The flood came and destroyed them all – SN theo WAU ngày 17.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Stop right where you are!

Some events in life have the potential to make us stop and take stock. The terrorist attacks of September 11, 2001, is one example. So is the Covid pandemic that began in 2020. Even personal events like the sudden death of a loved one or the unexpected news of a friend’s divorce can catch us off guard and make us stop and think about our lives.

We are approaching the end of the liturgical year, and during this time, the Church chooses Scripture readings that likewise move us to stop and take stock. That’s why we read passages like today’s description of the “days of Noah” (Luke 17:26)—passages that focus on final judgment and the end of the world as we know it. These readings can be jarring and troubling, but they also invite us to ask difficult questions: What is my ultimate purpose in life? Am I pursuing that purpose with all the resources at my disposal?

Your ultimate goal is to spend eternity with God, so it makes sense to be preparing yourself for that reality every day: by spending quality time among God’s people, by seeking him in prayer, and by immersing yourself in his word. You can also prepare by loving and caring for other people, both those closest to you and those you are sometimes tempted to hold at arm’s length. Can people count on you each day to show up and do your part, to do your very best and not just slide by? Because the truth is, tomorrow is never guaranteed.

Let’s take a cue from today’s Gospel and stay alert during the day. Many people find it helpful to set alarms on their phones or watches to remind them to take medicine or make important phone calls. Maybe you can set reminders to stop and lift your heart to the Lord. Try giving yourself a wake-up call like this once a day: when the alarm sounds, offer whatever you’re doing to Jesus and ask him to make you more aware of his presence with you. Ask him to show you where he is already at work and what he might be inviting and empowering you to do in this graced moment.

“Lord, help me to live for eternity!”

Hãy dừng lại!

Một số sự kiện trong cuộc sống có khả năng khiến chúng ta dừng lại và suy gẫm. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 là một ví dụ. Đại dịch Covid bắt đầu vào năm 2020. Ngay cả những sự kiện cá nhân như cái chết đột ngột của một người thân yêu hoặc tin bất ngờ về việc ly hôn của một người bạn có thể khiến chúng ta mất cảnh giác và khiến chúng ta dừng lại và suy nghĩ về cuộc sống của mình.

Chúng ta đang đến gần cuối năm phụng vụ, và trong thời gian này, Giáo hội chọn các bài đọc Kinh thánh cũng như vậy để thúc đẩy chúng ta dừng lại và suy gẫm. Đó là lý do tại sao chúng ta đọc những phân đoạn như mô tả ngày nay về “những ngày của Nô-ê” (Lc 17,26) – những phân đoạn tập trung vào sự phán xét cuối cùng và ngày tận thế như chúng ta biết. Những bài đọc này có thể gây khó chịu và rắc rối, nhưng chúng cũng mời chúng ta đặt ra những câu hỏi khó: Mục đích cuối cùng của tôi trong cuộc sống là gì? Tôi có đang theo đuổi mục đích đó với tất cả các nguồn lực có sẵn không?

Mục tiêu cuối cùng của bạn là ở vĩnh viễn với Thiên Chúa, vì vậy, thật hợp lý khi bạn chuẩn bị cho thực tại đó mỗi ngày: bằng cách dành thời gian đặc biệt cho dân Chúa, bằng cách tìm kiếm Ngài trong lời cầu nguyện và đắm mình trong lời Ngài. Bạn cũng có thể chuẩn bị bằng cách yêu thương và chăm sóc những người khác, cả những người thân thiết nhất với bạn và những người mà đôi khi bạn muốn giữ khoảng cách. Mọi người có thể tin tưởng vào bạn mỗi ngày để xuất hiện và làm phần việc của bạn, làm hết sức mình chứ không chỉ lướt qua không? Bởi vì sự thật là, ngày mai không bao giờ được bảo đảm.

Hãy lấy một gợi ý từ Tin mừng hôm nay và tỉnh thức trong ngày. Nhiều người cảm thấy hữu ích khi đặt báo thức trên điện thoại hoặc đồng hồ để nhắc họ uống thuốc hoặc thực hiện các cuộc điện thoại quan trọng. Có lẽ bạn có thể đặt lời nhắc để dừng lại và nâng lòng mình lên với Chúa. Hãy thử tự đánh thức mình như thế này mỗi ngày một lần: khi chuông báo thức kêu, hãy dâng bất cứ điều gì bạn đang làm cho Chúa Giêsu và cầu xin Ngài cho bạn biết rõ hơn về sự hiện diện của Ngài với bạn. Hãy cầu xin Ngài chỉ cho bạn nơi Ngài đang làm việc và những gì Ngài có thể mời và trao quyền cho bạn làm trong thời điểm đáng yêu này.

Lạy Chúa, xin giúp con được sống đời đời!

Comments are closed.

phone-icon