Đức Kitô ở giữa anh em – Suy niệm ngày 02.02.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday (January 2): Christ stands among you

Scripture: John 1:19-28

19 And this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20 He confessed, he did not deny, but confessed, “I am not the Christ.” 21 And they asked him, “What then? Are you Elijah?” He said, “I am not.” “Are you the prophet?” And he answered, “No.” 22 They said to him then, “Who are you? Let us have an answer for those who sent us. What do you say about yourself?” 23 He said, “I am the voice of one crying in the wilderness, `Make straight the way of the Lord,’ as the prophet Isaiah said.” 24 Now they had been sent from the Pharisees. 25 They asked him, “Then why are you baptizing, if you are neither the Christ, nor Elijah, nor the prophet?” 26 John answered them, “I baptize with water; but among you stands one whom you do not know, 27 even he who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie.” 28 This took place in Bethany beyond the Jordan, where John was baptizing.

Thứ Ba   2-1           Đức Kitô ở giữa anh em

Ga 1,19-28

19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai? “20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.”21 Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? ” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? ” Ông đáp: “Không.”22 Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? “23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.25 Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? “26 Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

Meditation: Do you recognize the presence of the Lord Jesus in your life? John the Baptist did such a great job of stirring the peoples’ expectation of the Messiah’s arrival, that many thought he might be the Messiah himself, or at least the great prophet Elijah who was expected to reappear at the Messiah’s coming (see Malachi 4:5, Deuteronomy 18:15). John had no mistaken identity. In all humility and sincerity he said he was only a voice bidding people to prepare the way for the coming of the Messiah King.

John points to the Redeemer who comes to save us from sin and death

John the Baptist bridges the Old and New Testaments. He is the last of the Old Testament Prophets who points the way to the Messiah. He is the first of the New Testament witnesses and martyrs. He is the herald who prepares the way for Jesus and who announces his mission to the people: Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world! John saw from a distance what the Messiah came to accomplish – our redemption from slavery to sin and our adoption as sons and daughters of God, our heavenly Father. Do you recognize your identity as an adopted child of God and a citizen of God’s heavenly kingdom?

John was the greatest of the prophets, yet he lived as a humble and faithful servant of God. He pointed others to Jesus, the Messiah and Savior of the world. The Christian church from the earliest of times has given John many titles which signify his prophetic mission: Witness of the Lord, Trumpet of Heaven, Herald of Christ, Voice of the Word, Precursor of Truth, Friend of the Bridegroom, Crown of the Prophets, Forerunner of the Redeemer, Preparer of Salvation, Light of the Martyrs, and Servant of the Word. Do you point others to Jesus Christ by the testimony of your witness and example?

The Lord reveals his presence to us through the Holy Spirit

Luke tells us that when the presence of the Lord Jesus was revealed to Mary (Luke 1:35), and to her cousin Elizabeth (Luke 1:41), and to John the Baptist in the womb of his mother (Luke 1:15,41), and to Zechariah, John’s father (Luke 1:67) – they were all filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit reveals to us the presence of the Lord Jesus who comes to dwell within us. Ask the Lord Jesus to fill you with the Holy Spirit and to renew in you the gifts of faith, hope, and love, and the boldness and courage to point others to the presence and power of the Lord Jesus.

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and make me a herald of your word of truth and grace. Fill me with the joy of the Gospel that I may eagerly point others to you as John did through his life and testimony.”

Suy niệm: Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình không? Gioan tẩy giả đã làm tốt công việc khơi dậy sự mong đợi của dân chúng về việc Đấng Mêsia đến, đến nỗi nhiều người nghĩ rằng ông có thể chính là Đấng Mêsia, hay ít ra cũng là vị ngôn sứ Êlia vĩ đại, người được mong đợi sẽ tái hiện lúc Đấng Mêsia đến (Mk 4,5; Ðnl 18,15). Gioan không lầm lẫn về căn tính. Gioan đã không lầm lẫn về căn tính. Với tất cả sự khiêm tốn và thành thật, ông đã nói ông chỉ là tiếng kêu công bố cho người ta chuẩn bị con đường cho vị Vua Mêsia đang đến.

Gioan chỉ cho thấy Đấng cứu chuộc đang đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết

Gioan tẩy giả là cầu nối giữa Cựu ước và Tân ước. Ông là vị người cuối cùng của các ngôn sứ thời Cựu ước, người chỉ đường đến với Đấng Mêsia. Ông là người đầu tiên của các chứng nhân và tử đạo thời Tân ước. Ông là vị sứ giả chuẩn bị con đường cho Ðức Giêsu và loan báo sứ mệnh của Người cho dân chúng: Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian! Gioan nhìn thấy trước những gì Đấng Mêsia đến để hoàn thành – sự cứu rỗi của chúng ta khỏi sự nô lệ tội lỗi và được nhận làm con cái của Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta. Bạn có nhận ra căn tính của mình là con cái của Thiên Chúa và là công dân nước trời của Thiên Chúa không?

Gioan là người cao trọng nhất trong các ngôn sứ, vì ông sống như một người tôi tớ hèn mọn và trung thành của Thiên Chúa. Ông đã chỉ cho người khác tới Ðức Giêsu, Đấng Mêsia và Đấng cứu độ trần gian. Giáo hội Công giáo từ những thời kỳ sơ khai nhất đã tặng cho Gioan nhiều tước hiệu bày tỏ sứ mệnh ngôn sứ của ông: chứng nhân của Ðức Chúa, tiếng kèn của Thượng giới, sứ giả của Đức Kitô, tiếng nói của Ngôi Lời, người tiên báo Chân lý, người bạn của Chàng rể, vương niệm của các Ngôn sứ, người báo trước Đấng cứu độ, người chuẩn bị Ơn cứu rỗi, ánh sáng của các Vị tử đạo, và người tôi tớ của Ngôi Lời. Bạn có chỉ cho người khác biết Đức Giêsu Kitô bằng chứng tá và gương sáng của mình không?

Chúa mặc khải sự hiện diện của Người cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần

Luca nói với chúng ta rằng khi sự hiện diện của Chúa Giêsu được mặc khải cho Maria (Lc 1,35) và cho người chị họ của cô là Elizabeth (Lc 1,41) và cho Gioan tẩy giả trong bụng của mẹ ngài (Lc 1,15.41) và cho Giacaria, cha của Gioan (Lc 2,67) – tất cả mọi người đều tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng đã đến và ở giữa chúng ta. Hãy khẩn cầu Chúa Giêsu ban cho bạn đầy dẫy Chúa Thánh Thần và canh tân trong bạn những ơn huệ đức tin, đức cậy, và đức mến, long mạnh dạn và can đảm để chỉ cho người khác biết sự hiện diện và quyền năng của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Thánh Thần của Chúa và làm cho con trở thành sứ giả lời chân lý và ơn sủng của Chúa. Xin ban cho con niềm vui Tin mừng để con có thể chỉ cho người khác biết Chúa như Gioan đã làm qua đời sống và sự minh chứng của ngài.

Comments are closed.

phone-icon