng ta thấy lý do tại sao chúng ta không nên bỏ cuộc khi dâng lời cầu xin.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể trở nên mệt mỏi khi cầu nguyện trong thời gian dài mà không thấy được bất kỳ sự thay đổi nào trong hoàn cảnh của mình. Thậm chí chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa xa cách hoặc thờ ơ với những mối quan tâm của chúng ta. Hoặc có thể chúng ta bắt đầu nghĩ rằng Ngài có nhiều người và vấn đề quan trọng cần giải quyết hơn chúng ta!

Đó không phải là Chúa. Ngài là Cha của chúng ta và chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Ngài nghe thấy chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài. Trên thực tế, Ngài biết nhu cầu của chúng ta ngay cả trước khi chúng ta nói với Ngài. Và Ngài không chỉ lắng nghe chúng ta khi chúng ta cầu nguyện; Ngài cũng đang làm việc trong lòng chúng ta. Khi chúng ta đến gần Ngài hơn bằng cách “cầu nguyện luôn” (Lc 18,1), Ngài kéo chúng ta đến với Ngài. Sau đó, khi mối liên hệ của chúng ta với Ngài ngày càng sâu sắc, chúng ta cảm nhận được Ngài yêu chúng ta biết bao, và điều đó giúp chúng ta lớn lên trong niềm tin tưởng vào lòng nhân lành và sự quan tâm của Ngài dành cho chúng ta.

Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy để bà góa trong dụ ngôn hôm nay trở thành nguồn cảm hứng cho bạn kiên trì cầu nguyện. Dù bạn đang gặp khó khăn gì, hãy tin rằng Chúa luôn lắng nghe bạn mỗi khi bạn hướng về Ngài. Và cho dù bạn có nhận được câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm hay không, bạn có thể tin tưởng rằng Ngài đang thực hiện công việc biến đổi tấm lòng bạn và sẽ tồn tại mãi mãi.

Lạy Chúa, con biết Chúa luôn nghe lời cầu nguyện của con. Xin giúp con cầu nguyện với niềm tin vào sự tốt lành của Chúa và chăm sóc cho con.

Comments are closed.

phone-icon