Hãy cầu nguyện luôn và đừng nản lòng – SN ngày 18.11.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, November 18, 2023

“Always pray and do not lose heart”

Scripture:  Luke 18:1-8

1 And he told them a parable, to the effect that they ought always to pray and not lose heart.  2 He said, “In a certain city there was a judge who neither feared God nor regarded man; 3 and there was a widow in that city who kept coming to him and saying, `Vindicate me against my adversary.’  4 For a while he refused; but afterward he said to himself, `Though I neither fear God nor regard man, 5 yet because this widow bothers me, I will vindicate her, or she will wear me out by her continual coming.'” 6 And the Lord said, “Hear what the unrighteous judge says. 7 And will not God vindicate his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them? 8 I tell you, he will vindicate them speedily. Nevertheless, when the Son of man comes, will he find faith on earth?”

Thứ Bảy ngày 18.11.2023               

Hãy cầu nguyện luôn và đừng nản lòng

Lc 18,1-8

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? “

Meditation: What can a shameless and unjust judge pitted against a crusty and pestering woman teach us about justice and vindication in the kingdom of God? Jesus tells a story that is all too true – a defenseless widow is taken advantaged of and refused her rights. Through sheer persistence she wears down an unscrupulous judge until he gives her justice. Persistence pays off, and that’s especially true for those who trust in God. Jesus illustrates how God as our Judge and Vindicator is much quicker to come to our defense and to bring us his justice, blessing, and help when we need it. But we can easily lose heart and forget to ask our heavenly Father for his grace and help.

Faith-filled persistence reaps the fruit of justice and grace

Jesus told the parable of the persistent widow and the unjust judge (Luke 18:1-8) to give his disciples fresh hope and confidence in God’s unfailing care and favor towards us (grace). In this present life we can expect trials and adversity, but we are not without hope in God. The Day of the Last Judgment will reveal that God’s justice triumphs over all the injustices perpetrated by a fallen world of sinful people and that God’s love is stronger than death (Song of Songs 8:6). Those who put their faith in God and entrust their lives to him can look forward with hope and confident assurance. They will receive their reward – if not fully in this present life then surely and completely in the age to come in God’s kingdom of righteousness, peace, and joy (Romans 14:17).

Jesus ends his parable with a probing question for us. Will you and I have faith – the kind of faith that doesn’t give up or lose hope in God – but perseveres to the end of our lives – and to the end of this present age when the Lord Jesus will return in glory as Ruler and Judge of All? Faith is an entirely free gift that God makes to us. We could not believe, trust, and persevere with hope if God did not first draw us to himself and reveal to us his merciful love and care. If we want to grow and persevere in faith until the end of our days, then we must nourish our faith with the word of God and ask the Lord to increase it (Luke 17:5). When trials and setbacks disappoint you, where do you place your hope and confidence? Do you pray with expectant faith and confident hope in God’s merciful care and provision for you?

“Lord Jesus, increase my faith and make it strong that I may never doubt your word and promise to be with me always. In every situation I face – whether trials, setbacks, or loss – may I always find strength in your unfailing love and find joy and contentment in having you alone as the treasure of my heart.”

Suy niệm: Vị quan tòa trơ trẽn và bất công đương đầu với người đàn bà quấy rối và lẩm bẩm dạy chúng ta điều gì về công lý và sự bênh vực trong vương quốc của Chúa? Đức Giêsu kể một câu chuyện rất thật – một bà góa không nơi nương tựa bị đối xử bất công và bị từ chối những quyền lợi của bà. Nhờ tính kiên nhẫn mạnh mẽ, bà đã khuất phục được vị quan tòa vô lương tâm cho tới khi ông ta chịu xét xử cho bà. Tính kiên nhẫn đã chiến thắng, đó là chân lý đặc biệt dành cho những ai tin cậy vào Chúa. Đức Giêsu minh họa cách thức Thiên Chúa như vị Thẩm phán sẽ nhanh chóng đến để đem lại công lý, phúc lành, và trợ giúp khi chúng ta cần đến. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng ngã lòng và không khẩn cầu Cha trên trời ban cho mình ơn sủng và sự trợ lực.

Sự bền đỗ trong đức tin sẽ gặt được hoa trái của công chính và ơn sủng

Đức Giêsu kể dụ ngôn người góa phụ kiên vững và người quan án bất chính (Lc 18,1-8) để đem lại niềm hy vọng và tin tưởng mới mẻ  vào sự quan tâm và yêu mến liên lỉ đối với chúng ta (ơn sủng) cho các môn đệ. Trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta sẽ gặp những thử thách và nghịch cảnh, nhưng chúng ta không thể mất niềm hy vọng vào Chúa. Cuộc phán xét cuối cùng sẽ cho biết rằng công lý của Chúa chiến thắng trên tất cả những sự bất công mà thế giới của người tội lỗi sa ngã đã gây ra, và tình yêu của Chúa mạnh hơn sự chết (Dc 8,6). Những ai đặt niềm tin tưởng nơi Chúa và phó thác cuộc đời mình cho Người có thể trông đợi với lòng hy vọng và sự quả quyết chắc chắn. Họ sẽ nhận được phần thưởng của mình – nếu không trọn vẹn ở đời này thì chắc chắn và hoàn thành ở đời sau trong vương quốc công chính, bình an, và vui mừng của Thiên Chúa (Rm 14,17).

Đức Giêsu kết thúc dụ ngôn với một câu hỏi thăm dò chúng ta. Liệu bạn và tôi có niềm tin – loại niềm tin không bỏ cuộc hay đánh mất hy vọng – nhưng kiên vững đến phút cuối của cuộc đời – và đến ngày tận thế khi Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang là Đấng thống trị và Xét xử mọi người không? Đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không. Chúng ta không thể tin tưởng, trông cậy, và kiên vững với hy vọng nếu Thiên Chúa không lôi kéo chúng ta đến với Người trước và mặc khải cho chúng ta tình yêu thương xót và sự quan tâm của Người. Nếu chúng ta muốn lớn lên và kiên vững trong niềm tin cho đến phút cuối cùng, thì chúng ta phải nuôi dưỡng đức tin của mình với lời Chúa, và cầu xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng ta (Lc 17,5). Khi các thử thách và thất bại làm bạn nản lòng, bạn đặt niềm hy vọng và tin tưởng của mình vào đâu? Bạn có cầu nguyện với đức tin và lòng trông cậy kiên vững vào sự quan phòng săn sóc đầy thương xót của Chúa dành cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm niềm tin cho con và làm cho nó mạnh mẽ, để con không bao giờ nghi ngờ những lời hứa của Người. Trong mọi tình huống con đối diện dù những thử thách, thất bại hay mất mát, xin Chúa giúp con tin tưởng vào tình yêu vững bền của Chúa, và tìm thấy niềm vui và mãn nguyện chỉ nơi Chúa là kho báu của lòng con mà thôi.

Comments are closed.

phone-icon