I will not reject anyone who comes to me-SN theo WAU ngày 02.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

On the feast of All Souls, we remember our “faithful departed.” This term can sound so remote and impersonal. But the death of a loved one is anything but remote. These are our spouses, our parents, our children, our friends. These are our beloved dead, and our sense of loss can be profound. We may feel as if we have lost all connection with them, and in our grief, we can even doubt God’s goodness.

That is why today’s feast is a gift, both for us and for our deceased loved ones. All Souls’ Day reminds us that because of our baptism, we are members of the body of Christ. Through Jesus, we are eternally united with all our brothers and sisters, both living and deceased. This means that our love and our prayers can reach beyond the grave. By our prayers, we can help those who have gone before us and who are now being purified (CCC, 958, 961–962). And as we pray for them, our own faith can grow stronger.

In today’s Gospel, Jesus makes a remarkable promise: “I will not reject anyone who comes to me” (John 6:37). His mercy is so great that if we come to him with humble faith and sincere repentance, he will cleanse us and heal us, no matter what we have done. How comforting! In this promise, we find the courage to pray that our loved ones will experience this healing, even after death. Not only that, but we find the courage to trust that the Lord who welcomes them will also heal and welcome us when we see him face-to-face.

Today, we pray for all who have died, that God’s holy and perfect love will continue to purify them so that they can be fully united with the Lord. As Pope Benedict XVI wrote, may they “become fully open to receiving God and able to take [their]place at the table of the eternal marriage-feast” (Spe Salvi, 46). May nothing hinder them: no sin, no fear or shame, no wounds from the sins of others. Let nothing keep them from Jesus and his healing love.

“Lord Jesus, have mercy on us sinners.”

Vào ngày lễ Các linh hồn, chúng ta tưởng nhớ “các tín hữu đã qua đời”. Thuật ngữ này nghe có vẻ xa cách và không liên quan đến ai. Nhưng cái chết của một người thân yêu là một điều gì đó gần gũi. Đây là vợ/chồng của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, con cái của chúng ta, bạn bè của chúng ta. Đây là những người thân yêu đã chết của chúng tôi, và cảm giác mất mát của chúng ta có thể rất sâu sắc. Chúng ta có thể cảm thấy như thể mất hết mối liên hệ với họ, và trong nỗi đau buồn, chúng ta thậm chí có thể nghi ngờ sự tốt lành của Thiên Chúa.

Đó là lý do tại sao ngày lễ hôm nay là một ân huệ, cho cả chúng ta và cho những người thân yêu đã khuất của chúng ta. Ngày Lễ Các Linh hồn nhắc nhở chúng ta rằng nhờ phép rửa tội, chúng ta là chi thể của thân thể Chúa Kitô. Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được kết hợp vĩnh viễn với tất cả anh chị em của chúng ta, cả những người còn sống và những người đã qua đời. Điều này có nghĩa là tình yêu của chúng ta và những lời cầu nguyện của chúng ta có thể vượt ra khỏi nấm mồ. Bằng những lời cầu nguyện của mình, chúng ta có thể giúp đỡ những người đã đi trước chúng ta và những người hiện đang được thanh tẩy (CCC, 958, 961-962). Và khi chúng ta cầu nguyện cho họ, đức tin của chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời hứa đáng chú ý: “Tôi sẽ không khước từ bất cứ ai đến với tôi” (Ga 6, 37). Lòng thương xót của Ngài lớn đến nỗi nếu chúng ta đến với Ngài với đức tin khiêm nhường và lòng chân thành ăn năn, Ngài sẽ thanh tẩy và chữa lành cho chúng ta, bất kể chúng ta đã làm gì. Thật an ủi biết bao! Trong lời hứa này, chúng ta tìm thấy can đảm để cầu nguyện rằng những người thân yêu của chúng ta sẽ trải qua sự chữa lành này, ngay cả sau khi chết. Không những thế, chúng ta còn thấy can đảm để tin tưởng rằng Chúa là Đấng tiếp đón họ cũng sẽ chữa lành và chào đón chúng ta khi chúng ta gặp gỡ Ngài diện đối diện.

Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời, tình yêu thánh khiết và hoàn hảo của Thiên Chúa sẽ tiếp tục thanh tẩy họ để họ được hoàn toàn kết hợp với Chúa. Như Đức Bênêđíctô XVI đã viết: Xin cho họ “hoàn toàn cởi mở để đón nhận Thiên Chúa và có thể tham dự trong bàn tiệc cưới vĩnh cửu” (Spe Salvi, 46). Mong sao không điều gì cản trở họ: không tội lỗi, không sợ hãi hay xấu hổ, không vết thương do tội lỗi của người khác. Không có gì ngăn cản họ khỏi Chúa Giêsu và tình yêu chữa lành của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi.

Romans 5:5-11
Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng (Rm 5,5)

Hope. It’s a common thread through all of today’s readings. And it’s something we have in common with the souls in purgatory: as we await the joys of heaven, we place our hope in the promises of Christ. In other words, we have confidence that God will do what he says he will do. Today, on the feast of All Souls, let’s focus on the promises contained in today’s readings so that we can pray for our deceased loved ones with hope in our hearts.

• The author of the Book of Wisdom tells us that even after bodily death, our souls “are in the hand of God” (3:1). In the meantime, as we await the final resurrection, we will still experience his grace and mercy as we “abide with him in love” (3:9).

• The responsorial psalm pictures God as a shepherd who leads and guides us. We have nothing to fear because he walks with us in the “dark valley” and is always at our side (Psalm 23:4).

• Jesus says that it is the will of his Father “that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life” (John 6:40). This is what God wants for each one of us.

As St. Paul also reminds us today, “Hope does not disappoint” (Romans 5:5). Why? Because when the Spirit reveals to us how much our Father loves us, we find it easier to believe in his promises. God loved us so much that he sent his Son Jesus to die on the cross so that we could be reconciled to him (5:10). We can trust that we, and our loved ones, can be forgiven even for those sins we are most ashamed of!

As you offer up prayers today for your deceased family and friends, recall God’s promises. He has made it possible for us to spend eternity with him. This is the hope we can cling to, both for ourselves and for our loved ones who have gone before us. One day we will see all of God’s promises fulfilled. Then our hope will be transformed into the perfect joy and peace that God has always intended for all of us, his beloved sons and daughters.

“Lord, as I pray for my loved ones today, I place my hope in your promises.”

Hy vọng. Đó là chủ đề xuyên suốt tất cả các bài đọc hôm nay. Và đó là điều chúng ta có chung với các linh hồn trong luyện ngục: khi chờ đợi niềm vui Thiên đàng, chúng ta đặt hy vọng vào những lời hứa của Chúa Kitô. Nói cách khác, chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ làm những gì Ngài nói. Hôm nay, lễ Các Linh Hồn, chúng ta hãy tập trung vào những lời hứa trong các bài đọc hôm nay để chúng ta có thể cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời của mình với niềm hy vọng trong lòng.

• Tác giả Sách Khôn Ngoan nói với chúng ta rằng ngay cả sau khi thân xác chết đi, linh hồn chúng ta “nằm trong tay Thiên Chúa” (3,1). Trong khi chờ đợi, khi chờ đợi cuộc sống lại cuối cùng, chúng ta vẫn sẽ cảm nghiệm được ân sủng và lòng thương xót của Ngài khi chúng ta “ở lại với Ngài trong tình yêu” (3,9).

• Đáp ca mô tả Thiên Chúa như mục tử dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta không có gì phải sợ hãi vì Ngài cùng đi với chúng ta trong “thung lũng tối tăm” và luôn ở bên cạnh chúng ta (Tv 23,4).

• Chúa Giêsu nói rằng ý muốn của Chúa Cha là “hễ ai nhìn thấy Con và tin vào Ngài thì được sự sống đời đời” (Ga 6,40). Đây là điều Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng ta.

Như Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta hôm nay: “Hy vọng sẽ không làm thất vọng” (Rm 5,5). Tại sao? Bởi vì khi Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết Cha yêu thương chúng ta đến mức nào, chúng ta sẽ dễ dàng tin vào những lời hứa của Ngài hơn. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã sai Con của Ngài là Chúa Giêsu chết trên thập giá để chúng ta được hòa giải với Ngài (5,10). Chúng ta có thể tin tưởng rằng chúng ta và những người thân yêu của chúng ta có thể được tha thứ ngay cả đối với những tội lỗi mà chúng ta xấu hổ nhất!

Hôm nay, khi bạn dâng lời cầu nguyện cho gia đình và bạn bè đã khuất của mình, hãy nhớ lại những lời hứa của Chúa. Ngài đã giúp chúng ta có thể sống đời đời với Ngài. Đây là niềm hy vọng mà chúng ta có thể bám vào, cho cả bản thân và cho những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy tất cả những lời hứa của Chúa được ứng nghiệm. Khi đó niềm hy vọng của chúng ta sẽ được biến đổi thành niềm vui và sự bình an hoàn hảo mà Thiên Chúa luôn dành cho tất cả chúng ta, những người con yêu dấu của Ngài.

Lạy Chúa, hôm nay khi con cầu nguyện cho những người thân yêu của con, con đặt hy vọng vào những lời hứa của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon